Současně pokračuje příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě a rekonstrukce jezu na řece Lomné v Jablunkově. Pozornost je věnována také akcím pro zlepšení životního prostředí.

"Naší snahou je, kromě nejdůležitějšího úkolu - přípravy opatření proti povodním na horní Opavě s klíčovým prvkem vodní nádrží Nové Heřminovy na řece Opavě a realizace dalších prvků protipovodňové ochrany, jako jsou říční ochranná hráz v Holasovicích nebo kompenzační opatření na polském území pod Krnovem, také pečovat o další části povodí Odry. Probíhá rekonstrukce jezu na řece Lomné v Jablunkově pro zajištění odběru vody do plicního sanatoria, byla posílena stabilizace podélného profilu řeky Ostravice nad soutokem s Morávkou u Frýdku-Místku pomocí výstavby balvanitého skluzu a dokončuje se rekonstrukce hrazenářských prací na bystřině Mohelnici v Beskydech," informoval v rámci Světového dne vody, který připadá na 22. březen, generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

"Dále letos zahájíme rekonstrukci levobřežní hráze kolem Ostravice v Paskově, připravujeme odstranění důlní škody na řece Olši na horním okraji Karviné na Rájeckém jezu. Současně připravujeme významné stavební celky pro ochranu města Bohumín – Pudlova a Nové Vsi, pro ochranu městské části Kamenec Českého Těšína a pro posílení bezpečnosti vodního díla Baška. Byli jsme pověřeni Vládou ČR k prověření možnosti posílení vodních zdrojů Horní Moravy vodou z povodí Odry a na tomto úkolu letos intenzivně pracujeme," doplnil Jiří Tkáč.

Úpravy Morávky

Účelem modernizace vodního díla Morávka je posílení jeho bezpečnosti až pro převedení kontrolní 10 000 leté vody. Bude se jednat převážně o úpravy železobetonových konstrukcí, zejména přelivu, spadiště, skluzu a zavázání vlnolamu do masivu Travného. Po celou dobu stavebních prací bude bezpečnost přehradní hráze i dodávka vody, ze které se zajišťuje výroba vody pitné na úpravně ve Vyšních Lhotách zajištěna.

"Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry věnují pozornost také akcím pro zlepšení životního prostředí v našem regionu, kdy se podařilo dokončit revitalizaci Rychtářského potoka, zahájit úpravu území v Karlovicích – Zadní Vsi kolem řeky Opavy přírodě blízkým způsobem, byla dohodnuta s CHKO Beskydy renaturace bystřiny Černá Ostravice a v nejbližších letech by chtěli připravit a zhotovit zprůchodnění Dětmarovického jezu na řece Olši a tím naplňovat koncepci státu a zprůchodnit tuto řeku pro vodní organismy od státních hranic až po její významný přítok Stonávku," popsala dále mluvčí Povodí ODry Šárka Vlčková.

Náklady

V roce 2021 státní podnik Povodí Odry plánuje investice v celkové výši kolem 390 milionů korun, z toho přes 220 milionů bude hrazeno z dotací Ministerstva zemědělství a necelých 170 milionů z vlastních zdrojů Povodí Odry.

Na opravy vodních děl se chystá z vlastních zdrojů vynaložit kolem 100 milionů korun.

„Věřím, že se nám naše plány podaří splnit tak, jako v loňském roce, i když deštivé počasí v letních a podzimních měsících a opakované velké vody nám komplikovaly pokračování naplánovaných stavebních prací. Současně na chod celého podniku měla vliv také opatření v souvislosti s pandemií covid-19. Přesto jsme v rámci možností pokračovali v plnění investičního plánu, kdy v roce 2020 byly realizovány investice do vodních nádrží a vodních toků ve výši cca 241 milionů korun, z toho 138 milionů bylo poskytnuto z dotací Ministerstva zemědělství a zhruba 103 milionů hradil státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Jako každý rok se prováděla intenzivní údržba vodních děl, která úzce souvisí s jejich bezpečností a spolehlivostí. Předpokládám, že občané v roce 2020 ocenili naši vysokou aktivitu v udržování koryt vodních toků a pobřežních pozemků,“ uzavřel Jiří Tkáč.

