Jednou z dlouhodobě připravovaných investičních akcí v Dolním Benešově bylo rozšíření místního hřbitova. Po několikaletých peripetiích se v loňském roce konečně podařilo získat veškerá potřebná povolení a stavba tak mohla začít.

„Vybrali jsme dodavatele a akci rozdělili na tři části. Jednou z nich bylo samotné rozšíření, oplocení kolem rozšířené části a výstavba kolumbárií. Druhá firma realizovala odvodnění hřbitova. Potřebovali jsme snížit hladinu spodní vody na celém území hřbitova. Nyní zjišťujeme, jak se opatření, která jsme na daném území udělali, projeví a zda se tedy povedlo odvodnit celou plochu hřbitova, nebo budeme muset realizovat ještě druhou etapu. Třetí firma pracovala na rozšíření a zlepšení zázemí hřbitova. Vzniklo nové sociální zařízení pro návštěvníky a také zázemí pro naše hrobníky. V letošním roce, dokončíme terénní úpravy rozšíření hřbitova, včetně dobudování přístupových chodníků k urnovým hrobům a kolumbáriím, o které již registrujeme žádosti občanů,“ přibližuje starosta Dolního Benešova Martin Štefek. Práce na hřbitově si vyžádaly investici kolem deseti milionů, město si ji hradilo celou ze svých zdrojů.

Letecký pohled na večerní Dolní Benešov.Letecký pohled na večerní Dolní Benešov.Zdroj: se souhlasem města D. Benešov

Obdobnou částku město stála oprava sociálního a sportovního zázemí na fotbalovém hřišti v Zábřehu, kde se však městu podařila získat dotace. V minulém roce se pracovalo i na opravách chodníků, u dětského hřiště vedle hřbitova pak vzniklo nové workoutové hřiště. Dokončovala se také revitalizace a úprava Třetí hráze ve směru na Kozmické ptačí louky.

Kozmické ptačí louky.Kozmické ptačí louky.Zdroj: Semix

Největší porevoluční akce

Největší investicí v Dolním Benešově od 90. let je dostavba a rekonstrukce místní základní školy. Přesněji řečeno budovy ZŠ na ulici Nádražní, která slouží pro žáky vyššího stupně. „Jde o dostavbu devíti odborných učeben, další čtyři budou určeny pro školu a také pro celoživotní vzdělávání. Po dostavbě základní školy, bychom měli rádi připraven projekt na dobudování nové tělocvičny v areálu školy, neboť ta stávající školní tělocvična již nevyhovuje současným požadavkům. Chceme vybudovat halu pro současné moderní sporty. Celý areál školy by pak byl vybaven tak, že děti by zde byly na jednom místě od rána třeba až do odpoledních hodin, pakliže se nám podaří do tělocvičny zapojit sportovní oddíly a kroužky,“ vysvětluje čelní představitel Dolního Benešova. Dostavba školy by měla být hotová v prosinci 2022.

Dolnobenešovský zámek.Dolnobenešovský zámek.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zámek by měl dostat novou střechu i okna

V prostorách dolnobenešovského zámku se nyní nachází městský úřad, obřadní síň, jedno křídlo patří školní družině a výdejně jídla pro nižší stupeň základní školy. Posledními majiteli zámku byli Rothschildové. V době druhé světové války byl zámek sídlem velitelství, v jeho okolí či sklepích se nacházel pracovní tábor polských dělníků. Po válce v zámku vyrostly byty, postupně se sem přesunul i zmíněný městský úřad. Původní vybavení se nedochovalo, prohlídky se zde proto nikdy nekonaly. Do budoucna se chystá oprava střechy zámeckých budov. „Máme již připravenu veškerou dokumentaci pro získání dotace, neboť půjde o nákladnou akci. Chceme také vyměnit okna, která jsou již ve špatném stavu. Pokud to půjde dobře, letos bychom rádi získali stavební povolení,“ prozrazuje starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

Kulturní dům.Kulturní dům.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Chystá se bytová zóna v Zábřehu

