Základní škola Otická je školou pro děti od první do deváté třídy a v Opavě už je její jméno pevně zakotveno. V období prvního až třetího ročníku se děti seznamují se školním prostředím, školním režimem, s povinnostmi žáka a pravidly chování ve třídě. Dochází také k začlenění anglického jazyka do krátkých minibloků v rámci nejazykových předmětů.

Ve čtvrtém a pátém ročníku se už klade důraz na větší samostatnost žáka, dodržování a respektování pravidel ve třídě a školního řádu, žáci se zapojují do školních soutěží, projektů a akcí školy.

Třída I. B.
I.B třída

V jednotlivých ročnících vyššího stupně je označení písmenem „C“ synonymem pro třídu s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Oproti běžné třídě zde mají žáci navíc v každém ročníku 1 hodinu matematiky (tj. 6 vyučovacích hodin týdně), v 8. ročníku 1 hodinu fyziky (tj. 3 vyučovací hodiny týdně) a v 8. a 9. ročníku více o 1 hodinu chemie (tj. 3 vyučovací hodiny týdně). Děti proto mají větší možnost zabývat se učivem do hloubky, věnovat se rozšiřujícím oblastem, mají více prostoru pro laboratorní úkoly a praktické činnosti.

Zároveň v každém ročníku žáci absolvují aktivity, které jim přinesou nové informace a poznatky a podpoří a zvýší jejich zájem o oblast přírodních věd. Od školního roku 2016 – 2017 nabízí naše škola pod písmenem „B“ třídu s rozšířenou nabídkou sportu a sportovních her. Kromě tradičních 2 hodin tělesné výchovy týdně je v těchto třídách zařazena ještě dvouhodinovka sportovních her. Mladí sportovci mají tedy dost příležitostí rozvíjet své nadání v atletice, gymnastice a různých týmových hrách, účastní se mnoha sportovních soutěží a velmi často získávají přední umístění. Letos se škola dočkala významné rekonstrukce.

Těsně před prázdninami byly ukončeny práce na opravách, které probíhaly již od loňského léta. Kromě zateplení fasád, výměny oken a rekonstrukce střech byla v rámci této investiční akce také komplexně zrenovována kotelna a v nádstavbě vybudován nový gymnastický sál včetně šaten a sociálního zařízení.

Příště představíme opavskou ZŠ TGM.