První světová válka a roky následující

Během první světové války obývali téměř celou budovu váleční rekonvalescenti. Třídy gymnázia byly doslova rozprášeny po celém městě. Asi pětina žáků musela narukovat - odvod byl už od kvarty! Hned počátkem 1. světové války byla budova českého gymnázia zabrána vojenskou správou. Sloužila jako ozdravovna pro rekonvalescenty.

Válkou trpěly také jiné školy, ale pouze na určitou dobu. Budova českého gymnázia nebyla jako jediná opavská střední škola uvolněna pro výuku po celou dobu trvání války. Důvodem bylo údajně nákladné vnitřní zařízení. V této nelehké době se studenti i profesoři zapojovali do aktivit Červeného kříže, Českého sirotčího spolku, pořádali loutková představení a organizovali velmi oblíbené přednášky se „světelnými obrazy“ – ( představte si jednoduše přednášku s diapozitivy). Studenti se tajně scházeli na debatních večírcích a spolupodíleli se na činnosti spolku Zapadlí Slezáci, pomáhali budovat Bezručovu čítárnu. Od roku 1917 se stal definitivním ředitelem nástupce Josefa Fürsta prof. Tomáš Svěrák. Na škole působil celkem 35 let a mimo jiné se proslavil zvláštními nároky: požadoval např. po každém žáku, aby si pořídil vlastní herbář a sbírku motýlů a brouků. Tak mi vrtá hlavou, jestli to lákání na sbírku motýlů nepochází právě odsud, ze Slezska…

V roce 1918 se na shromáždění českého lidu na Ostré Hůrce gymnazisté manifestačně přihlásili k rodícímu se československému státu. V červenci roku 1919 se škola přeměnila v reálné gymnázium a na počátku školního roku 1919/1920 se gymnázium konečně přestěhovalo do objektu učitelského ústavu na Komenského ulici, kde funguje doposud. A opět to nebylo jednoduché. Teprve za deset let (školní rok 1936/1937) přešla do rukou ředitele a tedy českého gymnázia celá budova.

V roce 1919 byla zavedena tzv. studentská samospráva, která měla např. na starosti i to, že si studenti sami udržovali pořádek na chodbách a ve třídách nebo jim byla zcela svěřena žákovská knihovna. Ovšem tyto snahy byly kritizovány učiteli, že „ nejvyšší třídy měly moc v rukou“ …a „mládí nedovede snésti rad svých nadřízených“. Tak byla samospráva po třech letech zrušena.

Vynález doby – elektrické zvonění

Patrně k nemalé radosti studentů se v těchto letech často přerušovalo vyučování z důvodů velkých mrazů, ale také bohužel kvůli rozšíření častých epidemií (spála, záškrt). Objevily se i vymoženosti v podobě instalace umyvadla s tekoucí vodou, skříňky s toaletním papírem nebo nákup zubní pasty Thymolin a zubních kartáčků pro „nemajetné“ za sníženou cenu. Také se ulehčilo školníkovi - od školního roku 1936/1937 bylo zavedeno elektrické zvonění.

Největší samostatnou studentskou akcí z období první republiky byla slavnost majálesu inspirovaná Filosofskou historií Aloise Jiráska. Jirásek nad akcí dokonce převzal patronát, ale nemohl se jí zúčastnit, bylo mu v té době 72 let. Slavnost tehdy trvala celé dva dny za hojné účasti „celé české Opavy“ .

Slavnostní bohoslužby začaly být nahrazovány oslavami vzniku ČSR 28. října, oslavami narozenin prezidentů Masaryka, pak Beneše, slavilo se několik desítek politických a kulturních výročí. Objevily se i tzv. mírové půlhodinky – výklad o mírových snahách Komenského a „šíření pacifistických snah“. Ve dvacátých a třicátých letech se studentům promítaly v kině diapozitivy, později i filmy o přírodních krásách a osudech naší země. Mohu uvést několik titulů tehdejších filmových trháků: Svatý Václav, Plukovník Švec (legionářská tematika).

