Spory ve vedení města měly mít už delšího trvání, vše ale vygradovalo v posledních dnech a týdnech ruku v ruce s napjatými vztahy v městské Opavské kulturní organizaci (OKO).

A právě konflikt mezi ředitelkou OKO Marcelou Mrózkovou Heříkovou a dramaturgem Janem Kunzem byl pro Piráty podle Hany Brňákové, která má mimo jiné právě kulturu a třeba i školství ve své gesci, tím posledním impulsem ke zvednutí plachet. Podle ředitelky se totiž Hana Brňáková k řešení sporů nestavěla čelem. S tím ale Hana Brňáková nesouhlasí.

Marcela Mrózková Heříková například uvedla, že to byla právě náměstkyně, která zastavila druhý vytýkací dopis, který chtěla předat Janu Kunzemu. To je podle Hany Brňákové lež.

„Je vícero tvrzení paní Heříkové, které ne zcela korespondují s realitou. Pokud je mi známo, druhý vytýkací dopis, který se měl týkat nákupu vína na akci, paní ředitelka sama stáhla, jelikož si údajně měla dodatečně ověřit, že došlo k nějakému internímu nedorozumění v rámci účetnictví. Co je zřejmé na první dobrou, tak evidentně ani tento vytýkací dopis nebyl zaměřen na výtky v oblasti interpersonálních vztahů. O třetím vytýkacím dopise vím, že jej pan Kunze odmítl převzít. Tedy ani v tomto případě jsem do jejích manažerských kroků nezasahovala,“ říká Hana Brňáková.

Účelové chování

Ředitelka OKO totiž tvrdí, že jí nebylo učiněno manažerské rozhodnutí, když po půl roce od svého nástupu do funkce (pozn. red. Marcela Mrózková Heříková v OKO působí od září 2018) pojala Jana Kunzeho jako problém.

„Pan Kunze i paní Heříková byli z mé strany oba spraveni o tom, že jedna věc je politika a druhá jsou pracovně-právní vztahy. Pokud dojde k prokazatelnému porušení těchto vztahů, tak jsem paní ředitelku sama vyzvala, aby postupovala jako manažerka a řídila se legitimními nástroji, které vyplývají ze zákoníku práce. Čili pokud by měl mít pan Kunze na pracovišti kázeňské či jiné pracovní prohřešky, měla je primárně řešit ona. To, že dostal vytýkací dopisy, jejichž právní síla byla nejspíš nedostatečná pro ukončení tohoto pracovního poměru, rozhodla se pro změnu organizační struktury s aktuálně silným odůvodněním, že je nutná úspora finančních prostředků vlivem pandemie Covid-19. Jelikož mi letos 17. července na můj písemný dotaz rovněž sdělila, že aktuálně nebude potřeba měnit organizační strukturu, jen vymění zaměstnance na pracovištích a pozice zůstanou stejné, lze její následný krok vyhodnotit pouze jako účelový. I proto, že aktuálně stále v OKO probíhá šetření stížností a podnětů k prošetření dodržování zákoníku práce, včetně rovného zacházení se zaměstnanci,“ konstatuje Hana Brňáková.

Změnu organizační struktury musela schválit rada. To se stalo na jejím jednání 26. srpna. „Bez mého vědomí nechal pan primátor zařadit k projednání poslední změnu. V této struktuře se pracovní pozice se stejným názvem, ale jiným místem výkonu práce slučují v jednu. Kdo tedy půjde „z kola ven“, aniž by bylo ukončeno objektivní šetření orgánu veřejné správy, se nabízí,“ pokračuje.

Pracovní doba

Hana Brňáková poukazuje také na to, že ředitelka se údajně nevěnovala své funkci dostatečně.

„Interpersonální problémy, které v organizaci kulminovaly, dle mého názoru jsou důsledkem toho, že paní ředitelka přes svou angažovanost v komunální i krajské politice i jiných soukromých aktivitách se v OKO nezdržovala v takové míře, jak pro ni plyne z Dohody o sjednaných pracovních podmínkách. Když jsem na toto na pravidelných setkáních členů vedení, před oficiálními poradami vedení města poukazovala, hájil ji pan primátor tím, že je manažerka a klidně může OKO řídit i z domu. Představte si takovýto postoj k ředitelům jiných příspěvkových organizací, třeba ve školství. Jak by to na školách asi vypadalo? Na to, že ředitelka nebyla v organizaci kloudně přítomna, poukazovala ve své stížnosti na podzim 2019 dnes již bývalá zaměstnankyně OKO. Jak byla stížnost řešena? Jen slyšením paní ředitelky a následně odložena jako neopodstatněná,“ uvedla dále.

Kontrolu má podle Hany Brňákové pod sebou primátor. "Opakovaně jsem jej žádala, abych jako věcně příslušná náměstkyně byla informována o vývoji či výstupech kontrol. V tomto směru mohu potvrdit, že jsem zaznamenala rozdíly v přístupu a důkladnosti šetření stížnosti v oblasti řízení lidských zdrojů u paní Heříkové a u bývalého ředitele ZŠ Otická pana Kupčíka. Zde jsem navíc protokol z kontroly dostala až na mou třetí výzvu s podpisem k mlčenlivosti, aby pak byl následně dokument zveřejněn v plném znění, jen však anonymizovaný, na informačních kanálech města,“ dodala.

Schůzka na Hlásce

Marcela Mrózková Heříková se rovněž nechala slyšet, že po údajném incidentu mezi Janem Kunzem a grafičkou OKO Hana Brňáková svolala schůzku, kam nepozvala všechny aktéry.

„Je pravdou, že pan Kunze mě i úřednici pověřenou metodickým řízením příspěvkových organizací v kultuře kontaktoval emailem, na který jsem bezprostředně reagovala svoláním schůzky. Té byla přítomna ředitelka OKO, vedoucí kanceláře primátora a pan Kunze. Jelikož paní ředitelka sdělila, že grafička nastoupila z původně deklarovaného dne dovolené do pracovní neschopnosti, řekla jsem, že grafičku vyslechnu, až bude uschopněna. Požádala jsem paní ředitelku, ať mě o jejím nástupu zpět do práce informuje. To se však nestalo a skutečnost, že paní grafička již je v práci a pracuje z domu, jsem zjistila až na setkání se zaměstnanci, které uspořádal pan primátor 22. července. Zde jsem tuto skutečnost mého počínání sdělila na vědomí všem zaměstnancům, kteří se schůzky zúčastnili. Ze schůzky, kterou jsem svolala já, byl pořízen zápis paní vedoucí kanceláře primátora, který jsem ověřila v nezměněné podobě jej ředitelka dostala na vědomí. Což se o zápisu z jednání, které uspořádal pan primátor, říct nedá. Ačkoli jsem se schůzky zúčastnila a věděla jsem, že jeho asistentka zápis pořizuje, dokument, který jsem z jednání dostala emailem hlásal, že z jednání nebyl pořízen zvukový ani písemný záznam. Paradoxně některé detaily z tohoto jednání lze zaznamenat v posledním velkém rozhovoru s ředitelkou, který vyšel 28. července,“ sdělila.

Za vším hledej politiku?

Primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) i ředitelka OKO, která je také ve hnutí ANO 2011 odmítají, že by ve věci hrála roli politika. To Jan Kunze, který je v zastupitelstvu jako nezávislý za Piráty a Hana Brňáková, říkají opak.

„O tom, že primátor již dlouho před tím, než jsme i kvůli jeho neustálým nekorektním intervencím do mých oblastí vyzvali k jednání koaliční rady, vyjednával s některými členy zastupitelského klubu ČSSD, se vědělo. V naší malé Opavě jsme měli jisté „kouřové signály“, ale vždy, když jsem se ho na to přímo zeptala, ujišťoval nás, že koalici měnit nechce. Nicméně neustále dělal vše pro to, aby se nejspíše našla záminka. Takže s odstupem času a zhodnocením reality dnešních dní lze připustit, že v kauze hrála politika svou roli v tom smyslu, aby pan Kunze odešel z OKO a Piráti z radnice. Vlastně je to realita dnešních dní,“ dodává Hana Brňáková.

Závěrem pak ještě zareagovala i na slova Marcely Mrózkové Heříkové, která míní, že jí za celou dobu nebyla dána žádná jasná zadání, inspirace ani metodické vedení.

„Moje první zadání pro paní ředitelku bylo zajistit a dotáhnout do finále nápravná opatření po veřejnosprávní kontrole z roku 2018. To po několikerém prodloužení termínu se nakonec nějak podařilo. Co se inspirace týká, od toho má paní ředitelka, jak sama tvrdívá, velmi šikovné a vysoce odborně zdatné zaměstnance a to až tak, že mnohým z nich prodloužila smlouvu ani ne po roce jejich působení v OKO na dobu neurčitou. Což nyní, když se bude redukovat počet zaměstnanců díky změně organizační struktury, může paradoxně způsobit finanční komplikace. Možná při svém vyjádření o jasném zadání měla paní ředitelka, potažmo pan primátor, od kterého přesně takováto formulace zazněla již dříve, než z vyjádření ředitelky, rovněž na mysli Kulturní koncepci města. Její realizaci jsem měla ve spolupráci s odborem rozvoje, vedoucí kanceláře primátora, kulturní komisí a oddělením veřejných zakázek rozpracovanou ve fázi nadefinovaného zadání pro spuštění veřejné zakázky. Pan primátor se však rozhodl, že peníze, které na ni byly v rozpočtu pro rok 2020 vyčleněny, neuvolní,“ uzavírá.