„Vím, že nás čeká ještě spousta práce. Spolupráce s Moravskoslezským krajem v této záležitosti je na velmi dobré úrovni. Jsem rád, že nám kraj finančně pomohl se zpracováním územní studie proveditelnosti," hodnotí spoluúčast Kraje na tvorbě projektu zóny primátor Opavy Radim Křupala.

Město již zorganizovalo výběrové řízení na zpracovatele studie a podepsalo s ním smlouvu.

Křupala se vyjadřuje kladně k její ceně: „Cena za zpracování této územní studie bude 538,4 tisíc korun včetně DPH. Zpracovatelem tohoto dokumentu je ostravská akciová společnost Technoprojekt, která zajišťuje komplexní činnosti urbanistické, zejména však koncepci technické a dopravní infrastruktury podle schváleného zadání v rozsahu vymezeného území o rozloze sedmdesát hektarů."

Na něm jsou podle slov Zdeňka Bendíka z odboru hlavního architekta a územního plánu dlouhodobé problémy s nedostatkem kapacity rozvodů vodovodní, kanalizační a elektrické sítě. Územní plán by měl vymezit funkční plochy pro lehký průmysl, podnikatelské aktivity, výrobní služby a skladování.

„Ve studii budou také navrženy v menší míře plochy dopravních areálů, důležitá ochranná izolační zeleň, zlepšující stávající negativní vliv průmyslové zóny na bydlení. Velmi důležitou skutečností je přímá návaznost průmyslové zóny na stavbu severního obchvatu, který pomůže odvést nákladní dopravu mimo obytnou zástavbu Opavy," dodává Bendík.

David Beinhauer