Důvodem k jejímu vybudování bylo snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby před negativními účinky povodňových průtoků, způsobených přívalovými srážkami.

Investorem bylo Povodí Odry a stavba probíhala v rozmezí let 2017 až 2019. Jejím zhotovitelem bylo Sdružení Suchá nádrž Choltický - Lesostavby – Aquasys.

Mokřadní biotop nedaleko Kozmic je kombinací trvale zavodněných jezírek a periodicky zavodněných ploch.
Alej vedoucí ke Kozmickým ptačím loukám zabodovala

Práce na stavbě suché nádrže zahrnovala především výstavbu ochranné homogenní sypané hráze, betonového sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, nouzového přelivu, systému pro měření a pozorování, úpravu přívodního a odpadního koryta.

„Revitalizační úpravy v zátopě zahrnovaly vytvoření meandrujícího a přírodě blízkého koryta včetně vybudování pěti tůní a výsadby doprovodné zeleně,“ říká Miroslav Janoviak, investiční ředitel Povodí Odry.

Mladík přišel o mobil.
Mladíkovi někdo vytrhl mobil přímo z ruky

Hráz je od nejnižšího místa v údolí vysoká 6,7 metru, její koruna, zpevněná komunikací, je široká čtyři metry a dlouhá zhruba 203 metry. Celkový retenční objem nádrže je 96 150 m3 s plochou maximální hladiny 37 500 m2.

Celkové stavební náklady představují necelých sedmatřicet milionů korun a dotace z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi III je snížila o jedenatřicet a půl milionu korun.