Základy první pomoci pro začátečníky

Dospělým, kteří na upozornění dětí přiběhli na místo, se chlapce podařilo vytáhnout, uložili jej na zem a přikryli dekou. Dítě bylo při vědomí, plakalo a stěžovalo si na bolest břicha.

Když na místo dorazila posádka sanitky, zasahující lékařka zjistila, že chlapec upadá do šokového stavu. Byl bledý, pulz zrychlený, krevní tlak klesal a dítě začalo upadat do bezvědomí. Bylo také zjevné, že u malého pacienta došlo k poranění některého z nitrobřišních orgánů a vnitřnímu krvácení.

Chlapce po zajištění na místě úrazu záchranáři transportovali do nemocnice a následně na specializované pracoviště. Jeho stav byl velmi vážný, kromě jiného došlo i k poranění střeva, které muselo být ihned operováno. Úraz dítěte si vyžádal složitou a dlouhodobou léčbu. Na jejím konci byl tentokrát naštěstí zachráněný mladý život.

Zasypání je v našich podmínkách poměrně vzácné

Jedná se obvykle o nesmírně závažné úrazy. V případě zasypání zraňují sypké hmoty jako jsou zemina či písek, v případě zavalení zraňují pevné materiály – například při zřícení budovy.

Zraňujícímu mechanismu je vystaveno téměř celé tělo. V našich podmínkách je zasypání poměrně vzácné, katastrofických rozměrů dosahuje v zemích s častými sesuvy půdy.

U nás k němu nejčastěji dochází při těžbě písku, výkopových pracích a hloubení studní. Násilí při něm působí na plochu těla. Největšímu tlaku jsou vystaveny svaly a vzniklému poškození říkáme syndrom ze stlačení (odborně crush syndrom). Jedná se o rozsáhlou odúmrť svalové tkáně v důsledku jejího déletrvajícího stlačení.

Omezení průtoku krve ve zhmožděné svalové tkáni má za následek její postupné odumírání. Rozdrcené tkáně jsou prosáklé, bledé, studené, mramorované. Dochází k odúmrti tkáně - ztrátě životnosti (odborně nekróza), kterou je nutno později v nemocnici chirurgicky odstranit.

Prognóza stavu je celkově nepříznivá. Při tomto procesu se uvolňují toxické látky z odumřelých buněk a také myoglobin - látka bílkovinné povahy, obsažená ve svalových buňkách. Uvolněný myoglobin následně způsobí ucpání ledvinových kanálků. V ledvinách ustane tvorba moči a vzniká selhání jejich funkce jako orgánu. Postižený člověk může v důsledku těchto změn zemřít.

Zasypání lze přežít, pokud bylo krátkodobé, nebo v případech, kdy mu byla vystavena jen část těla, například některá z končetin. Vždy musíme počítat s rozvojem šoku, následným poškozením ledvin a nutností dialýzy, tedy připojením pacienta na tzv. umělou ledvinu. Hemodialýza je léčebná procedura, kterou jsou při selhání ledvin z krve odstraňovány škodlivé látky.

Muže ve výkopu zasypala zemina

Při provádění výkopových prací skupinou dělníků došlo k zasypání jednoho z nich. Poměrně hluboký výkop byl nedostatečně zapažený a mokrá zemina se do něj sesunula. Postižený zmizel pod nánosem několika metrů zeminy, jeho kolegové pro něj nemohli prakticky nic udělat.

Ihned přivolali záchrannou službu, na místo přijela sanitka s lékařem a přiletěl také vrtulník Letecké záchranné služby. Hasiči se pokoušeli muže vyhrabat, a protože množství sesunuté zeminy bylo velké, použili k tomu i lžíci bagru, který se na staveništi nacházel. Pacienta se podařilo nalézt a vyprostit teprve po několika desítkách minut. V té době byl však již mrtev a přítomní lékaři mohli již pouze konstatovat jeho smrt.

Příznaky a první pomoc

Příznaky
– poruchy vědomí, neklid, zrychlený pulz, vzestup tělesné teploty
– poškozené končetiny jsou buď palčivě bolestivé, nebo necitlivé
– v poraněné oblasti jsou přítomny pohmožděniny
– poškozená končetina může být chladná, bledá a bez hmatného pulzu
– přítomny bývají příznaky zlomenin

Jak poskytnout první pomoc
Možnosti laické první pomoci jsou minimální. V průběhu záchranných prací lze zasypané osobě přivádět kyslík. Po vyproštění je předána do péče profesionálních zdravotníků. Vyproštění je úkol pro vybavené profesionály.

Stlačení trvající méně než hodinu
• opatrně a s ohledem na vlastní bezpečnost zraněného vyprostit
• zastavit krvácení
• ošetřit případné rány
• zvednout dolní končetiny, pokud nejsou vážněji poraněny
• provést protišoková opatření (zajistit teplo, transport, ticho, tišení bolesti, tekutiny – jen zvlhčit rty)
• co nejdříve zajistit zdravotnickou pomoc, voláme 155
• poznamenejte si dobu stlačení a čas vyproštění.

Stlačení trvající déle než hodinu
• nikdy se nepokoušejte o vyproštění
• zajistěte technickou a zdravotnickou pomoc
• pacienta uklidňujte.

POZOR! V případě ošetřování zavalené či zasypané osoby dbejte vždy na svou vlastní bezpečnost!

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl