Opava se univerzity dočkala až po listopadu 1989

O získání univerzity pro Opavu se město pokoušelo už v roce 1870, kdy se objevily návrhy na vznik německé vysoké školy. Další vlna zájmu o vysoké učení zde nastala po skončení druhé světové války, tyto snahy ukončil únor 1948. Jednat se znovu začalo v období před srpnem 1968, ale úspěch přišel až po listopadu 1989, kdy se podařilo v rodící se demokracii Slezskou univerzitu opravdu založit.

Také vlastní vývoj Slezské univerzity prošel několika fázemi. V té první nejprve senát Masarykovy univerzity v Brně schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a o rok později tzv. „svatováclavský“ zákon Národní rady (účinnosti nabyl 28. září 1991) sloučil obě fakulty pod hlavičku Slezské univerzity se sídlem v Opavě.

V řadě vysokých škol a univerzit v České republice má tak Slezská univerzita jeden primát – jako jediná vyrostla na tzv. zelené louce a nenavázala na žádné předchozí pedagogické zařízení. Výuka na obou fakultách (v Opavě i Karviné, ještě ve svazku s Masarykovou univerzitou) byla zahájena už na počátku října 1990. Do prvních ročníků tehdy nastoupilo 477 studentů (176 v Opavě a 301 v Karviné).

V dalších letech se podařilo k Filozoficko-přírodovědecké fakultě (dnes je její součástí celkem devět ústavů) otevřít i další univerzitní složky – Matematický ústav (1. lednu 1999) a Fakultu veřejných politik (1. října 2008), na sklonku devadesátých let se Slezské univerzitě podařilo expandovat také do Krnova, kde otevřela své Vzdělávací centrum.

Od roku 2001 je Slezská univerzita individuálním členem European University Association a v roce 2003 byla z její iniciativy ustavena Konference rektorů slezských univerzit sdružující šest vysokých škol z české i polské části historického území Slezska.

Dnes na všech složkách Slezské univerzity studuje několik desítek bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních oborů více než devět tisíc studentů řádného a kombinovaného studia a v rámci celoživotního vzdělávání nabízí také studium Univerzity třetího věku nejen v Opavě, Karviné a Krnově, ale také Vrbně pod Pradědem, v Táboře a v Trutnově. Samozřejmostí jsou výměnné studijní programy se zahraničními i domácími vysokými školami a aktivní společenský a kulturní život uvnitř i vně akademické půdy univerzity.

Docent Jiří Urbanec vzpomíná

Jedním z mužů, kteří stáli za vznikem Slezské univerzity, byl doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Právě on se účastnil jednání v letech 1968 – 69 a poté znovu od roku 1989. V prvních letech nové vysoké školy byl děkanem a dále prorektorem a vedoucím Ústavu bohemistiky a knihovnictví. I dnes, po dvaceti letech, na této škole vyučuje předměty související s literaturou.

Jak na to všechno dnes Jiří Urbanec vzpomíná? Kdybychom prý měli krátce odpovědět na otázku, jak tato slezská vysokoškolská instituce vznikala, pak by to mohla být jediná věta: Obtížně a na tři etapy.

1945 – 1953 – první myšlenka a jednání:
Opava na konci války prošla mimořádnou destrukcí, přesto znovu nabírala dech, takže například Slezské divadlo – stále ještě uprostřed okolních trosek – mohlo již na podzim zahájit svou činnost. Právě věci související s kulturou měly zde spontánní podporu, což vedlo k obnovení Matice opavské, zřízení Slezské studijní knihovny (dnes součást Slezského zemského muzea) a k záměru zřídit Slezskou univerzitu.

Kromě rektorátu měly být v Opavě tři humanitní fakulty, filozofická, pedagogická a právnická, v Ostravě pak fakulty přírodovědecká a lékařská. Nicméně rok 1948 prvotní náběhy zhatil a v Opavě v roce 1953 byla zřízena jen Vyšší pedagogická škola se sídlem v Praskově ulici. Ale roku 1959 vznikl v Ostravě Pedagogický institut a v jeho prospěch opavské vysokoškolské učiliště zaniklo.

1968 – 69 – pokus o rehabilitaci:
Opava v té době byla jediným městem ve státě, jež chtělo zřídit zcela novou univerzitu. Myšlenka konečně vybudovat Slezskou univerzitu měla masivní podporu včetně tehdejších politických představitelů, probíhala závažná jednání až do září 1969, i když nakonec bez úspěchu.

Opavské delegace usilovaly nejprve o právnickou fakultu, poté farmaceutickou, agronomickou a nakonec svou jednu fakultu zde chtěla zřídit pražská Vysoká škola ekonomická. Po různých kádrových změnách v Praze i v Opavě vše posléze ustalo.

1990 – konečně úspěch:
Myšlenka Slezské univerzity ovšem žila a po listopadu 1989 vybuchla znovu. Opavu podpořila i řada jiných slezských měst, včetně Karviné a Krnova, došlo k neustálým a horečným jednáním v Praze a v Brně. Celé hnutí vyústilo dokonce ve zhotovení rektorských insignií o rok dříve, než byl přijat zákon o Slezské univerzitě.

Opava a Karviná již byly připraveny vyučovat vysokoškoláky, ale příprava zákona v České národní radě se protahovala. Proto ministerstvo školství pověřilo Masarykovu univerzitu v Brně, aby první fakulty v obou těchto městech zřídila sama jako své dislokované jednotky.

Avšak i tam se věc zadrhla: brněnský univerzitní senát nejprve 10. září 1990 zřízení těchto fakult zamítl! Rektor MU prof. Jelínek vyvinul mimořádné úsilí, aby neblahý verdikt zvrátil, a o týden později senát své původní zamítavé rozhodnutí odvolal. Tak se v Opavě a v Karviné začalo vyučovat.

Text je vytvořen ze vzpomínek doc. Jiřího Urbance

Průzkum: Většina absolventů by tu studovala znovu

Šedesát osm procent absolventů Slezské univerzity by si zvolilo stejné studium znovu. To vyplývá z výsledků ankety REFLEX 2010. Tu na českých vysokých školách provedlo Středisko vzdělávací politiky Univerzity Karlovy v Praze.

Výzkum začal v únoru loňského roku a zaměřil se na absolventy z let 2005 a 2006. Jednou ze zkoumaných byla i Slezská univerzita v Opavě. Z celkem 1459 absolventů studia v Opavě v těchto dvou letech odpovědělo tazatelům 147 z nich. Právě spokojenost se získanými znalostmi a následné uplatnění v praxi asi nejvíce vypovídá o úrovni výuky na škole.

Zajímavý je také pohled absolventů na kvalitu vzdělávání. Zatímco 67 % označilo pedagogy za kvalitativně nadprůměrné, a postavilo tak Slezskou univerzitu do lepší poloviny pomyslného žebříčku všech hodnocených škol, v celkovém hodnocení kvality školy od jedné do sedmi dostala Slezská univerzita známku 4,3, což je malinko pod průměrem 4,9. Je tak možné, že se v tomto názoru odrazil fakt, že některé obory Slezské univerzity vychovávaly v minulosti poměrně úzce specializované odborníky, kteří nemají na trhu práce, především v regionálním rozměru, příliš uplatnění.

Nicméně struktura nabízených oborů se proměňuje a pokud bude někdy v budoucnu podobné zkoumání provedeno znovu, bude zajímavé tyty výsledky porovnat. Ve srovnávací tabulce filozofických, sociálních a teologických fakult prohlásilo studium v Opavě jako náročné 36 % respondentů.

Toto zdánlivě nízké číslo ale nijak nevybočuje. Například Filozofická fakulta Palackého univerzity v Olomouci získala 39 % a stejná fakulta Karlovy univerzity dostala 40%. Nejméně pak získala Fakulta humanitních studií v Praze, která dostala jen 30%.

