Kombinací sucha a zabahněním začal Štěpán silně zarůstat a zazemňovat se. Plocha volné vodní hladiny byla zhruba poloviční než dříve a to zhoršilo nejen jeho hospodářské využití. Současně dochází k postupnému snižování diverzity cenných biotopů a k úbytku druhů na ně vázaných.

„Pro udržení vyváženého rybničního ekosystému s volnou vodní hladinou je velmi důležité extenzivní rybníkářství, tedy chov ryb zaměřený především na využití přirozených potravních zdrojů. Bez něj by rybník rychle zarostl rákosem,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Slezan Opava - Nový Jičín 4:6
Podívejte se: Klobouk dolů před Opavou! I přes porážku zaslouží obdiv

Lokalita se na čas změní ve staveniště, znamenající provoz nákladních vozidel a zřejmě i znečištění cest. Dočasná dopravní zátěž a omezení rekreačního využití však bude vyváženo zachováním rybníka na další desetiletí. Nejdůležitější částí projektu je odbahnění rybníka. Uskuteční se tak, aby byly co nejméně vyrušovány zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů.

„Sediment z rybníka bude proto těžen pouze z vodní hladiny. Zvodnělé rákosiny a plochy s výskytem vzácných rostlinných druhů ponecháme bez zásahu. Nově tu vznikne pobřežní pásmo stojatých vod s velmi mírným sklonem a také dva nové ostrovy z vytěženého sedimentu pro hnízdění ptáků a rozmnožování plazů,“ přibližuje Zdenka Němečková Crkvenjaš práce s tím, že ostrovy budou odděleny hlubší vodou a oploceny. To zabrání nežádoucím návštěvám divokých prasat a šelem, ohrožujícím hnízdící ptáky.

Záchrana seniora v Podhradí u Vítkova.
Výlet seniorů na Vítkovsko: jeden spadl ze srázu, pak ho přepravovali po řece

Nejcennější částí lokality je právě rybník Štěpán s přilehlým mokřadem, patřící do bývalé jilešovicko-děhylovské rybniční soustavy. Za přírodní rezervaci byl vyhlášen v roce 1994. Žije v něm stabilní populace piskoře pruhovaného – tedy archaické ryby s úhořovitým tvarem těla, u které se vyvinulo tzv. střevní dýchání jako adaptace na život ve vysychajících vodách. Na území rezervace se vyskytuje jedenáct druhů obojživelníků. V mokřadních rákosinách a na hrázi ve starých listnatých stromech hnízdí řada vzácných ptáků (např. hohol severní, bukáček malý, bukač velký), další druhy byly pozorovány na tahu (např. vodouš rudonohý, bekasina otavní, rybák černý).

Expozice obřího železničního modelu, 19. března 2022 v Opavě.
Úchvatný obří model železnice v Opavě, nahlédněte do zákulisí, jak vše funguje

Evropsky významná lokalita byla ustanovena nařízením vlády v r. 2012. Z botanického hlediska má nejcennější porosty vodních makrofyt se silnými a stabilními populacemi kotvice plovoucí a nepukalky plovoucí. V rámci Slezska má zcela jedinečný výskyt skřípiny kořenující, voďanky žabí a žabníku trávolistého a národního významu dosahuje biodiverzita měkkýšů, vážek i brouků. Na záchraně cenného území, která bude trvat ještě zhruba půl druhého roku, spolupracuje Moravskoslezský kraj s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správou CHKO Poodří. Revitalizace je podpořena evropskými fondy ve výši 36 milionů korun.