Základy první pomoci pro začátečníky

Posádka rychlé lékařské pomoci na místě události provedla nejnutnější léčebné zákroky a dítě transportovala do zdravotnického zařízení, kde na jednotce intenzivní péče bylo dítě dále sledováno.

Rodiče svým nesprávným uložením nebezpečné chemikálie, kterou louhy jsou, mohli způsobit obrovskou tragédii. V krizové situaci však naštěstí nepropadli panice.

Včasným zákrokem, kdy dítě donutili obsah úst vyplivnout, ústa vyplachovali vodou a okamžitě přivolali záchrannou službu, zabránili závažnému poranění trávicího ústroji.

Místo alkoholu vypil roztok proti škůdcům

Asi padesátiletý muž ve své garáži přechovával nejen automobil, ale také řadu chemikálií a vždy nějakou láhev destilátu, kterou zde potají popíjel. Jednoho dne se však dopustil krutého omylu. Místo po alkoholu sáhl v šeru po láhvi, v níž měl přelit koncentrovaný roztok na ošetřování stromů proti škůdcům.

Napil se přímo ze sklenice a záměnu si uvědomil příliš pozdě. Utrpěl velmi těžké poleptání jícnu, jeho stav byl velmi vážný. Posádka záchranné služby muže ošetřila a transportovala do nemocnice. Pacient nakonec přežil, ale postižení si vyžádalo opakované chirurgické zákroky a plastické operace trávicí trubice. Také v tomto případě stačilo tak málo – dodržet základní principy prevence…

Jak poskytnout první pomoc?

Poleptání

Poleptání vzniká přímým působením chemické látky na povrch těla, jedná se vlastně o chemickou popáleninu. Nejčastěji jsou postiženy tyto části těla: kůže, sliznice trávicí ústrojí a oko.

Rozlišujeme:
• Poleptání kyselinami Nastává, je-li pH látky nízké; tyto látky způsobují suchou nekrózu (odúmrť tkáně).
• Poleptání zásadami (louhy) Dochází k nim u látek s vysokým pH; tyto látky způsobují vlhkou nekrózu, která může přejít až ve vlhkou sněť.

Všeobecně jsou poranění způsobená poleptáním louhy či kyselinami považována za velmi těžké úrazy.

Závažnost je vždy dána několika faktory – zejména dobou a místem působení, v neposlední řadě pak tím, nakolik je chemikálie agresivní a koncentrovaná.

Nejčastější příčiny:
• Náhodné požití způsobené záměnou s potravou - Děti nedokážou rozeznat potravu od chemické látky, a tak se často stává, že požijí např. krystalky louhu určené k čištění odpadu v domácnosti (např. krtek) v domnění, že se jedná o cukr.
• Profesní intoxikace - Bývají často způsobeny nedodržováním pracovních postupů a bezpečnosti práce, např. při hašení vápna.
• Úmyslné intoxikace - K těm dochází v úmyslu sebepoškození, popř. poškození druhé osoby.

První pomoc při poleptání:
• Pokud známe charakter chemické látky a máte-li k dispozici neutralizační látku, kyselinu neutralizujeme působením zásaditého roztoku (roztoku sody, mýdla), louh působením zředěného roztoku citronády nebo octa.
• Jestliže nevíme jistě, čím bylo poleptání způsobeno, pak oplachujeme po dobu alespoň 15 - 20 minut poleptanou plochu vodou a poté postižené místo překryjeme sterilním obvazem.
• Při poleptání očí vyplachujeme ihned vodou nebo jakýmkoliv roztokem prostým chemické reakce (minerálkou, čajem, mlékem apod.). Především je nutno zabránit tření očí postiženého.
• Na postižené oko přiložíme vlhký obklad. Kryjeme také druhé oko.

Pamatuj! Oko vyplachujeme vždy od vnitřního koutku k zevnímu, neboť by mohlo dojít k zatečení chemické látky i do nepoškozeného oka!

• Neodkladně zajistíme odbornou pomoc.
• Je-li potřísněn i oděv, je nutno postiženého svléknout - chemická látka by mohla působit dále na povrch těla a prohlubovat zranění. Při tomto mysleme zejména na vlastní bezpečnost.
• Uschovejte originální obaly či zbytky látky, kterou je poleptání způsobeno. Jsou velmi důležité pro další léčbu a postup zdravotníků, buď na místě události nebo ve zdravotnickém zařízení.

Pozor! Při požití kyselin a louhů nikdy nevyvoláváme zvracení! Postiženého necháme vypít větší sklenici vody a tím se snažíme snížit koncentraci chemické látky v trávicím ústrojí.

Prevence: Hlavní zásady předcházení úrazů způsobených zasažením žíravinami jsou jednoduché. Veškeré nebezpečné látky, mezi něž patří například čističe toalet, odpadů, myček na nádobí, granule louhu, přípravky na leptání spojů apod., ukládáme na obtížně dosažitelné místo.

Nikdy nepřeléváme jakékoliv neznámé látky do lahví od nápojů. Důležité je rovněž všimnout si, zda má láhev s žíravinou bezpečnostní uzávěr, který lze odšroubovat pouze po zatlačení apod. Pamatujme, že většině úrazů poleptáním lze vhodnými bezpečnostními opatřeními zabránit.
Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl