Studny - v poslední době hodně diskutovaná záležitost. Situace kolem nich zamotala mnoha lidem hlavu a někteří z nich, soudě podle dotazů našich čtenářů, v tom stále nemají jasno. Oč se konkrétně jedná? Česká republika jakožto člen Evropské unie musí respektovat určité principy a zásady související s vodním zákonem, který byl mimo jiné nedávno novelizován. Tato takzvaná euronovela vychází z požadavků evropské politiky v oblasti vod. Podle těch je třeba s vodou hospodařit především s ohledem na její zásadní význam jako jednoho z nejcennějších přírodních zdrojů. Studna jako taková je stavební dílo, které musí projít stejným procesem jako ostatní stavby. Na její vybudování musí být vydáno stavební povolení a musí být zkolaudována. A to studny do roku 2001 vesměs nejsou. Tato povinnost se týká všech typů studní, jak bitých, tak kopaných, vrtaných i ražených.

Vodní zákon platí již od roku 2002

Podle Ministerstva zemědělství jsou na základě tohoto vodního zákona občané, jejichž studny vznikly v rozmezí od 1. ledna 1955 do 31. prosince 2001, povinni vyřídit si Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti), ať již se jedná o chalupáře, zahrádkáře z osad nebo vlastníky domů, kteří mají na svém pozemku studnu. Neplatí to pro studny, které byly vystavěny před rokem 1955, ty jsou považovány za historické. Majitelé těchto studní ovšem musí doložit potřebné dokumenty dokazující, že studny skutečně vznikly již před tímto zmíněným rokem. Také vlastníci studní, které byly vybudovány po 1. lednu 2002, mají platná povolení k odběru podzemních vod. V případě, že nikoli, stačí majitelům nebo uživatelům pouze zažádat o prodloužení lhůty k odběru. Ovšem najdou se i další výjimky.Tento zákon je v platnosti již pět let, nicméně až teď, před vypršením zákonné lhůty, je medializován.

Žádost je zdarma, za zbytek se platí

Vyřízení tohoto rádoby jednoduchého formuláře vám může pěkně znepříjemnit den nebo dva. Vždyť už při představě, kolik úřadů bude muset člověk obejít, běhá lidem mráz po zádech. Nejedná se o levnou záležitost. Podání žádosti jako takové je zdarma, nicméně další povolení a potřebnou dokumentaci k ní náležící si musíte zaplatit ze svého. Pohybuje se v řádu tisíců korun.

Členům svazu vše potřebné vyřídí

Snad proto přišel Český svaz zahrádkářů v Opavě, Základní organizace Opava-Město, s nabídkou, že svým členům v průběhu tohoto roku vyřídí všechny potřebné náležitosti týkající se studní. Navíc tím, že se jedná o početnější skupinu lidí, se cena poplatků za jednotlivá potvrzení bude pohybovat nikoli ve zmíněných tisících korun ale ve stech korun. „V současné době jsme napočítali v našich osadách kolem sto šedesáti studní,“ sdělil předseda Českého zahrádkářského svazu Opava- Město Lubomír Fišer a dodal: „Tento problém řešíme ve spolupráci s Magistrátem města Opavy, odborem životního prostředí, konkrétně s referentkou ochrany vod Vlastou Frélichovou.“ Situaci se věnují již od počátku tohoto roku. Ulehčí tak práci nejen svým členům, kteří dokumentaci pouze podepíší a o víc se nemusejí starat, ale i úřadům. „Do dubna jsme shromažďovali podklady, náš záměr jsme sdělili předsedům jiných organizací,“ uvedl Fišer a podotkl: „Teď v červenci budeme mít vyřešeny první dvě osady, potom dvě v srpnu a zbývající v září.“ Žádost musí vyplnit každý vlastník nebo uživatel studny. Dodává se ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží vlastník a jedno připadne danému úřadu.

Zbývá necelých šest měsíců

Pokud by se přece jenom někdo z vás vydal na úřad sám, určitě vám poradí. Nicméně jen pro orientaci: budete potřebovat vyplněnou Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů, jejíž součástí jsou přílohy. A sice: zjednodušená dokumentace vodního díla a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tedy hydrogeologa. Nezapomeňte na mapovou dokumentaci, důležitá je rovněž kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká.

Legální odběr vodymá výhody

Toto potvrzení na legální odběr vody má i své výhody. Podle úředníků Ministerstva zemědělství ten, kdo odebírá podzemní vodu na základě tohoto platného povolení, se nedopouští žádného přestupku či správního deliktu, a nehrozí mu tak případná finanční sankce. Vpřípadě, že vznikne majiteli, který má takto legálně zaregistrovanou studnu, v důsledku například nějaké stavby újma na podzemní vodě, její úplná ztráta nebo zhoršení kvality této vody, má tento člověk podle Ministerstva zemědělství nárok na úhradu vzniklé škody osobou, která je za to zodpovědná. A to jsou jen některé z řady výhod.