Jedním z bodů březnového jednání hlučínských zastupitelů bylo i prominutí úroků a smluvní pokuty pro Dětský ranč.

Jde o záležitost, která se vleče od roku 2006, kdy se ranč dostal do finančních problémů a již nestihl v termínu požádat o dotaci, a tak mu tehdy zastupitelé města poskytli půjčku ve výši 700 tisíc korun. Splácet 27 tisíc korun měsíčně bylo podle vyjádření jeho ředitele Josefa Dudka nemožné, a tak se povedlo splatit jen část a ze zbytku běžely úroky z prodlení a smluvní pokuta.

Dohromady tento dluh dnes činí více než 3,5 miliónu korun.

Starosta města Pavel Paschek na březnovém jednání předložil několik variant vyrovnání města s rančem. Jedním z nich by bylo splacení dlužné částky. U této varianty však starosta upozornil na to, že by byla pro ranč likvidační.

„Proto jsme se chtěli dohodnout, pokud odpustíme plnění příslušenství k dluhu, tak aby ranč tento vstřícný krok vzal v potaz a netrval, až někdy jeho činnost skončí, na úhradě zhodnocení pozemků," uvedl starosta Hlučína Petr Paschek s tím, že toto zhodnocení bylo stejně provedeno zčásti z peněz donátorů a sponzorů a ti po městu finanční náhradu nepožadují.

Podle starosty Paschka se město musí chovat jako dobrý hospodář a trvat na takovém vyrovnání, jinak by se zastupitelé vystavovali trestněprávní odpovědnosti za to, že nepečovali o svěřený majetek řádně.

Na zmíněnou variantu vyrovnání na rady právníků však předseda spolku Dětský ranč Josef Dudek nepřistoupil. „Důvodem jsou zcela nevýhodné podmínky městem navržené dohody o narovnání. Domníváme se, že zmíněná částka 3,5 milionu nebude odpovídat celkové sumě za zhodnocení pozemku a haly, coby stavby stálé," uvedl pro Deník Josef Dudek s tím, že v současné době jedná o zhotovení znaleckého posudku, který by právě toto zhodnocení pozemků a staveb užívaných rančem posoudil.

„Hlavním důvodem je to, že na ranči pracuje 12 zaměstnanců. Ti, když bude ukončena činnost ranče, musí dostat odstupné," dodal Josef Dudek.

Dále pak uvedl, že případná likvidace a ukončení činnosti ranče si vyžádá nemálo peněz, které ranč nemá. Zastupitelé se nakonec usnesli na tom, že budou o problému dále jednat. „Usnesení bylo takové, že jsme tuto žádost prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty projednali a zastupitelstvo pověřilo mě jako starostu, abych v té věci dále jednal," dodal Pavel Paschek.

Josef Dudek tak znovu musí platit měsíčně 5 tisíc korun, aby se dluh umořoval. Ranč obdržel dotaci 130 tisíc korun, ale téměř polovinu musí věnovat na umoření příslušenství úroků z prodlení a smluvní pokuty.

Josef Dudek: Chtěl jsem dělat užitečnou věc pro děti

Josef DudekZdroj: archiv Deníku

Následující rozhovor s Josefem Dudkem vznikl po jednání zastupitelstva města Hlučín 14. března. Jedním z bodů jednání bylo právě prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty Dětskému ranči v Hlučíně.

Zmiňoval jste, že za práci na ranči jste nikdy nebral úplatu. Z čeho tedy žijete?

Po onemocnění, složité nepříjemné léčbě a nejistotě jsem se dostal do plného invalidního důchodu. V tomto jsem setrval až do nástupu do důchodu starobního. Po celou dobu jsem pobíral invalidní důchod. Manželka pracovala a z toho jsme žili.

Požádal jsem ty nahoře, ať mě nechají žít a že budu dělat užitečnou věc pro děti, a to bez jakékoliv odměny. No a to jsem do této současnosti dodržel. V té době jsem vymyslel ranč. Prohlašuji tímto čestně, že jsem nikdy tento spolek nevlastnil.

