Pro krajinu Přemyslovského sedla jsou typické louky a pastviny rozdělené mezemi a kamenicemi. Jde o poslední nezastavěné sedlo v Jeseníkách. V minulosti se už objevily snahy investorů o skupování pozemků na Přemyslovském sedle a nápady na budování rekreační infrastruktury, hotelů i sjezdovek.

Dnes už zde podobné investice nehrozí. V roce 1999 byla vyhlášena přírodní rezervace Přemyslovské sedlo, která chrání prameniště s mokrou loukou a rašeliništěm. Nyní k ní přibyly dvě nové přírodní památky Slunná a Letní stráň.

„Pracovníkům ochrany přírody se často nestává, aby byli osloveni soukromým zemědělcem se zájmem mít na svých pozemcích dvě přírodní památky,“ komentovala Správa Chráněné krajinné oblasti CHKO Jeseníky vyhlášení dvou nových přírodních památek.

Proces zvyšování ochrany začal vyhlášením přírodní rezervace Přemyslovské sedlo. V roce 2008 byla na loukách, které na ni navazují, vyhlášena přechodně chráněná plocha Letní stráň. Protože leží mimo CHKO Jeseníky, bylo nutné zde upravit režim pro studijní a vědecké výzkumy.

Ty potvrdily vysokou ekologickou hodnotu lokality i to, že si zaslouží ochranu formou přírodní památky. V území Slunné a Letní stráně už více než dvacet let probíhá ekologicky šetrné zemědělské hospodaření v podobě pravidelného sečení a pastvy.

Mozaikovité sečení a spásání malých ploch svědčí řadě vzácných druhů rostlin i živočichů. Bohužel současně se zde negativně projevila přemnožená zvěř okolních lesů. Zvláště divoká prasata zde škodila vyrýváním ohrožených rostlin, zejména orchidejí a lilií.

Proto byla část pozemků ohrazena drátěným oplocením. Přírodní památky Slunná stráň se rozkládá na ploše 38 hektarů a Letní stráň 52 hektarů.