Už první zmínka o Opavě v listině vydané roku 1224 o ní totiž hovoří jako o městě, kde se vaří pivo, a výslovně zmiňuje také mílové právo, které mělo chránit měšťany od konkurence.

Určitý vrchol výroby piva ve městě představuje 16. století, kdy se uvnitř hradeb nacházelo až 279 pravovárečných domů. Výstava mapuje dlouhou linii měšťanských pivovarů až po definitivní zánik objektu opavského pivovaru v roce 2010, kdy developer přestavěl budovu na obchodní centrum.

Několik údajů z historie vaření piva ve městě
Rok 1224 – Přemysl Otakar I. zmiňuje Opavu jako město s právem vařit pivo a stvrzuje také právo mílové.
16. století – Ve městě se nachází až 279 pravovárečných domů. Pivo znamená značný příjem i pro městkou kasu. Radnice sama vaří pivo a šenkuje je v takzvané taverně.

17. a 18. století – Dochází ke změně organizace výroby piva. Právovárečníci vařili pivo v městských pivovarech postupně podle pořádku a čepovali je v šencích ve svých domech.
Rok 2005 – V roce 2005 došlo k definitivnímu ukončení provozu v opavském pivovaru Zlatovar. O pět let později zaniká také jeho objekt.

Březňák – Jedním ze dvou druhů piv, které se v Opavě prokazatelně vyráběly, bylo Marcovní pivo, nebo také Březňák. Tadeáš Hájek z Hájku dokonce vyzdvihl jeho léčivé vlastnosti.

.

Propagační plakát z dílny grafika Richarda Assmanna. foto: archiv

Pivovarnictví v Opavě: bohatá historie a hořký konec

Výroba piva je s městem Opavou spjata již od jeho počátků a první zmínky o městě. Tradice zahrnující několik století vyústila ve vybudování moderního průmyslového pivovaru, který však nepřežil porevoluční období a měnící se situaci na trhu.

Výroba piva dosáhla - s ohledem na dobu - svého vrcholu v 16. stolení, kdy Opava patřila k největším producentům piva v celé oblasti. V té době se ve městě prokazatelně vařily dva druhy piva. Marcovní a Březňák, který patřil mezi nejsilnější stará piva.

Opavské pivo 
jako lék

Někteří historikové uvádějí, že výroba Březňáku se do českých zemí rozšířila právě z Opavy. Lékař Tadeáš Hájek z Hájku jej dokonce doporučoval jako lék. 


O oblíbenosti zmíněného Březňáku svědčí také vývozní čísla. Marcovní pivo bylo oblíbené ve Vídni ale také v polském Krakově. Tam Opavští vyvezli v roce 1584 pouhé tři bečky, o sedm let později už jich bylo čtyřiatřicet.

Dalším druhem, pro běžnou spotřebu bylo světlé pšeničné pivo. Tomu se ve městě říkalo bečkové. Výrazným producentem bečkového piva byla také Opava samotná a zisky z prodeje piva představovaly zásadní příjem do městské kasy. Radnice pivo nabízela v městské šenkovně nazvané taberna nebo taverna, umístěné na Horním náměstí naproti průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Opava od středověku patřila mezi výrazné producenty piva v regionu.

„Obecní pivovar a jeho zaměstnance mohli pro soukromé várky využívat za poplatek i měšťané, stejně jako služeb šrotýře zajišťující převoz piva. Při uhrazení „studničních peněz" směli rovněž odebírat od města údajně kvalitní vodu, snad z městské studně, která byla pro dobrá piva nepostradatelná," zmiňuje ve své bakalářské práci Lenka Kordinová.

S příchodem 17. století se začala měnit i organizace vaření piva. Právovárečníci vařili pivo v městských pivovarech postupně podle pořádku a čepovali je v šencích ve svých domech nebo je dodávali do krčem a hostinců ve městě a okolí.

