ZŠ a MŠ ve Slavkově je úplnou základní školou s pěti součástmi – základní škola, mateřská škola, školní klub, školní družina a výdejna stravy při MŠ. Současná kapacita školy je 330 žáků. Zřizovatelem je obec Slavkov.

Základní školu navštěvuje v letošním roce 303 žáků a jsme spádovou školou pro děti druhého stupně z Dolních Životic a Litultovic, díky intervenci rodičů k nám dojíždí část žáků z další obce našeho regionu Otice. Dále se u nás vzdělávají děti z Hertic, Lhotky u Litultovic, Sádku, Jakartovic, Uhlířova, Hlavnice, Stěbořic, Bohdanovic a Opavy.

Škola má třináct kmenových tříd, které jsou všechny vybaveny nastavitelným nábytkem, počítačovou technikou s interaktivní tabulí, odbornou učebnu chemie a fyziky, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, třídu pro výuku hudební výchovy, novou studovnu pro žáky, cvičnou kuchyni, v suterénu výtvarnou pracovnu s keramickou dílnou, školní dílnu, tělocvičnu, ze které je možný vstup do posilovny, prostory pro školní družinu a školní klub.

Celá budova je zateplená s nainstalovanými rekuperačními jednotkami pro řízenou ventilaci vzduchu a bezbariérová. V letošním roce také s nově rekonstruovanými sociálními zařízeními pro žáky i učitele. Před školou mají žáci k dispozici rozsáhlý park, sportovní a pohybovou činnost umožňují tři hřiště, z nichž jedno je s umělým povrchem.

1. třída.

Naše škola je součástí sítě Škol podporující zdraví, na jejich pilířích je postaven náš vlastní školní vzdělávací program Zdravá škola. Všichni účastníci vzdělávacího procesu se snaží dodržovat nastavená pravidla soužití ve škole. Pravidla jsou založena na spolupráci, vzájemném respektu a disciplíně, která je prioritním předpokladem úspěšného zmocňování se učiva.

Preferujeme způsoby a metody vedoucí k samostatnému zmocňování se poznatků, zpracování projektů, zapojení nadaných žáků do soutěží a olympiád, individuálně přistupujeme k potřebám žáků a způsobům přijímání učiva. Škola se snaží rozšířit obzory znalostí prostřednictvím povinně volitelných předmětů (cvičení z matematiky a českého jazyka, technika administrativy, technické kreslení, tvořivé činnosti), nabídkou sborového a přípravného zpěvu, hry na hudební nástroje, výuky tance, výtvarných aktivit, nabídkou fotografického, kybernetického, dramatického, keramického kroužku a kroužku paličkování pracujících pod hlavičkou školního klubu a školní družiny. Úroveň vzdělání se snažíme zvýšit mimo jiné také zapojením do projektů Šablony II a Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení.

Nezbytností ve školní práci je motivující hodnocení. Na naší škole hodnotíme slovně i známkami, máme vytvořený klasifikační řád, ve kterém jsou zahrnuty zásady pro hodnocení i jeho způsoby. Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními a žákům nadaným.

Ve škole pracuje Žákovský parlament, který se nemalou měrou podílí na chodu školy.

Nejbližším partnerem školy je obec Slavkov. Úzce spolupracujeme se spádovými školami z Dolních Životic, Litultovic, Hlavnice a Otice. Na škole pracuje šestičlenná Školská rada a SRPŠ. Spolupracujeme se všemi spolky v obci.