Zajímá vás, kteří cizinci jsou pro Opavsko nejproblematičtější, nebo jak často dochází k tomu, že musejí být vyhoštěni ze země? Na to jsme se mimo jiné zeptali vedoucího inspektorátu opavské cizinecké policie Aleše Bronczka.

Kteří cizinci vám dělají největší potíže?

„V rámci našeho teritoria pokračuje dlouhodobější trend, že většina cizinců, až na několik ojedinělých případů, odpovědně dodržuje ustanovení zákona. Při pobytových kontrolách jsou nejčastěji kontrolováni státní příslušníci Vietnamu, Ukrajiny, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Mongolska a Ruska. V současné době jsou nejproblémovější občané Vietnamu, Ruské federace a Ukrajiny.

Cizinci z těchto zemí se nejčastěji dopouštějí zneužívání pozměněných nebo padělaných dokladů, ať už jde o cestovní pasy, řidičské průkazy, různá potvrzení úřadů či překračování délky doby pobytu na území smluvních států, po kterou jsou na tomto území oprávněni pobývat. Trend statistiky opavského okresu se trochu vymyká celostátnímu průměru, jelikož podle státních občanství na území okresu Opava pobývají v největším počtu občané Vietnamu, následováni pak občany Slovenska, Polska a Ukrajiny.

V celorepublikovém měřítku je pořadí trochu jiné, kde jsou nejvíce na území ČR zastoupeni občané Ukrajiny, Slovenska a poté občané Vietnamu. Opavský region je pro některé národnosti cizinců nezajímavý, protože pro určité národnosti slouží Česká republika pouze jako tranzitní země směrem dále na západ. Jiné národnosti jako jsou Vietnamci, Slováci, Poláci a Ukrajinci se zde usídlují i natrvalo a mají zde své rodiny a také zde pracují.

V povědomí lidí přetrvává názor, že cizinci dělají jen podřadné práce , ale to už není poslední dobou také pravda, protože cizí státní příslušníci působí v manažerských pozicích různých podniků na území Opavska, učí jako učitelé na vysokých a středních školách. Samozřejmě, že množství cizinců pracuje i ve stavebnictví, poslední dobou narážíme na kuriozitu, že na stavbách začínají pracovat i občané Vietnamu, což nikdy nebylo zvykem a Vietnamce jste mohli většinou vidět pouze v tržnici s textilem.“

Jakých přestupků se nejvíce dopouštějí?

„Cizinci se nejčastěji dopouštějí přestupku, kdy při prováděných pobytových kontrolách nejsou schopni podle zákona prokázat svou totožnost. Dalším častým přestupkem je to, že cizinci neprokáží při kontrole schopnost uhradit náklady zdravotní péče.

Jednoduše řečeno, cizinci nemají sjednáno zdravotní pojištění u žádné zdravotní pojišťovny a v případě nemoci či úrazu je hrazení vynaložené zdravotní péče velmi složitě vymahatelné a často je hrazeno ze státních prostředků.

V této souvislosti můžeme uvést, že policisté Inspektorátu cizinecké policie (ICP) Opava se této problematice věnovali hlavně v průběhu loňského a počátkem letošního roku, protože vlastním šetřením zjistili, že hlavně cizinci státní příslušnosti Vietnamu ve velké míře předkládali při kontrolách padělky ,,kartiček (průkazů pojištěnce)“ vydávajících pojišťoven a pokusili se tak vyhnout řádnému uzavření platných pojistných smluv o zdravotním pojištění.

Můžeme však konstatovat, že díky systematickým kontrolám cizinců se policistům ICP podařilo tento nešvar na Opavsku vymýtit.“

Bývají někteří cizinci vyhoštěni ze země ?

„Ano, to se stává poměrně často. Většinou je to z důvodu překročení délky doby pobytu na území smluvních států, po kterou je cizinec na tomto území oprávněn pobývat. Pokud se při pobytové kontrole prokáže dokladem, který je padělán nebo dokladem jiné osoby jako dokladem vlastním.

Dalším z důvodů je, je-li cizinec na území zaměstnán bez povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání nebo na území provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění. Vyskytly se i ojedinělé případy, kdy občané třetích zemí, jednalo se hlavně o občany Ruské federace, se úspěšně vyhýbali kontrolám a měli již neplatná víza k pobytu na území ČR.

Tito občané byli na základě opatření státu tzv. „Správního vyhoštění „ vyhoštěni z území ČR a na přesně určenou. dobu jim byl zakázán vstup a pobyt na našem území.“

Stává se, že vás cizinci fyzicky napadají ?

„Od nového roku, kdy Inspektorát cizinecké policie v Opavě působí, nedošlo k žádnému fyzickému napadení policisty ze strany cizince. Všechny akce pečlivě připravujeme tak, abychom co nejvíce eliminovali nebezpečí napadení. Zavedli jsme spoustu bezpečnostních opatření, úzce spolupracujeme se skupinou služební kynologie Oblastního ředitelství Státní cizinecké policie Ostrava, jejíž psovodi se podílejí na většině našich akcí.

Doufám, že tento trend přetrvá i v budoucnosti. Policisté inspektorátu cizinecké policie jsou jednou ze složek státní policie se všemi pravomocemi jako mají ostatní složky policie. Obdobně jako jiné složky policie jsou odborně na tuto problematiku periodicky školeni a připravováni.

Ve své podstatě by se dalo říci, že napadení policistů cizinecké policie při výkonu služby se posunulo do roviny maximálně verbálních útoků ze strany cizinců. Poslední dobou razíme trend spolupráce při komplexních součinnostních akcích s ostatními složkami státní policie, Městskou policií v Opavě, Celním úřadem, Úřadem práce, Hasičským záchranným sborem a hygienickou stanicí v Opavě, kde efektivita těchto akcí je na vysoké úrovni, protože každá složka si při této společné kontrole pokryje a vypíchne svou problematiku činnosti.“