Důvodem k jejímu vybudování bylo snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby před negativními účinky povodňových průtoků, způsobených přívalovými srážkami.

Investorem bylo Povodí Odry a stavba probíhala v rozmezí let 2017 až 2019. Jejím zhotovitelem bylo Sdružení Suchá nádrž Choltický - Lesostavby – Aquasys.

Práce na stavbě suché nádrže zahrnovala především výstavbu ochranné homogenní sypané hráze, betonového sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, nouzového přelivu, systému pro měření a pozorování, úpravu přívodního a odpadního koryta.

„Revitalizační úpravy v zátopě zahrnovaly vytvoření meandrujícího a přírodě blízkého koryta včetně vybudování pěti tůní a výsadby doprovodné zeleně,“ říká Miroslav Janoviak, investiční ředitel Povodí Odry.

Hráz je od nejnižšího místa v údolí vysoká 6,7 metru, její koruna, zpevněná komunikací, je široká čtyři metry a dlouhá zhruba 203 metry. Celkový retenční objem nádrže je 96 150 m3 s plochou maximální hladiny 37 500 m2.

Celkové stavební náklady představují necelých sedmatřicet milionů korun a dotace z programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi III je snížila o jedenatřicet a půl milionu korun.