Převážná část uplynulého roku se v Dolních Životicích nesla v přípravě a dokončování projektové dokumentace na novou obytnou zónu pro přibližně čtyřiapadesát rodinných domů. Parcely vzniknou v západní části obce směrem na Litultovice.

„Již jsme podávali žádost o územní rozhodnutí, která stále běží. Hladce to bohužel nejde, protože je tam spousta jiných účastníků řízení. Ti mají určité obavy, některé jsme kvůli situaci ohledně covidu nedokázali úplně vysvětlit, protože jsme neměli možnost se osobně setkat. Došlo tak možná i k tomu, že v některých případech se toto nesetkalo s pochopením. A stalo se, že účastníci se k územnímu rozhodnutí odvolali. Nyní čekáme, než se celý proces dokončí a vznikne doporučení, nařízení, co podniknout dále,“ vysvětluje starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk.

Zónu připravuje obec ve spolupráci se dvěma majiteli soukromých pozemků. „Zatím jsme nedělali žádnou propagaci, informace o tom, že se něco chystá, se zájemci dozví pouze z našich webových stránek, případně z obecního zpravodaje. Už dnes ale máme v evidenci asi dvacet žadatelů, kteří se již ptají, kdy se budou pozemky vykupovat,“ pokračuje starosta.

V případě Dolních Životic jde o ojedinělou akci, protože v tak velkém rozsahu se zde zatím nikdy parcely neprodávaly. Připravovaná zóna bude navazovat na ulici Nové Domky, kde došlo ke stavebnímu boomu v 70. letech minulého století. Během dvaceti let se zde postavilo asi dvacet domů.

Zámek Dolní Životice.Zámek Dolní Životice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

„Díky zahradníkovi panu Pasičovi, který zde bydlel a bydlí, měla ulice Nové Domky jakýsi ráz vilové čtvrti s pěknou zahradnickou výsadbou. Tu jsme bohužel museli kvůli výkopovým pracím na všechny sítě, které tam do té doby nebyly, zničit. Ale teď se chystáme na obnovu ulice,“ prozrazuje Jaroslav Vaněk.A kdy by se mohlo začít s koupí pozemků a poté se stavbou domů? „Jsem optimista, pevně věřím, že odvolání proběhne dobře, co bude potřeba splnit, splníme. Přesvědčíme i sousedy, že to není nic, co by jim mělo ublížit a v příštím roce začneme,“ dodává.

Otázky pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová

Co je u vás ve škole nového, jak jste zvládali situaci s covidem?

Školní rok 2020/2021 nám sotva začal a po šesti týdnech přišla překážka, kdy jsme museli z důvodu nařízení Vlády ČR od 14. října opět uzavřít školu. Žáci se na školu sotva adaptovali, začali si opět zvykat na školní režim, zahájili jsme plaveckou výuku a 13. října jsme museli dětem sdělit, že je čeká distanční výuka. Reakce našich žáků nás velmi překvapila a zahřála u srdíčka. Zpráva o uzavření školy je vůbec nepotěšila a veškerý čas, který mohli strávit ještě ve škole, si patřičně užívali. Chovali se velmi zodpovědně, měli chuť pomáhat a ve školní družině si užívali veškerých nabízených her i aktivit. Domů se jim vůbec nechtělo a těšili se, až budou moci být zase ve škole.

ZŠ Dolní Životice.ZŠ Dolní Životice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co distanční výuka?

Distanční výuka se nám podařila velmi rychle zahájit, a to díky všem vyučujícím, rodičům, zákonným zástupcům i žákům, kteří udělali maximum pro to, abychom vše společně zvládli. Žáci se se svými učitelkami každý den učili přes komunikační platformu skype. Největší obdiv patřil našim prvňáčkům a jejich paní učitelce Ž. Indrákové, pro které byla tato výuka nejvíce náročná a především nová. Při distančním vzdělávání jsme využili zakoupené iPady z projektu EU, tzv. ŠABLONY. Převážná většina plánovaných aktivit školy byla zrušena. V novém kalendářním roce se situace ve světě ani u nás příliš nezměnila. Do naší základní školy mohli nastoupit jen žáci 1. a 2. ročníku, 3. až 5. ročník musel pokračovat v distanční výuce. Byli jsme rádi, že alespoň žáci 1. a 2. ročníku mohli být přítomni ve škole. Prostřednictvím každodenní distanční výuky se všichni vyučující maximálně snažili učební látku svým žákům co nejvíce přiblížit a vysvětlit. Byli jsme nesmírně rádi, že i přes veškerá možná opatření a nařízení, jsme mohli všechny žáky naší školy a předškoláky 12. dubna opět přivítat ve škole. V květnu se na nás již usmívalo sluníčko. Byla zrušena homogenita tříd, do školky se mohly vrátit všechny děti, uskutečnily se výlety a mohly se obnovit některé aktivity. Všichni si to náležitě užívali a z mnohého se radovali. Touto cestou děkuji všem zaměstnancům obou škol za veškerou odvedenou práci. Děkuji zřizovateli za podporu a veškerou pomoc. Děkuji všem, kteří naši práci dokázali ocenit a nás podpořit.

