Samotné nelegální zaměstnávání a zastřené zprostředkování zaměstnání patří mezi nejzávažnější nekalé praktiky trhu práce, které mají významné negativní dopady na podnikatelské prostředí a veřejné rozpočty. Součástí těchto praktik je pracovní síla, zejména osoby cizí státní příslušnosti, kterým jsou často odpírána základní práva, která jinak mají zaměstnanci v řádném pracovním poměru. Dostávají se tím často do velmi složitých životních situací, kdy například při ne/pracovním úrazu je pracovník v zaměstnaneckém poměru mnohem lépe ze zákona chráněn než pracovník pracující nelegálně.

„Z našich zkušeností jsme vypozorovali, že řetězení dodávky pracovní síly vede mimo jiné k rozmělňování odpovědnosti dodavatelů služeb a prekarizaci pracovních podmínek zaměstnaných osob,“ řekl generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Martin Melecký.

„Jde o to, že zjednodušeně řečeno ačkoliv dojde k úrazu na pracovišti a při výkonu práce, nejedná se o formálně uznaný pracovní úraz spojený s možností následného uplatnění práv zaměstnancem. Ke zraněnému se totiž nikdo jako zaměstnavatel nehlásí, a to mj. proto, že bývá často zaměstnán přes celý řetězec firem. Kolegové ze států Visegrádu se potýkají s obdobnými problémy a jsem rád, že jsme si společně mohli vyměnit zkušenosti k možnostem řešení dané problematiky," poznamenal dále Melecký.

Původní vnitřní zařízení kavárny.
Proslulá opavská kavárna znovu otevře. Zažila vzestupy i pády

Jednání se uskutečnilo ve spolupráci a s podporou Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), jejíž zástupci se jednání rovněž zúčastnili. ELA podporuje přeshraniční pracovní mobilitu a zároveň přispívá k větší ochraně pracovní práv přeshraničních pracovníků (mj. podporou spolupráce mezi členskými státy, včetně podpory společných přeshraničních inspekcí). Kromě představitelů ELA pozvání na jednání přijal ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti a zástupkyně z oddělení Evropské unie MPSV ČR.

Snímek plynové pistole. Ilustrační foto.
Střelba vyděsila obyvatele Opavy. Policie našla nábojnici z plynovky

„Regionální spolupráce, jako je tato, je velmi důležitá pro zajištění ochrany pracovních práv přeshraničních a mobilních pracovníků na místní úrovni a pro zajištění rovných podmínek pro podniky všude v EU,“ uvedl výkonný ředitel ELA Cosmin Boiangiu.

K tématu

Státní úřad inspekce práce v letošním roce už dokončil 6 457 kontrol (údaje k 30. 4. 2024), a z toho bylo 2 223 kontrol zaměřeno na odhalování nelegálního zaměstnávání, 2802 kontrol na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, 1 179 na pracovněprávní vztahy a 253 kontrol na dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti.

O Státním úřadu inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pod SÚIP spadá 8 oblastních inspektorátů práce. Vedle kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost.