Kulaté výročí oslaví ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě mezinárodní vědeckou konferencí, nazvanou Slezský ústav SZM: profil – výzkum – perspektivy ve dnech 4. a 5. listopadu.

„Cílem letošní konference je připomenout jubileum instituce, která se výrazně zasadila o rozvoj české vědy nejenom ve Slezsku, ale také v širším středoevropském prostoru,“ uvedla pořadatelka konference Olga Šrajerová.

Podle jejích slov se konference bude snažit přehledně a stručně rekapitulovat dosavadní výzkumné zaměření, prezentovat výzkumné otázky a projekty řešené v minulosti i v současnosti a nastínit perspektivy společenskovědního výzkumu nejenom obecně, ale rovněž ve Slezském ústavu SZM.

Účast na konferenci přislíbilo více než šest desítek vědeckovýzkumných pracovníků z odborných pracovišť a vysokých škol z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska, vysokoškolští studenti a širší odborná veřejnost. S referáty vystoupí současní pracovníci ústavu podle svého výzkumného zaměření, zástupci spolupracujících institucí a jednotlivci.

Referáty, koreferáty a diskusní příspěvky budou řazeny do čtyř tematických okruhů podle zaměření výzkumu a jednotlivých oddělení ústavu. Zazní například referáty na téma Slezsko, národnostní vztahy a menšiny, mechanismy perzekuce a oběti totalitních režimů, a také příspěvky z oblasti hospodářských, sociálních a kulturních dějin.

„Předpokládáme, že vystoupení odborníků přinesou nové pohledy na všechny sledované okruhy, vytvoří prostor pro diskusi a přispějí k formulování úvah o dalším vývoji výzkumu řešených otázek. Všechny příspěvky přednesené na konferenci budou publikovány v samostatném sborníku,“ uvedla Olga Šrajerová.

Po skončení odborné části konference se uskuteční společenské setkání, na které jsou pozváni všichni bývalí pracovníci Slezského ústavu SZM. Konference začíná v úterý 4. listopadu v 9 hodin v budově Slezského ústavu.