Na skládku by vozidla navážela potravinářský odpad ze supermarketů, jídelen, vývařoven i tržiště z celé spádové oblasti Ostravy. Z oznámení E.I.A. Cihelny Hlučín vyplývá, že by na ni putovalo denně zhruba 160 tun odpadu z Ostravy přes Markvartovice a Ludgeřovice po komunikaci III/46611 a od Hlučína po silnici I/56, která prochází celým městem.

„Už ve zprávě společností E – expert a G – Consult je uvedeno, že vzhledem k bezprostřední blízkosti provozu cihelny lze předpokládat kumulaci vlivů obou zařízení na životní prostředí. Zejména jde o emise a hluk z výfukových plynů a o hluk a emise z technologií,“ upozorňuje odpůrkyně biostanice a předsedkyně osadního výboru Hlučín–Rovniny Jaroslava Miketová.

Obavy vzbuzuje hluk a škodlivý vliv dopravy

Podle ní není zanedbatelný ani fakt, že kousek od stávající cihelny je postavena betonárka a silo, které už hlučností dost obtěžují blízké okolí.Ve zprávě však o kumulaci těchto vlivů nic nestojí. Obsahuje tvrzení, že hlučnost stacionárních zdrojů ani v tomto případě nenaplní úroveň, která by objektivně poškozovala veřejné zdraví.

Jisté je, že očekávanou změnou hlukové situace budou obyvatelé obtěžováni daleko víc než dosud a škodliviny představují z hlediska zátěže atmosféry riziko ohrožení veřejného zdraví. Podmínky k naplnění tohoto neblahého přesvědčení už naplňuje každodenní zátěž silnice III/46611, která je spojnicí mezi Ostravou a Opavou ve směru na Krnov a Bruntál. Právě z tohoto důvodu je už dlouhodobě zvažován dopravní obchvat Hlučína.

Ve zprávě chybí řada důležitých informací

Dalším problémem jsou odpadní suroviny, které mají být tepelně zpracovávány na bioplyn jako zdroj tepelné a elektrické energie. Vlastník by ho odprodával energetickým závodům a zbylý separát by skončil na skládce.

Ani o případném zápachu z těchto zbytků potravin se v oznámení o záměru vybudovat bio– stanici vůbec nehovoří. Výrazný vliv na životní prostředí obyvatel je přitom zcela evidentní. Jaroslava Miketova tvrdí, že v oznámení chybí informace o účinnosti fermentace jako hlavního nástroje hodnocení účinnosti a efektivity a patrné z něj není ani napojení na kanalizaci.

„V seznamu zpracovávaných odpadů je uvedena i masokostní moučka a není vyloučeno, že na stanici budou sváženy i odpady z masokombinátů a živočišných výroben. Chybí seznam odpadů na vstupu a jsme přesvědčeni, že odbor životního prostředí Krajského úřadu proto nemůže vliv na životní prostředí řádně posoudit.

V oznámení nebyly předloženy přesné technické specifikace hlučnosti a jsme přesvědčeni, že hluk bude registrován v celé souvislé zástavbě Hlučína i v okolních obcích. Stanice má totiž vzniknout na kopci, který umožní volné šíření hluku do okolí,“ konstatuje Jaroslava Miketová.

Vedení města vezme v potaz názor občanů

Krajský úřad zaslal městu Hlučín oznámení o záměru postavit zde biostanici 28. srpna s dvacetidenní lhůtou k vyjádření. Městský úřad požádal o prodloužení termínu a došlo k dohodě.

Hlučínský starosta David Maňas (ODS) chce podle svých slov všechno projednat hlavně s občany. V současné době se materiálem zabývají příslušné odbory města. Radou města bude projednán 15. září a druhý den se k němu vyjádří zastupitelstvo.

„Výsledné stanovisko zašleme ve formě oficiálního usnesení Krajskému úřadu, který by následně měl objednat posudek a svolat veřejné projednání. Rozhodně chceme být aktivními účastníky tohoto veřejného projednání,“ říká starosta Maňas. Na základě zmíněného projednání vydá Krajský úřad stanovisko pro hlučínský stavební úřad, který vydá odpovídající rozhodnutí.

Obce považují biostanici za prohru

Obce považují existenci biostanice na svém území nebo poblíž něj za holou katastrofu a odmítají ji všemi dostupnými prostředky. Špatné zkušenosti zejména ze zápachu už získali lidé v Klokočově na Vítkovsku, ve Svojšíně na Tachovsku, v Tišnově a v dalších obcích v republice, kde tyto stanice působí. Kategorické ne řekli například obyvatelé Oldřišova a to hned z několika důvodů.

„V obci počítáme s výstavbou dvaatřiceti rodinných domků a pokud bychom biostanici schválili, zájemci o pozemky by zřejmě od smlouvy odstoupili. Také naši občané s její výstavbou kategoricky nesouhlasili,“ říká starosta Julius Jadrný.