Pálení listí nebo trávy je stále ještě problémem i přesto, že zákon spalování dostatečně neproschlého bioodpadu zakazuje. V Opavě žádná speciální vyhláška není.

„Město problematiku spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi obecně závaznou vyhláškou neřeší. Tato věc je však řešena zákonnou úpravou a obecně závaznou vyhláškou o systému nakládání s komunálním odpadem, kde jsou stanoveny také povinnosti pro nakládání s bioodpadem," vysvětlil vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady z opavského magistrátu Albert Červeň.

To, jak občané zacházejí s rostlinným odpadem, však městu jedno není. „V rámci dotačního titulu jsme zdarma rozdali 700 kusů 800 litrových a 1600 kusů 1200 litrových kompostérů. Kromě toho mají lidé možnost odevzdávat biologicky rozložitelný odpad ve třech sběrných dvorech, tato služba není ani zpoplatněna," pokračoval.

V Opavě a v jejich částech se dvakrát ročně provádí také úklid města. „Během jarního úklidu je přistaveno 41 velkoobjemových kontejnerů, na podzim je jich 69. O jejich umístění jsou občané informováni ve zpravodaji Hláska. I přesto se ale stává, že někteří lidé toto nerespektují, neproschlé listí spalují a pochopitelně tak obtěžují druhé," doplnil Albert Červeň a dodal, že stížnosti občanů na někoho, kdo takto spaluje, město dostává jen sporadicky.

Speciální kontejnery

Obvinění, že někdo spaluje rostlinný odpad, neevidují ve velké míře ani v Hlučíně. „Stížnosti vztahující se k pálení listí nebo větví se moc nevyskytují. Nejspíše je to dáno tím, že u všech rodinných domů máme hnědé kontejnery na bioodpad. Ty se svážejí vždy od dubna do listopadu.

A kdyby to nestačilo, mohou obyvatelé celoročně bezplatně odevzdávat bioodpad ve sběrném dvoře ve městě," sdělila vedoucí Odboru životního prostředí v Hlučíně Soňa Prášková.

Speciální kontejnery byly poprvé rozmístěny v roce 2013 v Darkovičkách. „Protože se jejich užívání osvědčilo, od začátku loňského roku je máme už v celém městě. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci, která nám ukládání odpadu do těchto kontejnerů umožňuje.

Bioodpad lze likvidovat i pálením, ale jen pokud je suchý a neznečištěný chemickými látkami. Podmínky pro pálení stanovuje vyhláška z roku 2013, která zakazuje vykonávat tuto činnost o nedělích a státem uznaných svátcích, ale také například když prší, sněží nebo je smog," poznamenala.

Také ve Vítkově mají občané k dispozici stejné kontejnery jako v Hlučíně. „Ze strany majitelů rodinných domků se to setkalo s kladnou odezvou. Bylo jim poskytnuto celkem 310 kontejnerů. Navíc technické služby ještě dle schváleného harmonogramu přistavují na určená místa velké kontejnery na bioodpad, a to vždy od 1. dubna," řekl vedoucí Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu ve Vítkově Michal Bensch.

Podle něj se počet lidí, kteří rostlinný odpad spalují, výrazně snížil. „V souvislosti s pálením listí neevidujeme žádné problémy nebo stížnosti. Naopak se na území města podařilo tuto činnost výrazně eliminovat právě díky kontejnerům," uzavřel.

Ty používají i v Kravařích. „Již druhým rokem mají občané v období od jara do podzimu k dispozici biopopelnice. Kromě toho mohou třeba větve z ořezů dopravit na smluvené místo a ty jsou následně štěpkovány. Díky těmto možnostem není potřeba listí pálit, zamořovat prostředí a obtěžovat sousedy," uvedl místostarosta Kravař Petr Muczka.

Veronika Bernardová