V páteřním systému pro výrobu a distribuci pitné vody v Moravskoslezském kraji – Ostravském oblastním vodovodu – se chystají významné stavební akce pro obyvatele Chlebičova, Pustých Jakartic a Hněvošic.

Takto dnes vypadá vybydlená opavská Karnola. Bezdomovci si zde zapalují ohníčky...
Bezdomovci zapalují v opavské Karnole ohně, sousedé hrůzou nespí

„38 metrů hluboký vrt v Chlebičově s vydatností tři litry za sekundu z konce 70. let minulého století je na hranici své životnosti. Z tohoto důvodu bude nahrazen vrtem novým. V průběhu výstavby a testování nového vrtu budou obyvatelé zásobování suchovodem. Ten bude mít délku 1565 metrů a bude přivádět vodu z úpravny vody ve Velkých Hošticích. Pro zajištění dostatečného tlaku bude opatřen provizorní zrychlovací stanicí,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V Hněvošicích budou kvůli nevyhovujícímu technickému stavu stavebně rekonstruovány dva stávající vrty, které budou zároveň vystrojeny novou strojní technologií, vybaveny novou elektroinstalací a telemetrií pro měření hladiny vody ve zdroji. Investice dosáhne tří milionů korun. Sanována bude také stavební část budovy místní odkyselovací stanice a nově vybavena bude její technologická část. To vše za téměř 4 miliony korun.

Rekonstruovat se budou také vodojemy 

Na Opavsku bude také rekonstruováno několik vodojemů. Sanovány budou například věžový i zemní vodojem ve Vítkově. Obě stavby si dohromady vyžádají 28 milionů korun. V oblasti vodovodních sítí a související infrastruktury bude zahájena výměna přívodních řadů pro Melč a okolní obce, která si vyžádá 40 milionů korun.

Čistička odpadních vod v Opavě.Čistička odpadních vod v Opavě.Zdroj: se svolením SM VAK

Práce budou zahájeny letos, dokončeny v příštím roce. Ocelový přívodní řad musí být pravidelně odkalován, aby pitná voda měla odpovídající parametry z hlediska obsahu železa. Během stavby bude bezvýkopovou technologií modernizováno 5786 metrů řadu, který bude nově z polyetylenu. Zahájena bude také výstavba vodovodu a automatické tlakové stanice v Podvihově mezi Raduní a Hrabyní za téměř 17 milionů. Stavba bude dokončena v roce 2023.

Zubní ambulance, ilustrační foto.
Zubařské "psycho", pacienti z Opavska jezdí k lékaři do Polska, Olomouce i Brna

„Důvodem investice jsou nedostatečné a kolísavé tlakové poměry v části obce. Vybudována bude automatická tlaková stanice v místním vodojemu s napojením na vodovod ve zmiňované lokalitě, čímž bude vytvořeno samostatné tlakové pásmo. Vybudováno bude 770 metrů přívodního řadu z vysokohustotního polyetylenu a téměř 540 metrů rozváděcích řadů,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř. Vodovodní síť bude modernizována také například za tři miliony korun v Ludgeřovicích v ulici U Školky nebo za téměř 16 milionů v Malých Hošticích v ulicích Opavská, Sportovní, V Zátiší a Školní.

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod je po vyřešení formálních a pozemkových záležitostí v plánu zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod ve Skřipově, místní části Hrabství, která si vyžádá téměř 19 milionů korun.

Omezení v opavské dopravě.
Marodka v MDPO. Opava omezí trolejbusy, nemá je kdo řídit

„V současnosti jsou v obci odpadní vody předčišťovány v septicích u nemovitostí a dále odváděny jednotnou kanalizací do výústi. V plánu je vybudování kořenové čistírny odpadních vod pro zhruba 300 obyvatel a její napojení na stávající kanalizační síť. Nezbytné bude vybudovat odlehčovací komoru v kanalizační síti a zhruba 400 metrů kanalizační stoky před nátokem na novou čistírnu,“ popisuje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Zahájena bude také rekonstrukce objektů čistírny odpadních vod v Dolním Benešově, která si vyžádá 23 milionů korun. Stavba bude zahájena letos, dokončena v roce 2023.

V současnosti je technologie mechanického předčištění odpadních vod (lapák písku, česle, kontejner na písek a shrabky…) umístěna mimo areál čistírny, což přináší řadu komplikací. Posílit bude nezbytné také výkon vstupní čerpací stanice a zrekonstruovat odlehčovací komoru. Řada rekonstrukcí kanalizační sítě je naplánována v Opavě. Stoka a související infrastruktura bude za téměř 18 milionů korun modernizována na Otické ulici a Vaškově náměstí. Atypické revizní šachty a kanalizační přípojky

v jejich blízkosti budou rekonstruovány otevřeným výkopem, 380 metrů stoky bezvýkopovou technologií, kdy bude do stávajícího systému zatažen inverzní textilní rukávec, který se spojí s původním potrubím pryskyřicí. Sanována bude také kanalizační stoka v Rolnické ulici. Investice si vyžádá téměř 12 milionů korun. V Anenské ulici a v ulici Polní budou zahájeny stavby za téměř 9, respektive za více než 3,5 milionu korun, které se protáhnou do následujícího roku.