Hrobky a hroby na hřbitovech patří k dědictví, které se dědí z generace na generaci. Ale stačí dvě tři generace a lidé už často své předky ani neznají, a nemají tak zájem starat se o hrob. Nebo nájemce hrobového místa zemře, případně se odstěhuje do zahraničí, a není tak nikdo, kdo by se o hrob staral.

Nebo se prostě dědicové k místu nehlásí či bydlí tak daleko, že na hřbitov nejezdí.

Lidé odcházejí, hroby zůstávají

Neudržované hroby jsou problémem všude a jsou tématem diskusí na všech setkáních zástupců obcí a společností, zabývajících se správou hřbitovů. Opavské hřbitovy nejsou výjimkou.

„Technické služby Opava mají ve správě celkem osm hřbitovů. Počet neudržovaných hrobů se mění podle polohy hřbitova. Odhadem jde například na Městském hřbitově v Otické ulici o pět procent a na obecních hřbitovech v městských částech asi o dvě procenta neudržovaných hrobových zařízení,“ řekl k tomuto tématu Martin Girášek, provoznětechnický náměstek Technických služeb Opava.

Odhadem z osmnácti tisícovek hrobových míst na opavských hřbitovech se tak může jednat o pět až šest set neudržovaných hrobů.

Téma opuštěnosti hrobových zařízení je velice citlivé, a proto je velice problematické i jeho řešení. Z příslušného zákona a Řádu veřejného pohřebiště vyplývá, že po skončení nájmu má majitel hrobového místa povinnost náhrobek ke dni ukončení nájmu odstranit. To se ale prakticky nestává.

Je-li opuštěnost hrobového zařízení prokázána, což ale bývá podle Martina Giráška zdlouhavý a náročný proces, stává se jeho vlastníkem obec. Jako nový vlastník pak může s hrobovým zařízením nakládat jako s věcí vlastní, jinými slovy může ho prodat, pronajmout či třeba zlikvidovat.

I když se výjimečně vyskytne možnost odkoupení nevyužívané hrobky, zájem je především o místa v kolumbáriích. Je to čistě ekonomická záležitost. Velký hrob či hrobky vyjdou nejen na daleko větší částku, ale náročná je i jejich údržba. Ať časová či finanční. Do místa v kolumbáriu se vejdou třeba i tři urny a péče o ně je ze strany pozůstalých minimální.

Likvidace a exhumace

Aby se hrob mohl nabídnout a pronajmout novému zájemci, je třeba místo nejprve vyčistit a upravit. A to stojí nemalé peníze. Tyto náklady pak samozřejmě padají na správu hřbitova.

„Jedná se o částky v řádech tisíců, ale přesně to specifikovat nelze. Záleží totiž na velikosti místa, zda je to malý hrob či hrob s vícero pohřbenými, zda je betonový či s deskou, záleží na typu náhrobku. Je to skutečně individuální záležitost a říci teď nějakou konkrétní částku je nemožné,“ říká na toto téma Martin Girášek.

A samozřejmě v hrobech jsou pohřbeni lidé a kdo by chtěl koupit hrob s cizími pozůstatky? „Samozřejmě se musí vyčistit i místo pod zemí. Kosterní pozůstatky zesnulých se vyjmou a následně exhumují,“ doplnil provozně-technický náměstek.

Za hrobové místo na hřbitově se platí nájem. Jeho doba je stanovena zákonem na takzvanou dobu tlecí, kterou určuje hygienik pro jednotlivé hřbitovy. V případě opavských hřbitovů to je 10, 15 a 20 let. Pak lze dobu nájmu prodlužovat buď po roce, nebo rovnou o deset let.

Dobrou zprávou je, že platební morálka pozůstalých se v posledních letech zlepšuje. „Je to díky tomu, že hrobové příslušenství a nájem hrobového místa z hlediska dědického řízení bývá považován za majetek, který přechází na dědice, což v minulosti nebylo možné,“ vysvětlil ještě Martin Girášek.

A ubývá také těch hrobů, o které se nikdo nestará.