Základní škola T. G. Masaryka je klasická základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Zaměřuje se na vzdělávání jak nadaných žáků, tak i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které má zřízeny speciální třídy. Jako jediná škola v Moravskoslezském kraji má tyto třídy i na vyšším stupni.

Škola pravidelně nabízí testování IQ - co 2 roky. Velký důraz je kladen na výuku jazyků. Anglický jazyk se vyučuje už 1. třídy. Dlouhodobě je podporováno také jazykové vzdělávání našich pedagogických pracovníků. Od první třídy se zavádí do výuky prvky metody CLIL - jedná se o integrovanou výuku školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka - angličtiny.

Základní škola T. G. Masaryka - 1. B.

Základní škola T. G. Masaryka - 1.B

Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Vzhledem k náročnosti této metody jsme zvolili pozvolné nasazování do výuky tak, aby žáci, učitelé i rodiče měli možnost si na nový styl práce zvyknut. V prvních třídách se vyučuje splývavým čtením Sfumato. Tato metoda umožňuje individuální přístup s respektováním věkových zvláštností a hned od počátku děti čtou s porozuměním.

Základní škola T.G.Masaryka je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Její současná podoba je výsledkem sloučení dvou opavských základních škol, ZŠ T.G.Masaryka a ZŠ Mírová. Kapacita školy je 930 žáků. Výuka probíhá ve čtyřech budovách na ulicích Riegrova a Mírová v klidné části Opavy. V budovách na ulici Mírová jsou umístěny třídy prvního stupně a školní družina, v budovách na Riegrově ulici třídy druhého stupně a školní klub.

Obě původní hlavní budovy mají mnohaletou školní tradici. Škola disponuje školním hřištěm zařazeným do projektu Otevřená hřiště a rozsáhlou upravenou zahradou sloužící žákům prvního stupně a pobytu dětí v rámci školní družiny. Od dubna 2012 je na ulici Mírová otevřena Ekozahrada.

V budově na Riegrově ulici je tělocvična, obě budovy jsou vybaveny počítačovými třídami, jazykovými učebnami, třídami s interaktivními tabulemi a dataprojektory, cvičnými kuchyněmi, dílnami, výtvarnými třídami s keramickou pecí a tiskařským lisem. V obou budovách je také výdejna obědů s jídelnou.

Příště představíme ZŠ Slavkov.