Do konce prázdnin se rozhodne o vítězi ceny veřejnosti Památky děkují, která je součástí každoročního udílení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Uveřejněné počiny napříč celou republikou nominovala územní odborná pracoviště.

Odborné pracoviště v Ostravě vybralo v kategorii Obnova památky revitalizaci konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě - na snímky se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Objev/nález roku 

V kategorii Objev/nález roku byl nominován objev neznámých částí románského ústupkového portálu v kostele ve Starém Městě u Bruntálu. Dokumentace architektonické plastiky s tematikou práce je navržena v kategorii Prezentace a popularizace.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě po opravách, které si vyžádaly téměř 77 milionů korun, 20. dubna 2021.
Gotický klenot Opavy září novotou! Podívejte se, jak vypadá konkatedrála uvnitř

Zatímco odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích (Obnova památky, Restaurování, Památková konverze, Objev/nález roku, Prezentace a popularizace, Záchrana památky), může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

Informace o vybraných památkách získají hlasující na webu Národního památkového ústavu. Hlasovat lze pouze pro jednu vybranou památku či počin. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v říjnu 2021.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

K TÉMATU

Revitalizace konkatedrály v Opavě

V letech 2019–2020 byla provedena náročná rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, kostela gotického založení s barokně upraveným interiérem. Rekonstrukce spočívala v konzervaci a restaurování cihlové fasády a obnově interiéru bez mobiliáře. Postupně byly všechny vnější i vnitřní prostory opatřeny celoplošným lešením a na něm byly realizovány průzkumné a následné aktivity.

V havarijním stavu se nacházela elektroinstalace z padesátých let. Cihly fasády byly pokryty krustou z exhalací, rovněž kamenné prvky fasády. Většina spodní stavby kostela vykazovala zvýšenou vlhkost. Interiér byl v 70. letech vymalován nevhodnou ahistorickou barevností, stav dřevěných hlavic na pilířích byl havarijní, části opadávaly. V letech 2005–2010 byla staticky zajištěna věž, obnovena střecha a položena nová krytina.

Odborná firma rozebere 84 metrů vysoký plynojem MAN, který stojí na ulici 1. máje, snímek z 14. června 2021. 
Další ostravská dominanta jde k zemi. Rozlučte se s těmito výhledy

Provedena byla celková restaurátorská obnova pláště, obnova okenních a dveřních výplní, rekonstrukce elektroinstalace, obnova povrchů interiéru, sanace vlhkosti, restaurování kamenosochařských děl zazděných do zdiva, restaurování okenních a dveřních mříží, restaurování dveřních výplní.

Jedná se o příkladnou souhru nejrůznějších řemesel, spolupráci velkého množství jednotlivých restaurátorů na gotické památce, kdy vzhledem k velikosti a nedostupnosti nemohla být většina průzkumů provedena s předstihem a byly realizovány až v průběhu akce. Aplikován byl příkladný způsob čištění a konzervace středověkého cihelného zdiva.

Objev ve Starém Městě

Objev doposud neznámých částí pozdně románského ústupkového portálu a rekonstrukce románské stavební fáze kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě poutá soustředěnou pozornost badatelů již od 20. let 20. století. Přes strohý vzhled určený raně klasicistní přestavbou se jedná o velmi zajímavou stavbu, jejíž některé části zřetelně odkazují ke starším stavebním vývojovým etapám. Kromě gotického závěru kostela se jednalo především o část románského portálu v podvěží, jehož rozměry a podoba ale byly znejasněny mnoha vrstvami nátěrů a přístavbou barokní věže.

Rozhledna Stříbrná Twiggy mezi Hynčicemi pod Sušinou a Stříbrnicemi na Šumpersku.
Štíhlá jako slavná modelka. Stříbrná Twiggy láká na Staroměstsko

Někteří badatelé proto existenci románského kostela ve Starém Městě zpochybňovali a průkazné doklady o ní přinesly až archeologické výzkumy provedené v letech 2002 a 2011. Ještě před tím byly v závěru gotického presbytáře objeveny nástěnné malby z přelomu 14. a 15. století, které spolu s figurálními konzolami žeber po odkrytí a restaurování dokončeném v roce 2020 dokládají bohatou uměleckou výzdobu kostela po jeho gotické přestavbě.

V letech 2019 a 2020 prošel kostel a jeho areál významnou stavební obnovou podpořenou prostředky EU v rámci programu IROP prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník během které byly dokončeny archeologické výzkumy a provedeno bylo i restaurování portálu v podvěží.

V průběhu restaurátorských prací vedených MgA. Tomášem Skalíkem byla pod podlahou 2. NP věže nalezena doposud neznámá horní část jeho archivolty, další části byly zjištěny sondami provedenými do zdiva podvěží a také archeologicky pod jeho podlahou. Uvedené objevy umožnily rekonstrukci tohoto kamenického díla, které se nově řadí k největším a nejnáročněji komponovaným pozdně románským portálům v českých zemích.

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm budují nový areál zaměřený s názvem Kolibiska
Na Kolibiskách rostou první stavby. Nový areál skanzenu bude hotový za šest let

Je přitom nutné vyzdvihnout, že významný pokrok v poznání Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě i jeho západního portálu umožnilo nasazení moderních digitálních zobrazovacích a dokumentačních metod (laserové skenování, fotogrammetrie, archeogeofyzika, 3D modelování a tisk).

Díky nim se podařilo tuto památku poměrně komplexním způsobem prozkoumat a výsledky představit veřejnosti v rámci expozice, jejíž součástí je i prezentace původní podoby románského portálu, a také archeologicky odkrytého zdiva trojlodní baziliky a jejího trojrozměrného modelu. Jedná se tak bezesporu o dobrý příklad památkové praxe realizované ve třech základních krocích (poznání, obnova a restaurování, prezentace).