Obecní úřad Dolní Životice.Obecní úřad Dolní Životice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Skautská klubovna pilotním projektem na energetickou úsporu

Hned dva projekty nyní běží ve skautské klubovně v Dolních Životicích. Již je dokončeno výběrové řízení na rekonstrukci celé budovy a zároveň byla získána dotace na snížení energetické náročnosti objektu. „Skautovna“ tak bude zajišťovat elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny i pro sousední obecní úřad. „Jde o pilotní projekt, na kterém bychom si chtěli vyzkoušet i budoucí možné řešení obnovitelných zdrojů energie na našich budovách, které v obci máme. A víme, že by nám pomohlo, kdybychom na ně fotovoltaiku umístili a mohli tak čerpat energii například na provoz čistírny odpadních vod,“ přibližuje starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk.

Domov pro seniory by byl potřebný

V letošním roce byl v centru Dolních Životic zdemolován brownfield, bývalá správní budova zemědělského družstva. Objekt vykoupila obec s úmyslem na jeho místě vybudovat objekt pro sociální potřeby obce a občanů. „Nyní zde máme dům s pečovatelskou službou ze 70. let, který už ale vůbec nevyhovuje současným požadavkům. Je v něm deset samostatných bytů čtvrté kategorie se společným sociálním zařízením, takto to bylo postaveno. Všichni tehdejší senioři to vítali, protože když se sem stěhovali ze statků či výměnků, byl to pro ně skok do pohodlí. Ale dnes to už rozhodně není to pravé ořechové. O seniory se ale chceme dále starat, mimo jiné jsme dělali i anketu, zda by o takovou službu byl zájem. Pozemek bývalého brownfieldu sousedí s pozemkem zbytkového zemědělského družstva, se kterým jsme dosud na účelné využití obou pozemků nenašli společnou řeč. Zatím tam tedy zůstane zelená plocha, avšak myšlenka vzniku sociálního zázemí pro obec zůstává,“ říká starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk.

Co se předběžných výsledků ankety týká, většina obyvatel má podle starosty obavy právě z toho, že zůstane ve stáří nesoběstačná. „Druhá věc je ta, že většina by chtěla zůstat doma. A to je pro nás signál. My již řadu let provozujeme pečovatelskou službu, a to nejen v domově, ale i v terénu. I tudy vede do budoucna cesta, že budeme muset pečovatelskou službu personálně posílit,“ dodává.

Z historie Dolních Životic

Dolní Životice.Dolní Životice.Zdroj: archiv obceDolní Životice leží deset kilometrů jihozápadně od Opavy. Obec je složena ze dvou částí – Dolní Životice a Hertice. Nachází se zde nižší stupeň základní školy, mateřská škola, pošta, prodejna potravin, sportoviště s tenisovým kurtem, sokolovna i areál volného času. Ve zdravotním středisku ordinuje lékař pro dospělé. Významná je i zdejší průmyslová zóna, která poskytuje 500 pracovních míst, obec s firmami a naopak i firmy s obcí velmi dobře spolupracují. V Dolních Životicích najdete i bohaté kulturní vyžití, během celého roku se zde koná řada tradičních akcí včetně vodění medvěda a pochování basy, pálení čarodějnic, nohejbalové turnaje nebo setkávání u adventního věnce. Doprava je zajišťována příměstskými autobusovými linkami, v sezoně od května do září sem o pátcích, sobotách a nedělích jezdí i vlak – Hvozdnický expres.

Dolní Životice vznikly v období tzv. vnitřní kolonizace českého státu, která umožnila zakládáním nových vsí hospodářské využití pohraničních lesních oblastí. Dodnes jsou známy formou zástavby a původním uspořádáním polních tratí příkladem tzv. lesní lánové vsi. Rolnické domy tvořily původně řadu kolem hlavní komunikace, za nimi následovaly dvory s hospodářskými budovami a lán orné půdy příslušející k usedlosti zakončený zpravidla pastvinou a lesem. Původní lány tvořily zemědělskou hospodářskou jednotku, jejíž majitelé tzv. láníci byli zatíženi pevně stanovenou peněžní a naturální daní a pracovními povinnostmi.

