V okolí obce měl císař dvě bažantnice a druhá byla v lesíku Křeménky. Právě tuto bažantnici a její hájovnu později daleko častěji používal pruský kníže Eduard Lichnovský, který měl v blízké Chuchelné zámeček jako své letní sídlo.

Kníže byl během svého mládí významným diplomatem německého Pruska v Anglii. Když jeho diplomatická služba skončila, odstěhoval se do Chuchelné a bolatickou hájovnu využíval k lovu na bažanty. Těchto honů se účastnili výhradně představitelé šlechty. Před nimi bývali do lesíka vypouštění bažanti, které knížecí lovčí odchytávali v širokém okolí na pozemcích, které patřily knížeti.

Povinností poddaných bylo zvěř nadhánět

V první polovině 19. století měli poddaní povinnost pomáhat při lovech své vrchnosti. Tropili hluk a vyháněli jím bažanty a další zvěř z remízků a naháněli je proti stanovištím lovců. Od této povinnosti byli osvobozeni jen mlynáři, krčmáři a robotní zahradníci.

Podle vzpomínek pamětníků bývalo lovců vždy kolem šestnácti a lovívali kromě bažantů také zajíce, divoké králíky a další drobnou zvěř.

Po honu nasedlo panstvo do kočárů a odjelo přes Bolatice do blízké Chuchelné, kde byl před zámkem připravený výřad, hořely ohně a hon končíval slavnostními fanfárami.

Dnes patří hájovna hlavně kultuře

V současnosti patří hájovna Křeménky mysliveckému sdružení a bývá využívaná zejména při různých kulturních akcích. Nejznámější z nich je už tradiční hudební festival Bolatické křeménky, určený k vystoupením okolních amatérských country skupin a folkových písničkářů.

Mezi hájovnou a rybničním areálem stojí nová kaplička, sloužící k uctění památky svatého Huberta, patrona myslivců. Má krásnou moderní vizáž a vedle se nachází lavička pro odpočinek těch, kteří místem procházejí.