Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování.

„Z naší diskuse se zástupci měst a obcí vyplynulo, že vlastníci nemovitostí, nenapojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu, si často nevědí rady s tím, jak správně a legálně odpadní vody z domácnosti likvidovat. Chceme jim vyjít vstříc a rozčlenili jsme region do logických tras, podle nichž budeme ve vybrané dny připraveni reagovat na požadavky místních lidí. Systém jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy se lidé v některé z obcí domluví, že mají o vývoz žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu, jejíž náklady budou navzájem sdíleny,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Mezi lidmi panují značné nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon. „Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Druhým způsobem je využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod.

Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možná likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje Tlolka.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje tak vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona.

Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí.

Vývoz žump a septiků na Opavsku bude probíhat ve dnech 20. a 21. listopadu v těchto lokalitách:

Otice
Slavkov
Stěbořice
Dolní Životice
Jezdkovice
Litultovice
Hlavnice
Lhotka u Litultovic
Jakartovice
Opava – okrajové části města
Brumovice
Holasovice
Velké Heraltice
Neplachovice

Více o jednotlivých lokalitách a orientačních cenách najdete na webových stránkách SmVaK Ostrava.