Financování další výstavby jedenáctky bylo dlouho nevyjasněné a znemožnilo zahájení dalších stavebních prací začátkem letošního roku. Stavební práce na budování jedenáctky, které byly v srpnu 2010 zastaveny, mohly letos tedy začít až v červnu.

Jsou zaměřené na zlepšení průjezdu po stávající silnici v úseku od Mokrých Lazců po Hrabyňský kopec. Týkají se vybudování podchodu pro pěší a kolektoru v levé straně vozovky, vybudování vozovky na levé straně silnice a převedení provozu na tuto stranu i pokračování stavby uvedených objektů na pravé straně vozovky.

Součástí stavebního plánu je betonáž spřažené desky mostu pod Hrabyňským kopcem a zemní práce v prostoru Hrabyně. Zda se plány pro rok 2012 naplní, bude silně ovlivňovat podzimní počasí. Vzhledem k velmi členitému terénu nové jedenáctky jsou zemní práce od počátku letošních stavebních aktivit prováděné po téměř celé délce budované silnice ve velkém rozsahu.

Pracuje se na výkopech zářezů, na převozu těženého materiálu a na tvorbě násypů budoucí silnice. V polovině června letošního roku byl podepsán dodatek smlouvy se zhotoviteli. Jeho součástí je také celý harmonogram prací až po dokončení stavby v roce 2015. „Na základě tohoto podpisu bylo současně zrušeno pozastavení stavby a začala se připravovat žádost o zařazení do Operačního programu doprava jako náhradní projekt. Posuzovaná je na ministerstvu dopravy," říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Kromě prací na uvedených prioritách bude do konce roku pokračovat stavba největšího mostu trasy přes údolí potoka Kremlice, jehož délka je 547 a výška 56 metrů. Konkrétně jde o vrtání a betonáž pilotů zbývajících opěr mostu a betonáž pilířů opěr. Připravuje se výroba železných prvků mostu přes údolí potoka Hrabyňka a zakládá se most ve svahu Hrabyňského kopce.

Dále by měla být dokončena stavba jednoho tubosideru (flexibilní mostní ocelové konstrukce) a pokračovat bude stavba druhého. „Vzhledem k vysokým zářezům trasy v prostoru Hrabyňského kopce se buduje gabionová stěna se třemi stupni a na úseku Velká Polom probíhají zemní práce," doplňuje Nina Ledvinová průběh stavby.

Podle harmonogramu a předpokládaného financování z evropských fondů by měl zhotovitel letos prostavět 650 milionů korun bez DPH.