Naše redakce o průběžném vývoji v tzv. Dukelkách informuje v pravidelných intervalech. Od doby, kdy Armáda České republiky převedla většinu budov do vlastnictví města, však víceméně můžeme konstatovat totéž: nic zásadního se nezměnilo.

Velká část areálu zůstává nevyužita, a z městské kasy tak zbytečně plynou nemalé finanční prostředky, které jsou potřebné především pro správu prázdných budov.

Zdaleka to ovšem neplatí pro všechny objekty. Hned ve dvou z nich například sídlí firma Novus Bike, která má ještě v nájmu jednu halu. V horní části areálu bychom našli dobrovolné hasiče anebo tělovýchovnou jednotu LOS.

Další halu má v pronájmu Slezská univerzita, jednu budovu a garáže využívá Slezské divadlo jako sklady, ke stejnému účelu jiný objekt slouží také opavskému magistrátu. Blok garáží vedle ulice Vančurovy si vypůjčila Policie ČR a jednu z budov má k dispozici také OKO.

Revize sítí je nutná

Nesmíme zapomenout dodat, že ne všechny objekty Armáda ČR poskytla městu. Některé z nich jsou stále v jejím vlastnictví.

Další možný rozvoj Dukelských kasáren také stojí a padá s touto skutečností. V těchto budovách se totiž nachází trafostanice a plynová přípojka. Plánovaný převod na město by v tomto případě leccos usnadnil. Celkově se počítá s tím, že prostor by v budoucnu měl sloužit hlavně k podnikatelským účelům.

Aby sem však město přilákalo další podnikatele, musí jim připravit adekvátní podmínky.

„V současné době je třeba provést revizi jednotlivých sítí, vypracovat studii jejich možného vedení a zajistit zprovoznění sítí budov ve východní části," poznamenala opavská tisková mluvčí Lada Dobrovolná. Žádosti o pronájem a koupi budov na magistrát chodí, ale dokud nebude vyřešeno napojení jednotlivých objektů na sítě, těžko dojde k nějaké dohodě.

Vznikne nová studie?

Směrodatná by mohla být také studie týkající se změn a úprav v celém areálu. V tuto chvíli je však zpracováno pouze zadání, jehož obsad zatím nebyl schválen vedením města. Teprve až potom by se dala zmíněná studie zhotovit.

„Obsahem zadání bude navrhnout v areálu bývalých Dukelských kasáren ve třech vymezených zónách nové funkční využití stávajících objektů, navrhnout nové objekty, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu," popisoval vedoucí odboru hlavního architekta města Opavy Zdeněk Bendík.

Úpravami by rozhodně neměl být narušen ráz urbanistické struktury Dukelek, která je dána kvalitními stavbami z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Připomeňme si, že areál Dukelských (původně Rudolfových, pozn. red.) kasáren vznikl už v roce 1905 a má nespornou historickou hodnotu. „U spodní a střední části areálu se uvažuje s kombinací bydlení a nerušivého podnikání. S ohledem na limity území jako ochranného pásma Českých drah, omezeně zastavitelné území vrchní zóny, je uplatněn požadavek na plochu heliportu," připojil Zdeněk Bendík.

Město Dukelky stojí skoro milion ročně

Městu by se přitom minimálně pronájem prázdných budov hodil jako sůl. Každý rok totiž na povinné platbě Severomoravským vodovodům a kanalizacím za tzv. srážkovou vodu, což je v podstatě vodné a stočné, zaplatí 900 tisíc korun. Dalších 50 tisíc stojí údržba prázdných objektů.

Úklid zdarma obstarává nezisková romská organizace Dživipen. Za loňský rok bylo k souhrnné částce nutno připočíst dalších 200 tisíc na vybudování části nového rozvodu vody.

Dukelky se tedy zatím neubírají tím správným směrem a v posledních letech se vše tak nějak zaseklo na mrtvém bodě. V minulosti se přitom řada lidí oháněla velkými vizemi do budoucna. Žádná z nich se ovšem nikdy neuskutečnila. Za zmínku stojí především plán, podle něhož zde měla vzniknout zahraniční univerzita.