Základní škola a Mateřská škola Opava–Malé Hoštice-příspěvková organizace je málotřídní škola s 1. - 5. postupným ročníkem v pěti kmenových třídách. Od roku 2018 je také bezbariérová. Součástí školy jsou dvě oddělení zájmového vzdělávání a výdejna stravy.

Budova školy je postavena v klidné a tiché příměstské části, obklopena zelení. Areál školy doplňuje hřiště s asfaltovým povrchem, s běžeckou dráhou na 50 m, doskočištěm a minigolfem. K relaxaci dětí slouží zelená plocha se vzrostlými stromy, lavičkami a dalšími herními prvky.

close Žáci 1. třídy. info Zdroj: Deník / Veronika Bernardová zoom_in

Hřiště je plně využíváno k aktivnímu odpočinku o přestávkách, v hodinách tělocviku, v tělovýchovných kroužcích a k odpolednímu pobytu dětí ve školní družině.

Chceme být školou rodinného typu, která se snaží o všestranný rozvoj dětí bez vyhraněné specializace, školou, která umožňuje všem bez rozdílu přechod na jakoukoliv školu vybraného typu a zaměření, školou s otevřenou atmosférou, pro všechny malé, větší i největší – pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého – pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí.

Naše škola nabízí klidné a rodinné prostředí, nízký počet žáků ve třídě, individuální přístup, moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1. - 3. třídě metodou pana profesora HEJNÉHO, v nejazykových předmětech uplatňujeme metodu CLIL formou "CLILových spršek"), podnětné a moderní zázemí (interaktivní tabule, iPady, počítače, jazykovou laboratoř ROBOTEL, 3D tiskárnu), rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy, předmět speciálně pedagogické péče, doučování, školního asistenta, zpestření výuky školními akcemi (kulturní a sportovní akce, účast v soutěžích,  olympiádách, vystoupení žáků na veřejnosti, na akcích obce apod.), možnost smysluplného trávení volného času (zájmové kroužky - keramika, výtvarný a rukodělný, sportovní, dramatický, kytara, deskové a logické hry, čtenářský klub), tematicky zaměřené dny pro žáky (projekty, exkurze, výlety), akce pro žáky i rodiče, školní družinu v ranních i odpoledních hodinách, zapojení do mezinárodních projektů ERASMUS +, do projektů financovaných EU.

Příště představíme děti ze Základní školy a Praktické školy Opava, Slezského odboje.