Rektoři Slezské univerzity
do řádných voleb 1. 3. 1992 prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (pověřený rektor)
1992 – 1998 prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
1998 – 2001 prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.
2001 – 2007 prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
2007 – dosud prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Současní děkani Slezské univerzity
V současné době funkci děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě zastává prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě je doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., ředitelem Matematického ústavu v Opavě je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., a vedoucí Vzdělávacího centra v Krnově Bc. Gabriela Komendová.

Slezská univerzita zahájí akademický rok

Jeden z dárků, který ke svým dvacetinám Slezská univerzita dostala, je právo zahájit letos nový akademický rok. Tradice zahajovat v naší zemi nový akademický rok mimo prostor Betlémské kaple, tedy mimo půdu Českého vysokého učení technického v Praze, není nijak dlouhá a trvá teprve od roku 2008.

Letos tato čest připadla Slezské univerzitě v Opavě. Protože letos dvacetiletá univerzita nemá k dispozici svůj vhodný prostor pro takovouto událost, uvažuje se o několika možných objektech ve městě. Ty jsou v současné době konzultovány s kanceláří České konference rektorů a konečné rozhodnutí padne až za několik dní. Už teď je ale jasný termín zahájení akademického roku – pondělí 3. října.

Organizátoři předpokládají, že se do Opavy sjedou vrcholní představitelé politického i společenského života země, rektoři českých vysokých škol, zástupci významných institucí a v neposlední řadě také pamětníci počátků Slezské univerzity. Přesněji řečeno slavnostního zahájení výuky na fakultách v Opavě a Karviné 11. října 1990.

Program akcí k 20. výročí

Září

1. - 30. září, Karviná: Výstava „Současná krajina studentů Institutu tvůrčí fotografie“
6. - 8. září, Opava: 19. ročník konference konzervátorů-restaurátorů konaný ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, Technickým muzeem v Brně a Slezským zemským muzeem na půdě Slezské univerzity
7. - 30. září, Vilnius: Výstava Institutu tvůrčí fotografie
13. září, Opava: Slavnostní otevření nově vybudovaného gastronomického centra Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu
14. - 16. září, Opava: Mezinárodní workshop relativistických astrofyziků RAGtime 13
14. září, Opava: Přednáška „Okna vesmíru“ pořádaná Ústavem fyziky v rámci festivalu Bezručova Opava
15. září, Opava: Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Stuchlíka
15. září, Opava: Jazzový koncert absolventa studia na Ústavu fyziky Jakuba Říčana
15. - 16. září, Karviná: Mezinárodní konference Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky podnikání v Evropské unii
16. - 18. září, Karviná: Adaptační kurz „Prvákoviny“ pořádaný studentskou organizací AIESEC pro budoucí studenty prvních ročníků
18. září, Opava: Závody na inline bruslích Akademické mistrovství ČR, závod Českého poháru, Slezská brusle a bruslička pořádané Univerzitním sportovním klubem Slezské univerzity
20. září, Opava: Workshop „Dobrovolnictví u nás a v nás“ pořádaný Ústavem pedagogických a psychologických věd

Říjen

3. října, Opava: Celostátní zahájení akademického roku 2011-12
5. října, Opava: Představení multimediální ročenky studijního oboru Multimediální techniky na Ústavu fyziky
12. - 13. října, Ostrava: 13th International Conference on Finance and Banking spolupořádaná katedrou financí Obchodně podnikatelské fakulty
20. října, Opava: Konference: Proměny rodiny - multidisciplinární péče o dítě a rodinu pořádaná Ústavem pedagogických a psychologických věd
21. října, Karviná: Mezinárodní konference OpenSource řešení sítí pořádaná za spolupráce Ústavu informačních technologií Obchodně podnikatelské fakulty a Centra informačních technologií Slezské univerzity
26. října, Opava: Mezinárodní konference k 15. výročí vzniku ostravsko-opavské diecéze