Úředníci se mohou kvůli projektu zábavního centra společnosti Plaza přetrhnout a na předpisy příliš nedbají. Takové ohlasy vzbuzuje jednání města ve věci opavské Plazy. Mezi kritiky postupu opavského magistrátu je také sdružení Za Opavu. To poukazuje na fakt, že demolice budovy, kde v minulosti sídlilo koupelnové studio, začala ještě před zplnomocněním rozhodnutí stavebního úřadu. „Město požádalo 22. května svůj stavební úřad o zahájení řízení o odstranění stavby, stavební úřad bleskově zahájil řízení hned druhý den a 12. června vydal rozhodnutí o odstranění stavby. V poučení pro účastníky řízení neudal dobu, po kterou se účastníci řízení mohou odvolat. Toto rozhodnutí tedy, podle správního řádu, nabude právní moci nejdříve po 7. červenci,“ proklamuje na stránkách sdružení jeho mluvčí Dalibor Halátek.

Vzhledem k tomu, že demoliční práce začaly o několik dní dříve, považují členové sdružení toto jednání za protiprávní. Na další nejasnost upozorňovala vedení města zastupitelka Pavla Brady (Chcete změnu, volte mladé) již na minulém zasedání zastupitelstva. Demolice bývalého koupelnového studia je totiž podle ní v rozporu se smlouvou o budoucí kupní smlouvě. „Pronajímatel (město) se tímto zavazuje, že nejpozději do třiceti dnů poté, co obdrží písemnou žádost nájemce, ne však dříve než nabude právní moci příslušné územní rozhodnutí o povolení umístění staveb Nákupního a Zábavního centra, udělí nájemci písemný souhlas k demolici budov tak, aby mohl nájemce začít výstavbu Nákupního a Zábavního centra.“ Tato formulace je ukotvená ve smlouvě mezi městem a B 1 Plaza, s.r.o. Územní rozhodnutí však v době zahájení demoličních prací ovšem ještě nepadlo. Úředníci se hájí tím, že ke samotné demolici dojde podle stanovených podmínek.

„S demolicemi celého komplexu se ještě nezačalo. S demontáží komplexu jako takového se bude moci začít - a také se skutečně začne - až po vydání územního rozhodnutí. Vše tedy proběhne tak, jak bylo naplánováno. V minulých dnech se demontovala pouze jediná montážní hala. Šlo o výjimku, o kterou požádala společnost Plaza. Společnost požádala o předčasné rozmontování jedné haly, která nebyla zařazena do návrhu památek a městská rada této žádosti vyhověla,“ sdělil mluvčí radnice Jan Šindler. „Proti rozhodnutí o demolici jsme se odvolali,“ komentovala situaci předsedkyně sdružení Za Opavu Kateřina Chmelová. Nyní se věcí bude zabývat Krajský úřad MS kraje. „O věci zatím nemám informace,“ řekl včera před uzávěrkou tohoto vydání Karel Gletník, pracovník odboru územního plánování a stavebního řádu.