Jak funguje zadávání domácích úkolů na ZŠ Edvarda Beneše, musí je žáci odevzdávat povinně?

Domácí úkoly jsou žákům zadávány z různých důvodů. Nejčastěji zadáváme celé třídě totéž a povinně s následnou kontrolou, protože úkol slouží k procvičení nebo opakování učiva. Individuální povinné úkoly jsou například prezentace. Dobrovolné úkoly jsou určeny k rozšíření učiva a zpracovávají je jednotlivci nebo malé skupiny, zde využíváme potenciál motivovaných a nadaných žáků. Dobrovolně a na vlastní přání zpracovávají úkoly žáci, kterým se nevydařil některý test a podobně, třeba proto, že dříve chyběli a učivo dobře nepochopili nebo se nestihli dobře naučit. Tímto úkolem, aktivitou, dokazují učiteli před kolektivem žáků, že zmíněnou problematiku již ovládají.

Ilustrační foto.
Rozloučili jsme se na Opavsku - 9. a 10. týden

Je to tedy kombinace povinnosti a dobrovolnosti?

Z velké části máme úkoly dobrovolné – motivační, k dispozici jsou v učebně Google Classroom a řeší je jen ti, kteří mají chuť a zájem. Některé úkoly se hodí jako procvičování na prověrku, na to jsou žáci vždy upozorněni. V případě potřeby mají možnost s učiteli vyřešit nejasnosti s nimi související.

Jak byste ohodnotila úspěšnost odevzdávání domácích úkolů na vaší škole, jak se k tomu žáci, potažmo rodiče stavějí?

To, zda žáci úkoly odevzdávají, závisí na přístupu učitele, ten informuje svou třídu o důležitosti vypracovat domácí úkol, často je zadání prověrek stejné nebo obdobné jako zadání domácího úkolu, což je známo žákům i rodičům. Právě rodiče vyzývají učitele, aby úkoly zadávali a usnadnili tak žákům přípravu na prověrky. Žáci většinou úkoly odevzdávají, pracují samostatně bez pomoci rodičů. Často jsou úkoly poměrně zábavné, takže žáky příliš „neobtěžují“, například online cvičení, práce s obrázky a fotografiemi. O úspěšnosti odevzdávání domácích úkolů bych nehovořila, nejedená se o soutěž, ale o proces vzdělávání, který je tvořen takzvanou svatou trojicí: učitel – učivo – žák. Žáky vedeme k odpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Místo dopravní nehody v Kozmicích 4. března 2023.
Neznámý řidič na Opavsku poslal protijedoucí auto do stromu. Z místa pak ujel

Jaký je váš názor na petici, tedy požadavek, aby se ve školách zavedly dobrovolné domácí úkoly?

Petice je jeden ze způsobů, jak v demokratické společnosti vyjádřit veřejně svůj názor. Škola a učitelé se nevyhýbají žádným impulsům, které pozvednou vzdělanost, ať už pocházejí odkudkoli.

Autoři petice uvádějí, že škola nemá právo vyžadovat a vymáhat povinné plnění domácích úkolů. Hodnocení žáků považují za diskriminační, nebo říkají, že povinné úkoly nepodporují vnitřní motivaci. Naopak odpůrci petice argumentují tím, že povinné úkoly nutí žáka k samostatné práci, myšlení a disciplíně. Jak to vnímáte vy?

Za svou povinnost považujeme děti vzdělávat, jak nejlépe dovedeme. Jako pedagogové máme své povinnosti a práva stejně jako děti. Ty je třeba připravit do života. Slovy odpůrců petice učit děti disciplíně, schopnosti samostatně myslet a pracovat. Není možné fungovat pouze na bázi dobrovolnosti. Domácími úkoly děti rozhodně nediskriminujeme. Přistupujeme k nim individuálně, jejich domácí přípravy si vážíme, je to běžná součást výuky a přípravy na ni. Domácí úkoly navíc většinou nejsou hodnoceny a děti chápou, že si učivo procvičují, rodiče k vypracování nepotřebují. Povinné úkoly podporují vnitřní motivaci v případě, že děti domácí úkoly nepovažují za trest. Společná práce ve výuce děti vede k pochopení toho, že jsou spoluodpovědné za své vzdělání. Vzájemná komunikace a důvěra mezi učitelem a žákem je základem. Domácí práce ale nesmí suplovat práci pedagoga. Jedná se pouze o procvičení a upevnění látky, kterou žák dostatečně chápe z výuky.