POPIS SOUTĚŽE

Ve dnech 7.2., 10.2., 11.2.2014 bude ve všech regionálních denících v Moravskoslezském kraji (dále jen MS kraj) oficiálně vyhlášen start soutěže včetně uveřejnění pravidel soutěže.

V příloze regionálních deníků - Junior deník v datech 19.2., 5.3., 19.3.2014 bude otištěna přední část autobusu s logem Junior deníku se kterým soutěžíme o tři zájezdy pro dvě dospělé osoby a jedno dítě autokarem do Řecka.

V příloze regionálních deníků – Senior deník v datech 12.2., 26.2., 12.3.2014 bude otištěna přední část autobusu s logem Senior deníku se kterým soutěžíme o tři zájezdy pro dvě dospělé osoby autokarem do Řecka.

Zadní část autobusu, sloužící jako kupon k vyplnění bude otištěna v Junior deníku v datech 2.4., 16.4., 30.4.2014 a v Senior deníku v datech 26.3., 9.4., 23.4.2014 (bez řádného vyplnění tohoto kuponu nebude zkompletovaný autobus zařazen do soutěže).

Středové části autobusu budou uveřejňovány na stránkách všech regionálních deníků v MS kraji v období od 3.3.2014 do 28.4.2014. Minimální počet středových dílů pro kompletaci autobusu je pět dílů.

Do soutěže bude zařazen pouze kompletně slepený autobus, skládající se minimálně ze sedmi dílů: přední část, pět středových částí a zadní část, správně vyplněnými údaji včetně tipovací a vědomostní otázky.

Použít se smí pouze originální novinové ústřižky – nikoli jejich jakkoli pořízené kopie.

Výherce musí mít správně slepený autobus s požadovaným minimálním počtem dílů, správně zodpovězenou vědomostní otázku a jeho tip na tipovací otázku musí být totožný s reálným výsledkem nebo jemu nejbližší. Při shodě více výherců rozhoduje počet středových dílů autobusu – delší autobus vyhrává.

Soutěžící může soutěžit s neomezeným počet autobusů.

Své autobusy můžete poslat poštou či osobně doručit na adresu Moravskoslezského deníku, Mlýnská 10, Ostrava 702 00. Obálky prosím označit heslem „Vyhrajte s námi dovolenou" nejpozději do 7.5.2014.

Výherci zájezdu pro dvě osoby a jedno dítě autokarem do Řecka budou zveřejněni 14.5.2014 v Junior deníku a výherci zájezdu pro dvě osoby autokarem do Řecka budou zveřejněni 21.5.2014 v Senior deníku.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Vědomostně-tipovací korespondenční soutěž „VYHRAJTE S NÁMI DOVOLENOU" pro čtenáře Deníků v Moravskoslezském kraji.

Podmínky účasti

I.
Obecná ustanovení

1. Vědomostní a tipovací soutěž, doplněná o kompletování ústřižků, pro čtenáře a předplatitele Deníků v Moravskoslezském kraji.
2. Vědomostní a tipovací soutěže pro čtenáře a předplatitele se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která akceptuje pravidla této soutěže. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu ke společnosti VLP, a.s., nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 16 zákona č. 40/1964 S., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži. Pokud bude prokázáno, že vítězem některé z cen se stane osoba uvedená v tomto odstavci jako osoba vyloučená ze soutěže, je organizátor soutěže oprávněn odebrat takovému výherci výhru.

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor soutěže právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v této soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetu organizátora soutěže. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné ani směnitelné.

3. Organizátorem soutěže pro čtenáře a předplatitele je akciová společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., IČ CZ61860981, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B, vložce č. 1028, region Severní Morava a Slezsko, Mlýnská 10, 702 00 Moravská Ostrava, (dále jen "organizátor"). Ceny do soutěže věnuje cestovní kancelář Nikolas tours a.s., IČO 268 72 129, se sídlem Nádražní 822/124, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo tuto soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
6. Vstupem do vědomostně - tipovací soutěže pro čtenáře a předplatitele se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na hlavní výhry.
8. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

II.
Ochrana osobních údajů

1. Účastník, který poskytl v soutěži své osobní údaje ke zpracování, má právo na ochranu těchto osobních údajů v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Účastník má zejména právo na přístup k osobním údajům (§ 11 odst. 3 zák. č. 101/2000 Sb.) a má právo se při porušení zák. č. 101/2000 Sb. obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy (§ 21 zák. č. 101/2000 Sb.). Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

III.

Popis soutěže „VYHRAJTE S NÁMI DOVOLENOU".

1. Vědomostně-tipovací soutěž „VYHRAJTE S NÁMI DOVOLENOU" bude probíhat od 7.2.2014 do 30.4.2014
Hlavní výhry do soutěže – 3 zájezdy autokarem pro dvě dospělé osoby a jedno dítě a 3 zájezdy autokarem pro dvě dospělé osoby, daruje cestovní kancelář Nikolas tours a.s. IČ 268 72 129.

2. Podmínkou účasti v soutěži je zaslat nebo osobně doručit nalepený autobus o celkovém počtu minimálně 7 částí a odpověďmi na tipovací a vědomostní otázku na adresu:
VLP, severní Morava a Slezsko
Moravskoslezský deník
Mlýnská 10
Moravská Ostrava 702 00

heslo: „VYHRAJTE S NÁMI DOVOLENOU"

Tento herní řád nabývá platnosti 7.2.2014

Nová soutěž Deníku.