Po poslední volbě, kdy těsně zvítězilo Naše Mladecko v čele s Pavlem Horákem, odstoupila jeho politická konkurentka a dosavadní starostka Jana Švejdová a také její náhradníci. To znamenalo, že zastupitelstvo nemělo potřebných pět členů, a tedy bylo neusnášeníschopné.

Podle zastupitelů z Našeho Mladecka však rezignace náhradnice starostky Kateřiny Mazurové nebyla podána správně.

Obě strany se obrátily na Ministerstvo vnitra se žádostí o přezkoumání. „Rozhodujícím kritériem ke stanovení účinků podané rezignace je vždy datum uvedené na listině, které prokazuje, kdy listinu převzala buď starostka, nebo kdy byla listina podána na podatelnu obecního úřadu.

Z toho vyplývá, že ustavující zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné, a pokud volilo například nového starostu, místostarostu a výbory či rozhodovalo o odměnách členů zastupitelstva, je nutné taková usnesení považovat za nicotná," sdělila ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Marie Ostruhová.

Podle Pavla Horáka se však v případě diskutabilní rezignace nejednalo pouze o chybu, ale o cílené jednání. Ať už to bylo v Mladecku, jak chtělo, skutečností zůstává, že prozatímní správa musí hospodařit v rozpočtovém provizoriu, nemůže nakládat s majetkem nebo investovat.