Práce na tomto vodním toku jsou v současné době v závěrečné fázi. Potvrdil to technický náměstek ředitele Zemědělské vodohospodářské správy Oblast povodí Odry Vítězslav Kupka.

„Dokončuje se rekonstrukce atypického spádového stupně v zámeckém parku, kde zbývá osadit přepadovou hranu a dokončit terénní úpravy okolí objektu,“ řekl se slovy, že dále se dokončuje výstavba dvou částí opěrné zdi. Levobřežní, podél hlavní komunikace a pravobřežní oblouk při zaústění toku pod most.

Termín dokončení pro prováděcí firmu je třicátý červen. Podle slov Vítězslava Kupky je tento termín nepřekročitelný. Jak dále zmínil, podle smlouvy se zhotovitelskou firmou byly práce na tomto vodním toku zahájeny v červnu roku 2006.

„Původní termín dokončení, kterým byl listopad minulého roku, bylo ale nutno s ohledem na přepracování projektové dokumentace posunout na třicátý červen,“ vysvětlil a dodal: „Došlo totiž k tomu, že původně smluvně dohodnutý pozemek, nutný pro optimální zaústění toku pod mostní profil, byl zahrnut do nucené dražby a stal se tak pro výstavbu nedostupným. Proto bylo nutno část projektu přepracovat.“

A jaký byl důvod úpravy toku? „Prioritou je zkapacitnění koryta toku Raduňka. Zejména v centru obce Raduň docházelo velmi často při přívalových deštích k povodňovým situacím, vzhledem k malé kapacitě koryta. Úprava by situaci na toku měla výrazně zlepšit,“ komentoval Vítězslav Kupka s tím, že současně byly provedeny úpravy i pod obcí podél rybníků, kde byly opraveny některé narušené úseky břehů, zejména v přímém kontaktu s rybničními hrázemi.

„Nedílnou součástí úpravy je rovněž rekonstrukce spádového stupně v zámeckém parku, kde nevyhovující betonová konstrukce byla nahrazena objektem jiným, vybudovaným z kamene. Ten nejen zabezpečí převedení většího množství vod, ale navíc je proveden způsobem, který mnohem lépe svým vzhledem a charakterem zapadá do prostředí zámeckého parku,“ doplnil.

Jak pak uvedla starostka Raduně Ludmila Juráňová, před několika lety se upravovala jiná část. „V současné době probíhají práce na spádovém stupni, který se nachází nad zámeckým rybníkem směrem na Kylešovice,“ uvedla.

„Spádový stupeň se v těchto dnech dokončuje, kovový můstek přes potok Raduňka byl již položen,“ sdělila starostka se slovy, že tím je umožněn přístup občanů a návštěvníků obce z centrálního parkoviště do zámeckého parku.

„Práce však nejsou ještě zcela dokončeny, zatím není připevněno zábradlí podél přístupové cesty k můstku a hrozí nebezpečí úrazu,“ upozornila nakonec Ludmila Juráňová se slovy, že by zde lidé měli dbát zvýšené opatrnosti.