Přihlášku bude možné podat zhruba do konce měsíce června. „Hlavní motivací pro otevření tohoto oboru je rozvinutí nabídky studia muzeologie a památkové péče do navazujícího magisterského stupně.

Dosud bylo památkovou péči možné studovat pouze v bakalářském stupni, muzeologii v navazujícím studiu pouze v tradiční kombinaci s historií,“ řekl Jiří Knapík, vedoucí Ústavu historických věd, který zároveň potvrdil, že dalším důvodem realizace takto koncipovaného oboru byl dlouhodobý zájem ze strany studentů.

Jak již bylo řečeno, obor Ochrana kulturního dědictví se soustředí na oblasti muzeologie a památkové péče.

Důraz je kladen jednak na oborové dějiny (historiografie, dějiny muzejnictví a památkové péče, dějiny sběratelství), dále na teorii a metodiku práce konzervace, na důvěrné poznání materiálové základny oboru (nemovité památky, architektura různých typů a forem, movité památky) a v neposlední řadě na právní a institucionální ukotvení péče o kulturní dědictví v České republice a současně Evropě.

Absolvent oboru je plně specializován na sféru ochrany kulturního dědictví. Uplatnění nalezne v muzeích, galeriích a institucích, věnujících se památkové péči, dále v redakcích kulturně–společenských periodik, ale také v rámci své specializace v oblasti státní správy a samosprávy, v nestátních a nevládních organizacích, občanských iniciativách atd.

Do oboru se plánuje s přijetím dvaceti pěti studentů.