Soukromých pivovarů v Opavě bylo několik. K nejvýznamnějším náležely v renesanční Opavě pivovary na Horním náměstí. Jednalo se např. o velký Gillerův pivovar, dále pivovar U zlatého kříže., pivovar U sv. Trojice nebo Spachovský pivovar.

Konec malovýroby

V roce 1786 vznikla v Opavě Měšťanská pivovarská společnost a o třicet let později byla malovýroba piva úplně zastavena.

„A právě v tu dobu přišel opavský purkmistr Jan Schössler s iniciativou postavit v Opavě pivovar nový, což vedlo k položení základního kámene budoucího Zlatovaru. K definitivní dostavbě došlo roku 1826, ale výroba piva byla zahájena již o rok dříve," informuje Lenka Kordinová.

Ve druhé polovině 19. století byly již stavěny pivovary s moderními technologiemi, kde se výroba piva soustřeďuje do několika budov, jež jsou určeny pro jednotlivé výrobní kroky.

První větší narušení výroby přinesla opavskému pivovaru první světová válka. Kvůli nedostatku surovin hrozilo, že bude pivovar uzavřen. Správní radě se však podařilo v pivovaru udržet výrobu bez přerušení.

Areál pivovaru Zlatovar.

Pivovar, jak si jej pamatujeme

Podobu známou z přelomu tisíciletí získal pivovar, ve své době největší v Rakouském Slezsku, po přestavbě v roce 1889, kdy v souvislosti s odstraňováním následků požáru budov došlo k radikální modernizaci všech částí provozu.

Z doby vzniku pivovaru se dochoval přepis z roku 1942 od Otto Wenzelidese, který zpracoval Zdeněk Kravar: „Budova měla v podzemí vyzděnou ledárnu, rozlehlý sklep měl mohutné pilíře a klenutý strop, stejně jako spilka. Schody do sklepa byly rovněž klenutě a dostatečně široké.

V samotném pivovaru byly čtyři chladicí štoky, měděná varná pánev na 120 věder, kam mohla být dobře přiváděna voda z nedalekého náhonu. K budově pivovaru přiléhala ubytovna pro dělníky. Sládkův byt stál hned vedle, měl tři pokoje, klenutou kuchyni, komoru a předsíň, dlážděnou břidlicí," uvádí se mimo jiné v listině.

Další rekonstrukce měly jen dílčí charakter a výrazně se dotkly především strojovny (1924), sladovny (1926 až 1927) a varny (1931). Ta se dochovala v podobě ze třicátých.let, kdy ji vystavěla opavská stavitelská firma Julia Lundwalla.

Ještě několikrát byl učiněn pokus o rozšíření stávajícího areálu – v letech druhé světové války měla vyrůst při Pivovarské ulici nová správní budova, po válce se počítalo s výstavbou velkokapacitní sladovny s novou stáčírnou a lahvovnou. Všechny tyto záměry ale zůstaly jen na papíře.

Výroba v opavském pivovaru Zlatovar byla ukončena roku 2005 a o pět let později byl areál přestavěn na nákupní centrum.

Opavský pivovar se památkou nestane.

Výstava v obecním domě potrvá 
do poloviny dubnaDějiny opavského pivovaru reflektují rozmanité proměny moderní společnosti. U zrodu podniku stála právovárečná společnost jako organizace s tradičním řízením. Přesto na konci 
19. století vystupuje pivovar jako rozsáhlý průmyslový komplex továrního typu, který svým významem výrazně přesáhl hranice regionu.

Výstava Opavský pivovar představí dějiny pivovarnictví ve městě od středověku až po zánik podniku v roce 2010, nabídne také pohled do výrobních provozů i distribuce. Expozici doplňuje přednáška 24. listopadu o pivovarnictví v Rakouské Slezsku a komentovaná prohlídka 30. listopadu.

Výstava bude přístupná do 14. dubna.