Mateřskému jazyk věnuje Církevní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí maximální pozornost. „Tento skvělý výsledek nás mile překvapil. Letos bude dělat přijímačky podle testů Cermatu šestnáct našich žáků. Někteří deváťáci už mají za sebou talentové zkoušky na střední umělecké školy a podle bodového hodnocení mají velké šance. Ostatní zájemci o studium na střední škole zatím ještě češtinu pilují v hodinách i při hodině týdně navíc. Jejich slabiny jsou dlouhé textové úlohy, spojené s relativně krátkým časem k jejich zvládnutí a pocitem nervozity nebo stresu,“ míní učitelka češtiny Lucie Víchová. Děti v současné době málo čtou a to se může při přijímacích zkouškách v textových úlohách projevit jako handicap.

Ilustrační foto. Studenti vyhledávají na tabuli před školou, ve které třídě budou skládat příjmačky na gymnázium.
Toto je TOP 5 základek Opavska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Výuka češtiny se dělí na mluvnici, sloh a literaturu. K oblíbeným aktivitám patří na Církevní škole sv. Ludmily mezi deváťáky různé jazykové hry, diskuse nad texty a jejich vztahování k životu a zkušenostem. Gramatika a větné rozbory už tak oblíbené nejsou. „Právě proto procvičujeme hlavně textové úlohy, aby si žáci na formu, kterou jim předepisuje Cermat, zvykli. Někomu dělá problém měkké i a tvrdé y, velká písmena nebo předpony, což se snažíme ještě před zkouškami napravit. Mluvnici berou žáci jako nutné zlo, baví je literatura a některé z nich i sloh,“ říká kantorka Lucie Víchová.

Hrob Jana Zajíce na městském hřbitově ve Vítkově.
Město Vítkov v pátek udělí Ceny Jana Zajíce za rok 2023

Hodně důležité podle ní je, aby si žáci dobře vybrali. „Část našich deváťáků se hlásí na gymnázia, ale ty nejsou pro každého, a k žádaným středním školám patří také zemědělská, obchodní akademie nebo strojní průmyslovka s IT obory. Před přijímačkami jsou pochopitelně trochu nervózní, protože jde o první zásadní zkoušku v jejich životě. Dává jim směr, kterým budou pokračovat,“ dodává češtinářka.

Hejného metoda v matematice

Matematice věnuje církevní základní škola v Hradci nad Moravicí velkou pozornost a vyplácí se to. Zavedla její výuku podle metody profesora Hejného a výsledek se dostavil, obliba předmětu šla výrazně nahoru.

„Matematika je u našich žáků v oblibě možná víc než na jiných základních školách. Klasická výuka je moc nebrala, ale když jsme ji nastavili podle profesora Hejného, šla její obliba nahoru. Snažíme se, aby žáci měli matematiku rádi. Proto nepoužíváme dril, ale spíše motivujeme a podporujeme logické postupy,“ vysvětluje styl výuky ředitel školy a učitel matematiky Tomáš Honěk. To, že je škola v matematice na takové úrovni, souvisí s jejím celkovým klimatem. Vytváří rodinnou atmosféru, buduje vzájemnou spolupráci a u přijímaček je to znát.

Seniorka. Ilustrační foto.
Zase svítí a vaří! Po 20 dnech bez proudu má seniorka z Opavy znovu elektřinu

„Celý rok až do zkoušek na střední školy naše žáky připravujeme na zkoušky z matematiky nejenom během vyučování, ale poskytujeme jim i hodinu týdně navíc. V ní si procházejí testy Cermatu, a to jim pak u přijímaček výrazně pomáhá. Ze zkoušek mají pochopitelně respekt, ale připraveni jsou určitě dobře. Před samotnými testy s nimi děláme zkoušky na nečisto, které by je měly zbavit nervozity. Někteří naši žáci bývají u přijímaček na gymnázia v matematice na prvních místech, což je bezesporu úspěch,“ dodává spokojeně Tomáš Honěk.

Církevní základní škola v Hradci nad Moravicí sídlí ve dvou historických budovách, z nichž hlavní je v centru a druhá na předměstí města Opavy. Podle vedení se snaží být bezpečnou školou, která podporuje a rozvíjí vztahy na všech úrovních a ve všech podobách, a to včetně každodenních interakcí v rámci i mimo rámec výuky. Učí žáky nakládat s růzností a s konflikty a také základním mediačním dovednostem.

Silnice mezi Velkými Hošticemi a Kravařemi.
Řidiči se zlobí. Oprava silnice na Opavsku se podle nich neúměrně protahuje

Úspěšnost podle témat

Co jde a nejde žákům školy z Hradce nad Moravicí u přijímaček z češtiny a matematiky?

Co znamenají čísla u témat?

Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Kategorie otázek dobře vyřešených úkolů

Čeština

Český pravopis 68,31%

Komunikace a sloh 79,39%

Porozumění textu 70,29%

Skladba 85,53%

Tvarosloví 65,13%

Tvorba slov a slovní zásoba 68,08%

Matematika

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 44,60%

Číslo a početní operace, dělitelnost 72,78%

Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 36,59%

Lineární rovnice, soustavy rovnic 17,46%

Počítání s mnohočleny 41,24%

Poměr, mapa 11,18%

Převody jednotek 48,68%

Přímá, nepřímá úměrnost 34,74%

Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 43,08%

Výrazy s proměnnou 38,10%

Pozn.: Každému příkladu či otázce autor testů přiřadil oblasti, v nichž musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad / úkol /otázku vyřešit či odpovědět na ni. Třeba pro úspěšnost v matematice je mnohdy zapotřebí mít znalosti i z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a CERMAT