Projekt se zaměřuje na podporu zavádění inkluzivního vzdělávání nejen do základních škol v České republice, ale snaží se taky přispět ke zkvalitnění procesu integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociokulturním znevýhodněním a nadaní žáci) do hlavního vzdělávacího proudu a ke zlepšení podmínek kvalitního vzdělávání těchto žáků i všech ostatních.

V první fázi projektu bylo osloveno devět základních škol a jedna střední škola v našem regionu, které se rozhodly do projektu zapojit. Jedná se o školy: ZŠ Mařádkova v Opavě, ZŠ Slezský odboj v Opavě, SOU Husova v Opavě, ZŠ Opavská ve Vítkově, ZŠ Komenského v Odrách, ZŠ J. A. Komenského ve Fulneku, ZŠ Cihelní v Bruntále, ZŠ Smetanův okruh v Krnově, ZŠ Litultovice a ZŠ v Melči.

V současné době probíhají setkání s pedagogickými sbory všech zapojených škol, v průběhu kterých je pedagogům představen projekt CPIV a rovněž prodiskutována míra připravenosti dané školy na realizaci inkluzivního vzdělávání.

Před samotným zahájením intenzivní spolupráce se školami, která se bude zaměřovat na další vzdělávání pedagogů v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodickou podporu, podporu při získávání financí z dotací a grantů, podporu zaměřenou na zintenzivnění spolupráce s neziskovým sektorem, poradenskými pracovišti, městskými odbory apod., proběhne na každé ze zapojených škol mapování potřeb formou rozhovorů s pedagogy, náslechů ve vyučovacích hodinách a analýzy dokumentů školy.

Na základě zjištěných informací budou vymezeny oblasti podpory, na které se pracovníci CPIV a pedagogové školy zaměří. Dalším cílem projektu je podílet se na vzniku funkční sítě spolupracujících subjektů, které participují na vzdělávání a poradenských službách.

Za tímto účelem byla navázána spolupráce s různými neziskovými subjekty, které nabízejí například mimovýukové aktivity pro děti, terénní sociální práci či jiné služby, které se přímo či nepřímo týkají vzdělávání.

V počáteční fázi projektu byla rovněž navázána spolupráce s odbory školství a sociálními odbory, která je pro zavádění inkluzivního vzdělávání do českých škol zcela klíčová. Pro ministerstvo školství, které koncept inkluzivního vzdělávání podporuje, je velice důležitá také jeho akceptace a podpora ze strany měst a obcí i celé široké veřejnosti.