Žáci se učili střílet

Ale život studenta nebyl jen veselý a bezstarostný. Probíhala hospodářská krize. Jeden student v r. 1933 formuloval své existenční vyhlídky takto: „Proto dříve středoškolák pilně studoval, poněvadž měl jistotu, že si tak zajistí existenci. Dnes tyto jistoty nemáme; místo ní máme nanejvýše naději, že po maturitě rozmnožíme počet nezaměstnaných, ačli nepůjdeme na vysokou školu. Dnes slovo abiturient neznamená nic. V Hamburku v přístavišti visí tabulka: Přijmou se abiturienti gymnázia ke skládání uhlí.“

Po krizi přichází rozkvět a oživení, a tak byly už koncem roku 1937/1938 vybudovány na gymnáziu tři knihovny – učitelská, žákovská a maturitní. Sbírky pomůcek se obohatily o sbírku archeologickou, sbírku pomůcek ke kreslení pro matematiku, sbírku hudebnin a sbírku numismatickou. V této době se ale stalo nutností posílit brannou výchovu; probíhaly např. kurzy v čtení map, cvičení v civilní obraně, žáci byli cvičeni ve střelbách. Z pochodových a branných cvičení se škola zpravidla vracela slavnostně za zvuků vojenské hudby. Studenti se pilně zapojovali do středoškolských kulturních, tělovýchovných a sportovních soutěží, navštěvovali přednášky a exkurze.

Kolik stály učebnice?

Od školního roku 1920/1921 začíná školní rok poprvé začátkem září a končí koncem června. Žáci se od tohoto školního roku měli dostavit na přijímací zkoušky a zápis vždy na konec předchozího školního roku - ke konci června. S sebou si měli donést vysvědčení, rodný list a domovský list nebo průkaz o státním občanství. Zápisné činilo 10 Kč, dále ještě platili 10 Kč na učební pomůcky a 5 Kč na hry. Od školního roku 1926/1927 se platilo již 20 Kč za zápis, 20 Kč na pomůcky a 6 Kč na hry. Zápisné nemuseli platit žáci, kteří gymnázium již navštěvovali. Tyto informace se vyskytovaly v Návěští (od školního roku 1921/1922 již oznámení) výroční zprávy.

Školné platili žáci pouze v tom případě, když roční plat zákonných zástupců činil více než 20 000 Kč. Z nařízení vlády Československé republiky ze dne 19. 12. 1921 činil školní plat 100 Kč, když roční příjem zástupců žáka byl v rozmezí 20 000 Kč – 40 000 Kč, 200 Kč v rozmezí 40 000 Kč – 60 000 Kč. Všechny částky se platily až začátkem školního roku.

Druhá světová válka a obě okupace

Na gymnáziu panovala v roce 1938 atmosféra nejistoty. Opava se změnila ve vroucí kotel plný nenávistných henleinovců. Německé obyvatelstvo žilo v těchto dnech jako v amoku.Ulice vyzdobené hákovými kříži. Německé ženy ochraptělé z křiku z toho, jak děkují svému vůdci. Likvidace německých antifašistů.

Po Mnichovu byla v okupovaném pohraničí zrušena většina škol s českým vyučovacím jazykem, byly zrušeny všechny české střední školy, a tedy i opavské české gymnázium. Koncem války byla Opava téměř zničena. Původní budovy ještě z dob habsburské monarchie byly zničeny zcela. Budova současného gymnázia byla poškozena dělostřeleckými granáty, značná část střechy poškozena nálety, všechna okna vytlučena. Obrovské gymnazijní sbírky si za okupace rozebraly německé školy, knihy byly znehodnoceny. Místo nich byly v místnostech krumpáče, lopaty a slamníky. Budova byla ubytovnou dělníků budujících zákopy.

Jen málo věcí se podařilo zachránit. Mnohá okna se pro nedostatek skla musela provizorně „zasklívat“ lepenkou. Razítko zrušené školy přechovával po celou dobu okupace profesor Josef Stypa. Škola začala opět oficiálně existovat. S opravami pomáhal obětavě Jaroslav Kupka, nový školník. Právě v této době jej a jeho ženu postihlo veliké neštěstí – elektrické dráty, které ležely na zemi, po obnově proudu zapříčinily smrt jeho dvou dětí hrajících si na školním dvoře.

Vítězný únor mění pojetí výuky

Boj národní, frontový střídá boj nový. Vítězný únor a 50. léta. Začínají se plnit významnější úkoly než kdykoliv v minulosti – říká dobový tisk. Je nutno vzdělávat a vychovávat budoucí kádry pro socialistickou společnost. Objevují se slova jako aktuální, komunistický, racionalizace, kolektivní úsilí, změna. Ano, několikrát se změní názvy čehokoli, mění se pojetí výuky, osnovy.

Koncem 50. let byl zaveden nový předmět – základy výroby – a to v rozsahu 4 – 5 hodin v každém ročníku. Musely se pak snížit počty hodin jiným předmětům, zejména jazykům. Stává se malý zázrak – v době, která proslula plánováním téměř dokonalým, se zjišťuje, že tato orientace nebyla přece jen tak promyšlená. Doba připomíná mladé víno. Achutná taky kysele.

