Galerie: Vrty, voda, Opavsko

Vodojemy v Hněvošicích. Vodojemy zevnitř. Vodojemy zevnitř. Vodojemy v Hněvošicích. Úprava vody v Hněvošicích. Úprava vody v Hněvošicích. Vodojemy v Hněvošicích na okraji lesa. Vodojemy v Hněvošicích. Vodojemy v Hněvošicích na okraji lesa. Úprava vody v Hněvošicích. Úprava vody v Hněvošicích. Vodojemy v Hněvošicích na okraji lesa.