Nové Heřminovy mají dlouhodobě vyhrocené vztahy se státním podnikem Povodí Odry kvůli přehradě. Tuto státní investici provází řada řízení, ve kterých má rozhodovací pravomoc Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Vedení obce Nové Heřminovy se odmítlo setkat s ministry v rámci návštěvy, kterou zorganizuje kraj jako správní úřad rozhodující o přehradě. Obec odmítá i návštěvu ministrů zajišťovanou státním podnikem, s nímž vede dlouhodobé spory.

Vedení obce proto vydalo tiskové prohlášení, že chce o otázkách přehrady jednat přímo s ministerstvy bez účasti kraje, který považuje za podjatý. Stejně tak odmítá s ministry jednat za přítomnosti vedení Povodí Odry, jehož kroky vedení obce považuje za nepřátelské.

Vedení obce se obrátilo na předsedu vlády Andreje Babiše a na oba ministry s žádostí, aby během návštěvy kraje zrušili prezentaci vodního díla nejen v Nových Heřminovech, ale i v Zátoru, kam se dnes chystá ministr zemědělství Jiří Milek.

„Ministerstvo životního prostředí před nedávnem zrušilo výjimky vydané krajským úřadem, jmenovitě pak jeho odborem životního prostředí, vedeného týmž Janem Filgasem, který se jako úředník kraje na organizaci doprovodných akcí zajišťovaných Povodím Odry, tedy žadatelem v řízeních, kde rozhoduje, přímo podílí. Takový přístup považuje obec za bezprecedentní porušení nezávislosti a nepodjatosti správních úředníků, kteří by se na těchto akcích neměli podílet,“ zdůvodnila obec nové Heřminovy ve včerejší tiskové zprávě, proč považuje za nešťastné jednat o přehradě s ministry na akci, která je v režii státního podniku Povodí Odry a krajského úřadu.

Obec doporučila ministrovi životního prostředí, aby zvážil přenesení rozhodovacích pravomocí v otázkách heřminovské přehrady do jiného kraje v zájmu objektivity a nestrannosti správních řízení.

V Nových Heřminovech spontánně vznikl Petiční výbor, který během dvou víkendových dní oslovil 157 zletilých občanů Nových Heřminov. Z nich 127 podepsalo Petici, která potvrzuje přetrvávající stanovisko většiny obyvatel, že si stavbu přehrady nepřejí.

Petice občanů Nových Heřminov
My, níže podepsaní občané obce Nové Heřminovy, vycházejíce z platného místního referenda o vodním díle Nové Heřminovy a s ním souvisejících staveb (dále též „přehrada“) touto peticí

1. žádáme Vládu České republiky, aby pozastavila platnost svých usnesení umožňujících stavbu přehrady Nové Heřminovy a následně nově rozhodla o budoucnosti stavby této přehrady a

2. žádáme Vládu České republiky, aby uložila ministrovi zemědělství zajistit okamžité přerušení prací na realizaci této přehrady,

3. navrhujeme Vládě České republiky, aby buď přímo, nebo cestou ministra zemědělství zajistila nové aktualizované, nezávislé a objektivní posouzení nutnosti výstavby této přehrady, jakož i prověřila, zda daný účel, pro který se přehrada má stavět, nelze zajistit jinak bez dotčení zájmů nás, podepsaných obyvatel obce,

4. navrhujeme Vládě České republiky, aby cestou kontrolních či jiných orgánů, zejména pak cestou NKÚ, iniciovala kontrolu, zda podnik Povodí Odry s.p. účelně a hospodárně nakládá s veřejným majetkem a finančními prostředky v rámci realizace záměru stavby uvedené přehrady.