50. léta a následná léta normalizace probíhala v atmosféře strachu a teroru. Válečná psychóza, politické procesy, zfanatizovaný dav. Udávání a donášení. Ponižování. Opilý koráb gymnázia se zmítal politickým nečasem a házel celou svou posádkou od přídě k zádi. Někteří si zachovali svou čest i za cenu represí, mnozí však z různých důvodů podlehli, nebo snad ještě hůře – stali se mocnými posluhovači ještě mocnějších posluhovačů.

Ti čestní byli podle hesla „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ odsouváni na méně viditelná pracoviště, aby se tak vzduch „vyčistil“ do červena a prorežimní vedení tak mohlo nerušeně naplňovat ideály socialismu.

Šedesátá léta. Pro některé synonymum minisukní a květinové revoluce, pro jiné - odměna za výhru v celostátní soutěži zájezdem do NDR, Puškinův památník, soutěže znalostí o SSSR. V polovině 60. let odebírali žáci školy přibližně 200 kusů sovětských časopisů, na konci 60. let již 270 kusů! Oslavy.

Besedy s politickými představiteli okresu. Výročí Února, VŘSR, narození V. I. Lenina, úmrtí V. I. Lenina, výstava o ideologické diverzi v Severomoravském kraji, sbírky na Hrabyňský památník (a po jeho dostavění dlouhé hodiny čestných stráží), výstava 50 let KSČ v Praze, sjezdy KSČ – XX., XXL.??? Nepletu si to s velikostí šatstva?

A opět filmová představení. Názvy napoví: Obžalovaný, Velká vlastenecká válka, Anna proletářka, Osvětim, Spříznění volbou, Československo rok zkoušek, Rozrušená země, Dočkáme se pondělí. Dočkáme se lepšího? Ještě ne. Aspoň že je tu i divadlo.

Budova mohla být zbourána

V šedesátých letech nastaly také další opravy školy, uvažovalo se dokonce o zbourání narušené budovy. Pokračovalo se s obnovováním a doplňováním sbírek, knihoven…

Soutěže, kroužky, v mnohých aktivitách opět vítězíme. Socialistický svaz mládeže. A také brigády. Pro tuto dobu příznačný rys. Okolní JZD hojně využívala pracovité ruce našich studentů. Uzavíraly se závazky – další dobová móda. V roce 1970/1971 bylo v zemědělství odpracováno 18 000 hodin. Ne všechny hodiny byly použity z hodin vyučovacích. Existovala vymoženost zvaná národní směna - v překladu zadarmo o víkendu.

Ale předbíhám. Píše se rok 1968. Přijeli nás zachránit bratři, jako ten strýc Baloun, který přijel a řekl, že má všecky rád a že bude u nás bydlet; také další ze strýců se projevil podobně. Hrabalův Pepin. No, ale tak veselé to nebylo.

Režim způsobil úbytek pedagogů

O tom, jak se v době 1965 – 69 zachovala velká část pedagogů, si udělejte obrázek sami z dobového tisku: … „ČSM (Československý svaz mládeže) nemá patřičnou autoritu…“, o dva roky později:…„ je to organizace formální bez patřičné autority…v letech 1968/1969 bylo politicky dezorientováno tehdejší vedení školy i většina pedagogů…mnozí svými názory ovlivňovali širší veřejnost… po celé tři další roky probíhala za účinné pomoci stranických orgánů obnova socialistického charakteru školy. Byla posuzována politická a odborná činnost každého pedagoga…“

Na krátkou dobu se sice ledové vlny oceánu českých dějin oteplily v období jara 1968, ale pak už náš koráb plul dlouhá léta jen zase v mrazivém tichu. Normalizační režim žádal po každém pracovišti alespoň jednu černou protisocialistickou ovci, tak se opět kádrovalo a udávalo a – odcházelo. Po stranických pohovorech zůstali v KSČ z dvanáctičlenné organizace jen dva soudruzi. Ruštinářka a chudák školník.

A zase heslo, ten známý motorek dějin, - „Mládí vpřed!“ Sbor byl doplněn převážně mladými pedagogy. Nový sbor čekaly náročné úkoly rozvíjení socialistického charakteru školy v podmínkách budování rozvinuté socialistické společnosti. A kolečka se točila dál. Zadrhla se až v roce 1989, a to už je jiná kapitola a jiné problémy.

První díl naleznete ZDE.