Z jakého důvodu jste nepřistoupil na vyrovnání navrhované na zastupitelstvu?

Důvodem jsou zcela nevýhodné podmínky městem navržené dohody o narovnání. Podstatou dohody bylo vzdání se jakékoliv finanční náhrady za zhodnocení pozemku po celou dobu nájemního stavu oproti odpuštění penále a smluvní pokuty, které činí více než 3,5 milionu.

Domníváme se, že zmíněná částka neodpovídá celkové sumě za zhodnocení pozemku a haly.

Jak daleko je tvorba znaleckého posudku na zhodnocení areálu?

V současné době nás čeká jednání se soudním znalcem z oboru pozemních staveb o termínech zhotovení a ceně. Na základě ceny se pokusíme vyjednávat s městem Hlučín o společné úhradě ceny za zhotovení posudku. Jsme neziskové zařízení závislé na počasí a návštěvnosti.

Ta od měsíce listopadu 2016 do současnosti nevykazuje žádné tržby. Důvodem vypracování posudku je zjištění, o jakou částku naše organizace zhodnotila pozemky pronajaté městem.

Jak hodnotíte podnět paní Adamové na Policii ČR na prošetření hospodaření ranče?

Jsem rád, že jsem se to od ní před časem dozvěděl. A jsem ještě navíc šťasten, že to někdo udělal. A že jsem nic neukradl. Že je to na ranči čisté a průhledné. Ty kontroly nebyly příjemné, ale závěr vynikající. Děkuji.

Usilujete o převod pozemků z města na váš spolek?

Rádi bychom je měli. Ulehčilo by to ranči život. Mohli bychom si sáhnout na dotační tituly a mohli bychom dostavět a provozovat ranč tak, jak to je v plánech. Ranč již má dokumentaci pro územní řízení připravenou. A to včetně smluv o práva provést stavbu.

Ranč opakovaně podal žádost o možnost odkupů pozemků pod budovami a zpevněných ploch ranče. Žádostem nebylo nikdy vyhověno. Bez konkrétního zdůvodnění.

Město vám mělo nabízet, že se stane členem vašeho spolku a bude tudíž jednodušší žádat o dotace? Proč jste to odmítli?

Město chtělo skutečně do spolku vstoupit. Chtěli být ve vedení. Na dotaz, co do spolku vloží, odpověděli, že přihodí nějaké peníze na provoz. Nechtěli se podílet na provozování areálu. Chtěli být jen členy. Již v minulosti nesouhlasili s dofinancováním rekonstrukcí. Odmítáme, protože nevěříme.

Uvažovali jste o prodeji majetku spolku nebo přenechání ranče jinému subjektu?

Vzhledem k tomu, jaké jsou zde problémy, jsem v rozčílení řekl, nechť to dělá někdo jiný. Že již dál nemohu. Že se nechci stále doprošovat. Pro děti se nemá žebrat, ale má se nezištně pomáhat.

Jak hodnotíte dopis Rotary Clubu Ostrava City, který přečetl na zastupitelstvu starosta Paschek?

Bylo to velmi nepříjemné a šokující překvapení. Tato věc se neměla vůbec projednávat. Starosta dopis přečetl s tím, že mu jej poslal pan Aleš Buksa. Starosta města pak vyzval rotariána Holinku, aby potvrdil, že dopis je pravdivý, a ten to stvrdil.

Jakým právem chce Rotary měnit a navrhovat změny ve vedení ranče a hodnotit práci? Jediným, který pomáhal, byl právě jen pan Buksa. Došlo k očernění jednak mé osoby a také ranče.

Na základě tohoto šoku jsem telefonicky komunikoval s panem Buksou 15. března. Sdělil mi, že žádné prohlášení po starostovi neposílal ani nepsal.