Přibližně padesát nových parcel pro výstavbu rodinných domů vznikne v dolnobenešovské části Zábřeh. „Je to jedno z mála míst v Dolním Benešově, kde se dá stavět. Ne všechny pozemky ale patří městu, je tam i soukromý vlastník. Ten se s námi bude adekvátně k jeho ploše podílet na inženýrských sítích. Nyní potřebujeme dořešit vjezd do území, jediná příjezdová komunikace je po ulici Polní. Avšak narážíme na to, že některé pozemky jsou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, některé má pod sebou Pozemkový úřad a zatím se neumíme domluvit tak, abychom získali souhlas se stavbou,“ upřesňuje starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

ZŠ Dolní Benešov.ZŠ Dolní Benešov.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázka pro ředitele školy

Odpovídá ředitel ZŠ Dolní Benešov Leon Hahn

Jak zvládáte současnou situaci? Co je u Vás ve škole nového?
V současné době na naší škole probíhá výuka online formou, stejně jako na ostatních školách. Myslím si, že škola je technicky pro tuto výuku dobře vybavena, učitelé mají potřebnou techniku a také jsme zapůjčili notebooky a tablety žákům. Pro komunikaci využíváme aplikaci Google a DM Software. Rozhodně se ale pedagogové i žáci již těší na návrat ke klasické prezenční výuce ve škole. Nezbývá než doufat, že se epidemiologická situace uklidní a že se s dětmi ve škole brzy přivítáme. Na jedné z budov naší školy, konkrétně na budově pro 2. stupeň, probíhá v současné době realizace projektu na přístavu odborných učeben a vybudování prostor pro školní družinu. Naše škola doposud neměla žádnou moderní odbornou učebnu, všechny třídy slouží jako kmenové. Proto se moc těšíme na nové odborné učebny, které budou splňovat požadavky na moderní efektivní výuku odborných předmětů. V půdních prostorách vznikne zázemí pro školní družinu, děti budou moci využívat prostor školy včetně venkovního areálu. Škola tak bude mít o jednu budovu méně a dětem odpadne zdlouhavé přecházení.

Z historie Dolního Benešova

Dolní Benešov.Dolní Benešov.Zdroj: archiv městaDolní Benešov - město s aktuálně 4038 obyvateli - leží mezi Opavou a Ostravou. Na jeho katastru se nachází nejvíce rybníků z celého opavského okresu. Hojně navštěvovanou akcí se vždy začátkem listopadu stal výlov toho největšího, a sice Nezmaru. Dolní Benešov je moderním městem, sídlí zde největší zaměstnavatelé na Hlučínsku. Důraz zde kladou na kulturu. Vyhlášené jsou plesy a další akce v kulturním domě, adventní koncerty v kostele sv. Martina, tamní Městský orchestr mladých přesáhl hranice regionu i republiky.

A opomíjen není v žádném případě ani sport. Město reprezentují oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu i lyžování. A třeba ve fotbalu, volejbalu, šachu či stolním tenisu vyrostli z řad dolnobenešovské mládeže reprezentanti ČR. Zajímavostí je také sportovní letiště, které se nachází v městské části Zábřeh. Ne nadarmo je proto Dolní Benešov nazýván městem kultury a sportu.

Mocný šlechtický rod Benešoviců, z něhož pocházeli slavní páni z Kravař, zvěčnil své jméno v osadě, připomínané poprvé v listině z roku 1213. Benešov se stal významným panským sídlem, protože moravský markrabě Jan Jindřich prostřednictvím svého tchána, opavského vévody Mikuláše II., dohodl v roce 1371 jeho směnu za hrad Drahotuš u Lipníka nad Bečvou.

Významný rod pánů z Drahotuš do Benešova přišel následujícího roku. Pravděpodobně k nim náležel Mistr Konrád z Benešova, který úspěšně svedl s profesory pražských vysokých škol spor o příslušnost zdejšího obyvatelstva k českému národu a náležel k horlivým bojovníkům za získávání dalších výsad pro Karlovu univerzitu. Sblížil se tak i s mistrem Janem Husem. Byl také prvním českým spisovatelem z Opavska.