Kostel Nejsvětějšího Spasitele.Kostel Nejsvětějšího Spasitele.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

O založení Dolních Životic ani Hertic není přímých písemných dokladů. Z několika nepřímých zmínek v nejstarších listinách lze však soudit, že Dolní Životice založil v hustém pohraničním lese mezi Moravou a Slezskem v době kolonizace horlivý zakladatel vesnic - Zibota (někdy též uváděný jako Siboto). Vesnic nesoucích Zibotovo jméno je na Moravě, v moravské a přilehlé polské části Slezska celkem jedenáct. Nejstarší zmínka o Zibotovi je z roku 1087 v listině kněžny Eufémie, vdovy po olomouckém údělném knížeti Otovi, další Zibota je doložen jako autor závěti z roku 1223, v níž Jan, Zibotův syn, odkazuje dvě vsi, které sám založil v pohraničním lese, svým bratrancům Semjanovi a Otovi. Je nesnadné určit, který z těchto Zibotů a kdy Dolní Životice založil, jisté však je, že vznikly před rokem 1200 a že zakladatel i jeho potomci sídlili ve vodní tvrzi, jejíž zbytky jsou v Dolních Životicích dodnes zachovány. Vodní tvrz i vesnici Životice zničili Tataři roku 1241.

První historická zmínka o Životicích je v nejstarším seznamu obcí panství olomouckého biskupství, který pochází z let 1316-1325. Jsou zde ovšem uvedeny pod jménem Schoenstein (tento název se vyvinul ze jména Schaunstein, názvu nové tvrze vybudované kolem roku 1310 u dnešních Životických Hor pod Strážištěm jako sídlo majitelů jedné části Životic.

Za zakladatele Hertic, které vznikly přibližně ve stejné době jako Dolní Životice, je považován jistý Herard (Hereš), jehož jméno však v listinách není doloženo, stejně jako nebyly nalezeny zbytky předpokládané hertické tvrze. Obě obce byly spáleny v roce 1241 při vpádu Tatarů do Evropy a snad byly i dočasně vylidněny. První historická zmínka o Herticích je z roku 1251, kdy známý olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka potvrdil vlastnictví Hertic svému manovi Bertholdovi. Roku 1370 se Hertice dělily na dva díly - větší díl připadl k panství životickému, vlastníky menšího dílu bylo po dobu století a půl několik pánů až roku 1523 připadly Hertice trvale k Životicím.

Dolní Životice samy pak byly od 1. ledna 1979 do 31. srpna 1990 součástí vedlejší obce Litultovice. Dnes žije v Dolních Životicích 1037 obyvatel.

S životem v obci je úzce spjata rodina Razumovských. Kamillo Razumovský (1852-1917) byl rakouský politik, velkostatkář a mecenáš původem z ukrajinského šlechtického rodu Razumovských. Pro svou rodinu vytvořil na Opavsku nové zázemí, kde vlastnil několik velkostatků a věnoval se zde veřejně prospěšným aktivitám. Za rozhodující podpory hraběte Razumovského byly vystavěny gotizující kostely v Melči a Dolních Životicích; velkou pozornost věnoval i sídlu svých předchůdců – zříceninám hradu Vikštejn. Pro své potomky vystavěl kryptu pod kostelem sv. Salvátora v Dolních Životicích.

Kostel Nejsvětějšího Spasitele.Kostel Nejsvětějšího Spasitele.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Významnou osobností obce byl také stěbořický rodák Alois Raida (1914-2013), pedagog, historik, hudebník, sbormistr a člen Pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě. Jeho velkou láskou byla historie, a tak sepsal a souhrnně posloupně seřadil historii DolníchŽivotic, Hertic a Životiských Hor.

Zajímavost

První historická zmínka o Životicích je v nejstarším seznamu obcí panství olomouckého biskupství, který pochází z let 1316-25. Jsou zde ovšem uvedeny pod jménem Schoenstein. Tento název se vyvinul ze jména Schaunstein, názvu nové tvrze vybudované kolem roku 1310 u dnešních Životických Hor pod Strážištěm jako sídlo majitelů jedné části Životic.

Hvozdnický expres.Hvozdnický expres.Zdroj: Deník / Petr Widenka

Tip na výlet

Hvozdnickým expresem do Dolních Životic za kulturou

Za zhlédnutí stojí v obci novogotický kostel Nejsvětějšího Spasitele. Dorazit by ale zájemci určitě měli na některou z mnoha akcí, které se zde každoročně pořádají, ať už jde o plesy, slavnosti, karmaš a další. Často sem přijede i mnoho přespolních. Perfektně k tomu poslouží vyjížďka vlakem, přesněji Hvozdnickým expresem, který od května do září jezdí o pátcích a víkendech na trase Opava – Svobodné Heřmanice a jednou ze zastávek jsou právě Dolní Životice. „Snažíme se akce i přizpůsobit tomu, aby na ně mohli lidé vlakem přijet a třeba i odjet,“ upřesňuje starosta Dolních Životic Jaroslav Vaněk.