Které památky měly štěstí?

Zubu času úspěšně odolají a svůj život si prodlouží. Takový osud mají kapičky v Brumovicích a v opavské místní části Komárov. O jejich záchranu se snaží v prvním případě občanské sdružení ve spolupráci s obcí a v tom druhém obec a soukromý investor. V příštím roce ji konečně čeká obnova. Stalo se tak díky spolupráci obce Brumovice a občanského sdružení Za Opavu. „Myšlenka na opravu je stará, ale z různých důvodů zatím k realizaci nedošlo. Hlavně proto, že obec měla jiné představy o opravě než památkáři. Letos to konečně vyšlo a ve spolupráci se sdružením Za Opavu bude kaplička opravena,“ uvedl starosta Brumovic František Kuča.

„Příští rok by se mělo začít s opravou, která si vyžádá okolo 50 000 korun. Musí být realizována do jednoho roku. Na opravách by se měli podílet i studenti uměleckých oborů pod odborným dohledem památkářů,“ dodal František Kuča. Kaplička v Brumovicích stojí po pravé straně cesty pokračující za obcí směrem na Krnov. Jedná se o volně stojící sakrální stavbu pocházející z přelomu 18. a 19.století. Pro své nesporné historické hodnoty a význam areálu ve vesnické krajině byla kaple v roce 2006 prohlášena za kulturní památku. Pro svůj déletrvající havarijní stav byla zařazena do seznamu nejohroženějších památek v České republice.

„Zubožený stav kapličky nás podnítil k tomu, že jsme se pokusili vyhledat vhodný dotační program, který by pomohl uskutečnit její obnovu. Požádali jsme o finanční pomoc Nadaci VIA a samozřejmě také vlastníka stavby Obec Brumovice,“ uvedla Kateřina Chmelová z občanského sdružení Za Opavu. V říjnu loňského roku byla žádost sdružení kladně vyřízena a Fond obnovy kulturního dědictví Nadace VIA podpořil plánovanou obnovu drobné sakrální památky požadovanou částkou.

Opravy se tedy dočká i komárovská kaplička poblíž komárovského Černého mlýna ve směru na Kylešovice. Tady se její obnovy ujal soukromý investor ve spolupráci s obcí. „Na kapličce bychom chtěli opravit fasádu, poopravovat a ošetřit doškovou střechu a interiér ve spolupráci s NPÚ Ostrava,“ uvedl starosta městské části Opava-Komárov Daniel Žídek A jak moc bude oprava finančně náročná? „V návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2008 máme vyčleněno 30 000 korun, bude-li to stačit nevím, kvalifikovanější odhad budeme mít asi až po konzultacích s NPÚ Ostrava,“ doplnil Daniel Žídek Opava by se měla být hotová do června letošního roku.

Čekatelé na opravu: vošárna, ovčín, sv. Florián

Na seznamu nejohroženějších památek bývalého opavské okresu jsou uvedeny tři stavby: tzv. vošárna a ovčín v Raduni a socha svatého Floriana u kostela svaté Kateřiny v Sosnové.

Vošárna dostala název podle staršího označení voš, což znamená praní. Je příkladem významné barokní architektury s valbovou střechou a průběžnými vikýři po celém obvodě stavby ve dvou řadách nad sebou. Objekt je cihlový s hladkou omítkou a střecha je kryta břidlicí.

Vošárna v Raduni.„Budova byla postavena jako prádelna a sušárna pro velké zámecké prádlo. Proto také je střecha řešena tak, aby bylo možné sušit co nejvíce prádla. Budova se nachází v centru obce v těsné blízkosti státní silnice,“ uvedla starostka Raduně Ludmila Juráňová. Obec podle ní z důvodu ohrožení bezpečnosti chodců i projíždějících aut začátkem tohoto roku zajistila na své náklady oplocení budovy. „Budova měla několik vlastníků. Více než deset let probíhala různá jednání na záchranu této památky, ovšem marně. V současné době má nemovitost nového vlastníka, který má zájem tuto ojedinělou stavbu v opavském okrese postupně opravit,“ doplnila Juráňová.

Druhou stavbou v pořadí je empírový ovčín. Nachází se v areálu zámeckého parku za správními budovami. „Budova je ojedinělým příkladem hospodářské stavby v empírovém slohu,“ uvádí bližší popis památky na webových stránkách NPÚ. Jednopodlažní objekt krytý sedlovou střechou byl postaven v roce 1841 podle projektu opavského stavebního mistra a malíře Franze Biely. „Naposledy objekt sloužil jako kravín zemědělského družstva. Dnes je majitelem Zemědělská a.s. Razová, která má zájem objekt prodat,“ uvedla Ludmila Juráňová.

Třetí ohroženou památkou je barokní socha svatého Floriana, u kostela svaté Kateřiny v Sosnové. Barokní socha pochází z let 17300 – 1740 a je dokladem vysoké úrovně sochařské produkce té doby. Mezi nejohroženější památky byla zařazena proto, že povrch kamene je značně degradovaný a dochází tím k masivní ztrátě modelace. Osud této sochy je zatím nejistý. „Snad se skýtá možnost využít k její záchraně evropské fondy,“ uvedl starosta Sosnové Jan Sedlák.

Jaký osud má měnírna a vodárna?

Ačkoliv nejohroženější památky čítají podle údajů památkového ústavu pouhé tři položky, v opavském regionu i samotném městě by se dal jistě i rozšířit. Stačí zmínit objekt bývalé vodárenské věže v areálu železniční stanice Opava-východ a bývalou měnírnu elektrického proudu na Rybím trhu.

„Vodárenská věž je v majetku Českých drah. V současnosti se o její záchraně neuvažuje. Výhledově do budoucna je to jedna z možných variant ve spolupráci s městem Opavou,“ uvedla Markéta Krausová z tiskového oddělení Českých drah. Vodárna pochází z roku 1892. Dosahovala původně po dnešní římsu. V přízemí byla v době jejího vzniku jen služební místnost pro zaměstnance. Původně byla vodárna zásobována ze studně a jako alternativní zdroj vody sloužila přípojka městského vodovodu.

Po obsazení Opavy Němci byla budova vodárny zvýšena o další patro pomocí betonových překladů a na nové patro byly umístěny další dva rezervoáry na vodu. Na přelomu dvacátých a třicátých let byla za účelem zásobování vodárny z řeky Opavy na jejím břehu zřízena nová čerpací stanice. Byla vybavena dvěma výkonnými čerpadly a fungovala mnoho let. Její ovládání se spouštělo dálkově pomocí spínačů umístěných na plovácích v nádržích ve vodárenské věži.

Na čerpací stanici se pravidelně prováděla údržba, odstraňování nečistot a kontrola elektroinstalace až do doby, kdy jí vzala v roce 1997 velká voda. V přístavbě spojené s vodárenskou věží bylo v té době umístěno předtápěcí zařízení. Nasazení parních lokomotiv na tratích v okolí Opavy skončilo v roce 1976. Od té doby se parní lokomotivy využívají jen k nostalgickým jízdám. Někdejší vyzbrojování parních lokomotiv vodou dnes připomínají už jen zbylé dva vodní jeřáby před vjezdem do depa.

Měnírna bude součástí obchodního centra

Nenápadná stavba za Rybím trhem spíše připomíná garáž než vzácnou technickou památku, která u nás a možná dokonce v celé Evropě, nemá obdoby. Jde o měnírnu elektrického proudu, kterou využíval Městský dopravní podnik. „Měnírna elektrického proudu bude po konzultaci s památkovým úřadem integrována do developerského projektu.

Záměrem společnosti je konzervovat technologické a strojní zařízení památky a zpřístupnit jej veřejnosti,“ řekla manažerka marketingu společnosti Crestyl Kateřina Váně. Stavba pochází z roku 1929 a technické zařízení dodané firmou AEG v Berlíně bylo vyrobeno v letech 1904-1905.

Sloužila současně tramvajím i trolejbusům. Přečkala i vyřazení tramvají z provozu v dubnu 1956 a dosloužila v roce1984, kdy jí nahradila měnírna na Čajkovského ulici a později další na Kylešovské ulici.

Na seznamu nejohroženějších památek pracoval tým odborníků.

„Původně se jednalo o Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých kulturních památek v České republice. Zpracoval jej a vydal v roce 2003 Národní památkový ústav a to v tištěné podobě,“ uvedl Martin Strakoš z Národního památkového ústavu v Ostravě (NPÚ). Podle jeho slov dosah takového seznamu nebyl velký.

Původně se počítalo, že bude distribuován především odpovědným orgánům státní památkové péče, krajským úřadům, ministerstvům aj. Také prostředky pro jeho vydávání nebyly příliš velké. Totéž se dá říci o aktualizované verzi, která vyšla v roce 2005. „Po zkušenostech se seznamem v tištěné verzi přistoupil NPÚ k nové aktualizaci v roce 2007. Seznam byl takto prezentován v prosinci loňského roku,“ vysvětlil Strakoš

Seznam se doplňuje

Uveřejněním na webových stránkách vznikla možnost další editace seznamu. „Seznam lze tedy doplňovat, případně opravovat podle aktuálního stavu té které památky. V případě, že památkově chráněný objekt nebo areál prodělá náležitou obnovu, bude samozřejmě ze seznamu vyjmut,“ uvedl Martin Strakoš. A naopak pokud se podle něj dostane některá památka do stavu ohrožení, může být aktuálně do seznamu zařazena. Kritérií výběru bylo několik.

„Nejednalo se pouze o památky, které jsou evidentně silně zchátralé nebo zdevastované a hrozí jim dokonce zánik. V seznamu najdete i takové případy, kdy se jedná o poměrně zachovalé objekty či areály, ale schází jim náležité využití, někdy spojené s nevyjasněnými majetkovým vztahy, někdy s tím, že současný majitel nehodlá památku nadále využívat,“ sdělil Strakoš. Seznam tak podle něj nabízí možnost upozornit veřejnost a případné zájemce o koupi, o pomoc apod. na ohrožené památky v rámci celé republiky.

V kraji je nejohroženějších památek téměř šedesát

V rámci Moravskoslezského kraje je zařazeno celkem 57 objektů, areálů nebo jejich částí. „Seznam je generován z databáze Ústředního seznamu kulturních památek, takže je třeba jej podrobněji studovat. Jsou tam pod názvy celků (např. zámek Raduň) uvedeny ty dílčí části areálů, které jsou skutečně ohroženy - tedy v případě zámku a jeho areálu se nejedná přímo o zámeckou budovu, nýbrž o budovu ovčína, která je součástí celého zámeckého komplexu,“ upozornil závěrem Martin Strakoš.