Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 27 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 3 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami a moderní plně vybavená jazyková laboratoř. Dalších 11 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítačem a dataprojektorem. Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivní tabulí, jejím příslušenstvím a moderním programovým vybavením.

Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků – angličtiny od první třídy a němčiny a ruštiny od sedmé třídy a pořádání odpoledních kurzů pro pedagogy z celého regionu.

Třída 1. B.

Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy, na které v rámci předmětu Člověk a svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu.

Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními výukovými potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí, logopedičtí asistenti a speciální pedagog.

Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská rada.

V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě.

V letošním roce si škola připomíná 70 let od svého založení. U této příležitosti proběhne 12. prosince v opavském kině Mír od 16 hodin Akademie.

Příště představíme děti ze ZŠ ZŠ Ilji Hurníka