„Obor by měl uspokojit zájem o získání průpravy pro tvůrčí a kvalitní práci v médiích, zejména tam, kde je projev opřen o mluvené slovo, hudbu a obraz. S nastupující digitalizací zájem o odborníky tohoto typu jistě poroste.

Velkou devizou nového oboru je propojení teoretické části s praxí, kdy bude využita spolupráce s odborníky působícími v ostravském studiu České televize, v Českém rozhlasu Ostrava a v ostravském animačním QQ Studiu,“ řekla docentka Eva Höflerová, vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví.

Obor navíc využije zkušeností z příbuzných oborů, které se v Opavě již realizují (kulturní dramaturgie, česká literatura a český jazyk a literatura). Duší nového oboru je především Monika Horsáková, která do přípravy studijního plánu vložila své zkušenosti z několikaleté práce v České televizi a Českém rozhlasu i působení na akademické půdě.

Absolventi oboru se budou moci uplatnit mj. v redakční práci ve zpravodajství nebo publicistice, případně se jim otevírá možnost práce v oblasti komunikace, PR a Self Promotion pro státní nebo komerční firmy. Absolventi dále získají znalosti ze základů produkční práce, střihové tvorby, budou moci pracovat jako dramaturgové nebo popřípadě scenáristé.

Samozřejmostí je také důkladná průprava v mateřském jazyce a zdokonalení v cizojazyčné komunikaci. Přijímací zkouška se bude skládat ze dvou částí. Talentová – písemná a ústní zkouška bude zjišťovat komunikační schopnosti a nadání uchazeče, jeho schopnost reflektovat současné mediální dění a filmovou tvorbu.

Písemná prověří uchazečovy znalosti z českého jazyka, literatury, všeobecných znalostí z oblasti kultury a schopnost práce s informacemi. Očekává se, že budoucí student představí i doklady o svých tvůrčích činnostech, které podpoří vážnost jeho zájmu o zvolený obor.

Přihlášku lze podat do pátku 26. února 2010 v souladu s podmínkami přijímacího řízení fakulty. Podrobnosti o přijímacím řízení na webové stránce fpf.slu.cz.