Jak vypadá situace dnes? Jako každá chemická výrobna se Teva produkci některých typů emisí nevyhne, ale pro dobré ovzduší udělala od té doby maximum.

V uvedeném roce byla tepaná za větší množství dichlormethanu, který však nebyl oficiálně zařazený mezi rakovinotvorné látky. Situace se následně změnila k lepšímu. Zjednodušeně řečeno jeho množství bylo nákladnými investicemi výrazně sníženo pomocí tekutého dusíku, který ho vymražuje.

Proto už neuniká do ovzduší v takové koncentraci jako dříve a zdraví Opavanů neohrožuje.

DO SPLNĚNÍ DANÝCH NOREM INVESTOVALA TEVA VELKÉ PENÍZE

Pokud jde čistě o emise do ovzduší, systém jejich zachycování je v komárovském závodě dlouhodobě nastavený tak, aby splňoval nejenom přísné národní legislativní normy, ale ještě přísnější interní normy společnosti Teva.

„V závodě dlouhodobě funguje systém zachycování a odstraňování látek z odpadních plynů z výroby. Technologicky je na takové úrovni, že nám garantuje dlouhodobé plnění emisních limitů," uklidňuje Opavany mluvčí Rita Gabrielová a ujišťuje je, že společnost má velký zájem eliminovat veškeré dopady farmaceutické výroby na zdraví obyvatel v regionu i na jejich životní prostředí.

OPAVSKÝ ZÁVOD JE ZCELA PLYNOFIKOVANÝ

„Pracujeme s technologickými emisemi, s náplněmi klimatizačních zařízení a vznikají u nás odpadní vody.

Pro všechny tyto výstupy však existují záchytné systémy, na které navazují technická zařízení zajišťující ekologický způsob jejich likvidace nebo čištění odpadních vod tak, abychom plnili všechny platné zákonné limity," připomíná, že Teva jako jeden z velkých závodů v kraji pravidelně reportuje do Integrovaného registru znečišťování.

Každoročně též informuje krajský úřad o plnění integrovaného povolení, které je zákonnou podmínkou týkající se chemických výrob jako takových.