K TÉMATU

Světový den vody 22. března 2021. Mottem letošních oslav je Valuing Water (Hodnota vody)
Povodí Odry jako subjekt kritické infrastruktury zajišťuje prostřednictvím Vodohospodářské soustavy povodí Odry, kterou tvoří zejména údolní nádrže o celkové akumulaci kolem 300 mil. m3, i v dnešní složité společenské situaci prakticky se 100 % zabezpečeností dodávku surové vody jak pro výrobu vody pitné, tak pro průmysl, bez které by základní funkce a služby v Moravskoslezském regionu nemohly dále být zajišťovány.
"Vzhledem k platným vládním opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 se Den otevřených dveří na vybraných vodních dílech v letošním roce nemůže konat. Ze stejného důvodu prozatím nepředpokládáme, že bychom mohli otevřít pro veřejnost nově vybudované informační centrum na vodním díle Šance," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Přehrady v Povodí Odry

Baška − nejmenší přehrada v Povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1958 až 1961. Zátopa přehrady se nachází v místě bývalého vytěženého hliníku cihelny. Celkový objem nádrže je 1,096 milionů kubických metrů.

Kružberk − nádrž na řece Moravici u Kružberka je nejstarší přehradou na území severní Moravy a Slezska. Byla vybudována v letech 1948 až 1955. Přehradní těleso tvoří betonová zeď ve tvaru oblouku o kruhovém poloměru 450 metrů. Celkový objem nádrže je 35,525 milionů kubických metrů.

Morávka − leží na stejnojmenné řece, objemově je to nejmenší vodárenská nádrž v Povodí Odry. Má však dominantní podíl na zásobování pitnou vodou východní části Ostravsko-karvinské aglomerace (Havířov, český Těšín a Třinec). Nádrž byla uvedena do trvalého provozu v roce 1969 a její zásobní objem činí 11,949 milionu kubických metrů.

Olešná − nádrž na okraji Frýdku-Místku byla vybudována počátkem šedesátých let minulého století. Původně bylo hlavním účelem jejího vybudování předpokládané rozšíření Vítkovických železáren. Záměr na výstavbu dvou vysokých pecí byla ale později odvolán, práce na stavbě přehrady ale byly dokončeny. Celkový objem nádrže činí 4,049 milionu kubických metrů.

Slezská Harta − největší údolní nádrž na Moravě a ve Slezsku a čtvrtá největší přehrada v celé ČR. Její objem 218,740 milionů kubických metrů přesahuje součet všech zbývajících sedmi nádrží v české části Povodí Odry. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1999.

Šance − tato přehrada byla vybudována na řece Ostravici, slouží k zásobování části ostravské aglomerace pitnou vodou a k povodňové ochraně okolí řeky Ostravice od profilu hráze až po Ostravu. Do provozu byla uvedena v roce 1974, celkový objem nádrže činí 57,160 milionů kubických metrů.

Těrlicko − leží na řece Stonávce, která je levostranným přítokem Olše. Jejím hlavním účelem je zásobování průmyslových podniků Karvinska provozní vodou. V současnosti kryje nároky Třineckých železáren a báňských podniků na Karvinsku. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1967. Celkový objem nádrže je 27,392 milionů kubických metrů.

Žermanice − druhá nejstarší přehrada v Povodí Odry byla vybudována v letech 1951 až 1956. Dnes jsou z ní zásobovány významné podniky v regionu, například ArcelorMittal Ostrava i Biocel Paskov. Nádrží byly zaplaveny obec Soběšovice a část Dolních Domaslavic. Celkový objem nádrže činí 25,015 milionů kubických metrů.