Irena Šindlerová je zaměstnankyní Magistrátu města Opavy a je kontaktní osobou pro pronájem kostele sv. Václava aMoravskékaple.

O cenách za pronájem rozhodla rada města druhého dubna, takže je to poměrně čerstvá záležitost. Hlásí se vám zájemci například o výstavní činnost v kostele svatého Václava?

Ano, hlásí se zájemci o pořádání výstav a koncertů nejrůznějších žánrů. Kostel začíná být populární také mezi snoubenci, kteří zde chtějí být oddáni. Většinou uvádějí, že chtějí svatbu v netradičním místě. Navíc kostel sv. Václava nabízí ideální kompromis mezi církevním a občanským obřadem, respektive občanský obřad v chrámovém prostoru. V tomto období mě týdně oslovuje několik zájemců o pořádání akcí všech výše uvedených typů. Od června do listopadu 2007 jsou zatím rezervovány nejrůznější kulturní a společenské akce na75 dní.

Máte nějaký dramaturgický plán, podle kterého vybíráte zájemce o pronájem nebo je to v podstatě jedno a rozhoduje jen to, jestli je zájemce schopen zaplatit nájem?

Město pronajímá tuto kulturní památku všem subjektům, které zde mají zájem pořádat společenské, kulturní a osvětové akce, jako jsou výstavy, koncerty, umělecké performance a svatební obřady. Limitující je pouze termín a charakter akce. V kostele není možné například pořádat taneční party s občerstvením – z důvodu ochrany náročných restaurátorskýchprací.

Chystáte nějakou konkrétní výstavu na nejbližší období června nebo července?

V červenci se zde uskuteční sochařská výstava mladé a střední generace umělců, absolventů několika vysokých uměleckých škol s názvem Prostory, mezery, místa.Vzáří bude kostel sv. Václava hostit ojedinělou interaktivní expozici Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie. (Pozn. red.: autorem projektu je výtvarník a hudebník Petr Nikl.)

Reagují zájemci o pronájem nějakým způsobem na výši nájmu? Já osobně jsem se setkal s tím, že se to některým umělcům, kteří do Opavy jezdí a znají prostor kostela, zdálo nepřiměřeně vysoké.

Zájemci někdy vyslovují své názory, někdy ne. Jejich stanoviska k výši nájemného jsou velmi různorodá. Od názoru, že cena je velmi nízká, spíše symbolická, až po názor, že je příliš vysoká a někdy i nepřijatelná. Výše nájemného byla stanovena na základě srovnání s cenami v podobných společenských prostorách v našem městě. Současně zohledňuje reálné náklady spojené s chodem tohoto kulturního objektu.

Existuje možnost slev pro ty, jimž se částka za pronájem zdá vysoká?

Součástí platného ceníku schváleného Radou statutárního města Opavy je ustanovení, které určuje subjekty, jež jsou osvobozeny od povinnosti platit nájemné. Jsou to příspěvkové organizace statutárního města Opavy a organizační jednotky Magistrátu města Opavy. V ostatních případech musí o případném prominutí nájmu nebo slevě rozhodnout Rada statutárního městaOpavysvýmusnesením. Této možnosti v tomto roce již dva subjekty využily. O prominutí nájmu bývá rozhodnuto zpravidla v tom případě, že se jedná o akci, jejíž výtěžek je použitnacharitativní účely.