Celou záležitost odstartovala žádost obce Jakartovice, podle níž je potřeba v lokalitě provést terénní úpravy a zabránit tak současnému stavu, kdy se zde vytvořil prostor pro černou skládku. Terénní úpravy se dotknou plochy o výměře šesti tisíc metrů čtverečních, která má tvar otevřené podkovy.

Rekultivace bude prováděna postupným navážení výkopového materiálu, například zeminou a vhodnou stavební sutí ze staveb v okolí rekultivace. Navážená zemina bude postupně urovnána do určeného tvaru. Staveniště bude po dobu rekultivace oploceno dočasným oplocením s upozorněním zákazu vstupu.

Současně dojde ke zpevnění příjezdové komunikace. Vlastní přeměna současné černé skládky nebude jednoduchá. Je třeba dodržet řadu ustanovení a podmínek vydaných nadřízenými správními orgány, které tak naplňují klauzule vztahujících se zákonů a vyhlášek o ochraně přírody, ukládání odpadů, ale i faktu, že místem prochází síť společnosti O2.

Například z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné po rekultivaci uvést lokalitu do stavu, který bude i nadále zajišťovat existenci stromové vegetace na lokalitě. To si vyžádá nejen nahrazení stávající zeleně a stromů, ale pokud bude možno i její rozšíření o další vhodné druhy.