Koncem 16. století vymřeli Drahotušové po meči a následnické právo v dědictví roce 1594 rozhodnutím zemského práva opavského přešlo na pokrevně příbuzné Šípy z Bránice.

Pomník věnovaný Cypriánu Lelkovi v zámeckém parku.Pomník věnovaný Cypriánu Lelkovi v zámeckém parku.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Za správy Felixe Mošovského následovala rekatolizace, a to stavbou kostela a vypovězením zdejších českých bratrů. Dle karolínského katastru bylo na dolnobenešovském panství k roku 1721 třináct vrchnostenských zahrad a mlýn o čtyřech složeních, dále mlýn o jednom složení, jedna krčma a 10 rybníků, nejvíce na celém Opavsku. V samotném Benešově byl Mlýnský rybník, dvě panské zahrady a stálo tam 38 domů, z čehož vyplývá, že celé panství patřilo k těm významnějším. V majetkové držbě Mošovské a jejich dědice roku 1710 vystřídali baroni Kalkreutové, roku 1774 Henneberkové a konečně roku 1846 Rothschildové.

V revolučním roce 1848 došlo na panství k povstání, při kterém vzbouřenci na několik dnů ovládli město a obsadili i benešovský zámek, který měl po přestavbě od 18. století barokní podobu.

V roce 1890 byla v Benešově postavena továrna D. J. Holuschi jako strojírna, slévárna a výrobna obráběcích strojů. Rothschildové zde vybudovali elektrárnu. V roce 1921 se město konečně připojilo k Československu, do té doby totiž náleželo celé Hlučínsko Prusku. Záhy zde vznikl odbor Matice opavské, byla založena mateřská škola a živnostenská pokračovací škola, po druhé světové válce pak sídliště, do seznamu kulturních památek byl zařazen zámek s parkem, kostel sv. Martina, kostnice z 18. století, pseudogotická kaple od F. Exnera z Brém i barokní socha Immaculaty z roku 1784 na náměstí Cypriána Lellka.

Slavní rodáci

Beneš z Drahotuš (zemřel 1569), komorník knížectví krnovského a statečný obhájce češtiny i zemských práv

Dionýz Ignác Stanetti (1710-1767), sochař

Cyprián Lelek (1812-1883), spisovatel, sběratel národních písní, novinář i politik

Ernst Dubový (1891-1945), autor četných teologických spisů

Vilém Balarin (1894-1978), moderní malíř

Evžen Hadamczik (1939-1984), fotbalový trenér

Zajímavost

Dolní Benešov je dlouhá léta synonymem pro bohatou kulturní a jinou společenskou činnost. Například každoroční setkání mládežnických dechových orchestrů Hudební jaro na Hlučínsku v čele s vlajkovou lodí místní kultury – Městským orchestrem mladých přesáhlo hranice regionu i republiky. Vyhlášené jsou plesy v kulturním domě, obzvláště pak Rock’n’rollový ples, adventní koncerty v kostele sv. Martina a mnoho dalších.

Symbolem Dolního Benešova je kostel sv. Martina, který nechybí takřka na žádné fotografii, pořizované přes rybník Nezmar.Symbolem Dolního Benešova je kostel sv. Martina, který nechybí takřka na žádné fotografii, pořizované přes rybník Nezmar.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Kostel svatého Martina u rybníku Nezmar

Symbolem Dolního Benešova je kostel sv. Martina, který nechybí takřka na žádné fotografii, pořizované přes rybník Nezmar. Právě soustava rybníků, včetně toho největšího, tedy Nezmaru, se řadí k zajímavostem města. Systém hrází je podle zjištění ještě starší než systém hrází v jižních Čechách. Z Dolního Benešova vede po zmíněných hrázích příjemná procházka ke Kozmickým ptačím loukám. Tato lokalita je turisticky hojně navštěvována.