Nyní však vítkovskému gymnáziu zvoní hrana. Krajští úředníci ho chtějí sloučit s učilištěm v Podhradí, vychovávajícím například automechaniky, kuchaře či kadeřníky. Podle odpůrců sloučení to ale v praxi znamená zánik gymnázia.

Městečkem i okolím koluje v těchto dnech petice, jejíž znění přinášíme níže. Petice má k dnešnímu dni okolo tisícovky podpisů, ukončena bude tento pátek na školním plese. Podepisují ji současní i bývalí žáci, kantoři, obyvatelé Vítkovska, Opavska i vzdálenějších regionů.

Místní učitelé se zatím k záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nechtějí do novin příliš vyjadřovat, nicméně zdůrazňují: „Toto není boj za naše místa, ale za děti téhle oblasti. Máme studenty ze sociálně slabých rodin nejen z Vítkovska, ale i Budišovska a Oderska.

Kam budou dojíždět za vzděláním, které je přípravou na vysoké školy? Vítkov už přišel i o nemocnici, co nám tu zůstane? Lidé odsud utíkají, Vítkovsko se vylidňuje.“

K problému se vyjádřil i ředitel Mendelova gymnázia v Opavě Petr Pavlíček: „Pokud se gympl ve Vítkově zruší, tak to město jde zu grunde,“ Vítkovští pedagogové rovněž uvádějí, že když už by se mělo jejich gymnázium sloučit, logičtější by to bylo se sousední základní školou. „Smysluplnému řešení se nebráníme,“ říkají.

Kraj, konkrétně úředníci odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodňují sloučení gymnázia a učiliště ekonomickými důvody. Zastánci gymnázia však jako protiargument v petici uvádějí, že kraj z celkového ročního objemu prostředků přispívá na provoz gymnázia necelou jednou pětinou. „Kolik se sloučením ušetří? To nám nebyl schopen na kraji nikdo říci. Nemají o tom asi ponětí,“ tvrdí jeden z bývalých pedagogů gymnázia.

A stanovisko krajských úředníků? Redakce uplynulý pátek položila náměstkyni hejtmana Věře Palkové, která je v této věci kompetentní, konkrétní otázky. Náměstkyně však neodpověděla. Tisková mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková to vysvětlila její nepřítomností.

Nicméně podle Vlčkové začínají úředníci teprve analyzovat činnost obou škol. „Realizace záměru je plánována ve výhledu v roce 2011, předpokládá se vznik jednoho subjektu, tedy jedné střední školy, jejíž součástí bude gymnázium a střední odborná škola se vzdělávací nabídkou, která bude odpovídat požadavkům trhu práce a potřebám regionu,“ dodala tisková mluvčí.

Co říká na případné sloučení obou škol vítkovský starosta Pavel Smolka? „Podporovali bychom zachování obou samostatných škol. Nedostali jsme žádné podklady s tím, jaké výhody by přineslo sloučení, jak by to fungovalo a podobně,“ zdůraznil.

Čtenář má slovo: Petice za zachování osmiletého studia na Gymnáziu Vítkov

Dne 28. ledna 2010 byl s odvoláním na ekonomické a demografické důvody Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – odborem školství, mládeže a sportu – definitivně potvrzen záměr neumožnit v následujícím školním roce otevření prvního ročníku osmiletého studia na Gymnáziu Vítkov, Komenského 145 (dále jen „gymnázium“), a dále záměr sloučit naše gymnázium se Střední odbornou školou Vítkov–Podhradí (dále jen „SOŠ Podhradí“).

My, níže podepsaní, protestujeme proti rozhodnutí neumožnit další pokračování osmiletého studia a stejně tak nesouhlasíme s tím, aby bylo gymnázium sloučeno se SOŠ Podhradí. Gymnázium zajišťuje komplexní vzdělávání a přípravu k vysokoškolskému studiu pro region Vítkovska, Budišovska a Oderska, ale je i významným kulturním a společenským centrem.

Za jeho bezmála šedesátiletou existenci jím prošlo přes 3 000 studentů, z toho více než 300 studentů programem víceletým. Otázky související s gymnáziem přitom nejsou pouze místní záležitostí, neboť přibližně 60 až 70% žáků k nám dojíždí z okolních obcí.

Gymnázium zabezpečuje svým žákům všeobecné vzdělávání, které je v rámci víceletého studia spojeno s vyšším počtem vyučovacích hodin u základních předmětů, a umožňuje tak ve srovnání se základními školami pracovat se žáky intenzivněji, přičemž však není naším záměrem být konkurencí, ale alternativou.

Ostatně kvalitní vzdělanostní úroveň a schopnost obstát v konkurenci absolventů ostatních vzdělávacích institucí prokazují naši žáci zejména dlouhodobě vysokou, téměř stoprocentní, úspěšností při přijímacích řízeních na vysoké školy a úspěchy ve významných soutěžích.

Je nutné si uvědomit, že s ohledem na odlehlost našeho regionu od větších měst by zrušením víceletého gymnázia byla tato osvědčená forma vzdělávání pro mnoho žáků téměř vyloučena. Navíc zrušení osmiletého studia by znamenalo pozvolný faktický zánik gymnaziálního vzdělávání v regionu, neboť samotné čtyřleté gymnázium ve Vítkově by bylo, s ohledem na současný demografický vývoj, neperspektivní.

Gymnázium s jedinou třídou v ročníku je taktéž, vzhledem k velmi omezené možnosti volby jazyků a volitelných předmětů, dlouhodobě neudržitelné. K otázce hospodaření lze doplnit, že z celkového počtu ročního objemu prostředků na provoz gymnázia kraj přispívá necelou jednou pětinou.

Zbytek nákladů gymnázium pokrývá z příspěvků od státu, z vlastní doplňkové činnosti a z mimorozpočtových zdrojů. Hlavním důvodem proti sloučení se SOŠ Podhradí je odlišná profilace studia i jeho cíle. Žádáme vás proto, abyste při svém rozhodování o další existenci gymnázia s dlouholetou tradicí a kvalitním učitelským sborem vzali v úvahu výše uvedené skutečnosti a zhodnotili, do jaké míry je, v porovnání s nezbytnými náklady, komplexní střední vzdělávání v regionu s vysokou nezaměstnaností a dalšími sociokulturně rizikovými faktory, přínosem.

Vyzýváme vás, abyste se zasadili o to, aby nebylo vydáno rozhodnutí o zrušení osmiletého studia na Gymnáziu ve Vítkově a o sloučení Gymnázia Vítkov se Střední odbornou školou Vítkov– Podhradí, což potvrzujeme svým podpisem.

Ve Vítkově dne 2. 2. 2010

Petiční výbor:

Josef Prusek, Švermova 538, 749 01 Vítkov, e-mail: jprusek@centrum.cz – předseda
Yvona Škurková, Boženy Němcové 531, 749 01 Vítkov, yvona.skurkova@seznam.cz
Mgr. Miroslav Bučánek, Pekařská 1472/118, 746 01 Opava, m.bucanek@gvitkov.cz
Nikola Ambrožová, Komenského 754, 749 01 Vítkov, jaina@centrum.cz
Mgr. Jaroslav Herman, Krnovská 60, Opava

Názory čtenářů zveřejněné v rubrice Čtenář má slovo nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Ta si vyhrazuje právo krátit či odmítnout příliš dlouhé příspěvky.