V současném režimu ochranného pásma II. stupně nádrže Slezská Harta se zejména zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určená, rozdělávání ohňů, plavba plavidel se spalovacím motorem po zátopě vodního díla, ukládání odpadů a umísťování staveb včetně mobilních obytných zařízení a omezuje se pobyt „u vody – v ochranném pásmu“ jen na denní dobu lovu.

close Rybaření. Ilustrační foto. info Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň zoom_in Rybaření. Ilustrační foto.

Rozšíření ochranného pásma II. stupně vodárenské nádrže Kružberk na zátopu nádrže Slezská Harta má bezesporu vliv na rybolov. Státní podnik Povodí Odry a Český rybářský svaz však mají společný zájem, aby i nadále mohl být na nádrži Slezská Harta provozován výkon rybářského práva, a to ke spokojenosti všech místních rybářů, ale i rybářů z širokého okolí. Obě strany se shodly, že nejlepším řešením by bylo zřízení rybářských zázemí. Ta by mohla řešit problematická místa pro parkování motorových vozidel včetně dojezdu bez porušení předpisů. Dále pak sociální zázemí (chemická WC), možnost stanování, bivakování apod., a využití schváleného veřejného ohniště, včetně úběžiště pro nepříznivé povětrnostní podmínky.

Na vodní nádrži Slezská Harta, která je nádrží s vodárenským využitím a prakticky plní funkci předzdrže Kružberka, se dlouhodobě nedodržují podmínky na pozemcích kolem zátopy, jako jsou zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, zákaz používání spalovacích motorů na vodní hladině, ukládání odpadů apod. Také proto, že množství průměrných ročních docházek rybářů dosáhlo nadále neúnosných cca 70 tisíc, v přepočtu na období červen až září se jedná o 590 osob za den, bylo za účelem posílení pravomocí příslušných úřadů a správce vodní nádrže přistoupeno k rozšíření ochranného pásma II. stupně na plochu zátopy nádrže Slezská Harta. Rozšíření ochranného pásma však je cíleno jak za účelem regulace rybolovu, tak za účelem regulace i dalších rekreačních a sportovních aktivit.

close Okolí přehrady Slezská Harta, kde ústí řeka Moravice. Zátoka je ještě místy pokrytá ledem, snímek z března 2021. info Zdroj: Deník / František Kuba zoom_in Okolí přehrady Slezská Harta, kde ústí řeka Moravice.

„Všechna uvedená opatření mají za účel preventivně podporovat jakost vody v nádrži Slezská Harta, která úzce souvisí jak se zásobováním vodou bruntálského skupinového vodovodu, tak zejména Ostravského oblastního vodovodu v množství, které pro úpravnu vody v Podhradí dosahuje v letních měsících až okolo 1 000 l/s,“ doplnil Petr Poledna, hrázný VD Slezská Harta.

Území povodí Odry je přirozeně chudé na podzemní zdroje vody a z 90 procent se surová voda pro výrobu vody pitné získává z povrchových zdrojů, z vodárenských nádrží Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Vodárenská nádrž Kružberk spolu s úpravnou vody v Podhradí je nejvýznamnějším zdrojem vody pro obyvatele Moravskoslezského kraje a spolu s dalšími jmenovanými nádržemi zajišťuje zásobení vodou více jak 1 milionu obyvatel. Pro výrobu pitné vody jsou důležité faktory jak její dostatečné množství, tak její kvalita a s ní spojená preventivní ochrana před jejím možným znečištěním a znehodnocením.

 Šárka Vlčková, tisková mluvčí, Povodí Odry