Základy první pomoci pro začátečníky

Vyzvali pouze řidiče, aby přivolal záchrannou službu a do doby příjezdu záchranářů přidržovali sedícího pacienta na sedačce. Ten však již mezitím nedýchal a došlo u něj také k srdeční zástavě.

Když na místo přijela asi po deseti minutách od zavolání posádka záchranné služby, nalezl lékař muže promodralého a bez známek života. Odborná resuscitace, která byla zahájena se značnou časovou prodlevou, již pacientovi nepomohla a muž zemřel.

Dělník přežil také díky svému kolegovi

Na stavbě dálničního tunelu u obce Klimkovice došlo u jednoho z dělníků pracujících na elektroinstalaci k zásahu elektrickým proudem. Muž po úrazu upadl do bezvědomí. Starší kolega, který příhodu viděl, přivolává ihned záchrannou službu a do příjezdu sanitního vozidla provádí postiženému nepřímou masáž srdce. Dlouhé minuty do chvíle, než si pacienta převzali záchranáři, pokračoval v oživovacích pokusech, i když stav postiženého zůstával stejný.

Posádka sanitky pokračovala v rozšířené resuscitaci za pomocí přístrojů a léků; po chvíli se podařilo obnovit pravidelnou srdeční činnost. Záchranná služba poté pacienta převezla do Fakultní nemocnice v Ostravě. Tento pacient přežil bez následků, a to z velké části také díky pohotové a správně provedené první pomoci svého spolupracovníka.

Porucha vědomí člověka bezprostředně ohrožuje na životě

Porucha vědomí je jedním z nejzávažnějších stavů a vyžaduje okamžitou první pomoc, protože postiženého bezprostředně ohrožuje na životě. Jedná se o selhání jedné ze tří takzvaných životních funkcí organismu (mezi základní životní funkce patří: dýchání, krevní oběh a vědomí).

Jaké jsou projevy?

• postižený neovládá svaly, proto tělo bezvládně padá z polohy, v jaké se právě nachází. (Pozor! - riziko závažných úrazů bez obranných reflexů)

• podle hloubky bezvědomí: nereaguje na oslovení, v další fázi na dotek, v nejhlubším bezvědomí ani na bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku apod.)

• mohou se vyskytnout „křeče“- nekontrolované rychlé záškuby svalstva celého těla, nebo jeho částí (obvykle provázeny zaťatými zuby a pěnou u úst)

• dýchání, pokud je zachováno, bývá nepřirozené, pomalé a hlučné – chrčení, chrápání

• za poruchu vědomí jsou považovány i změny kvality vědomí – dezorientace, zmatenost (postižený neví, kde je, co se s ním děje, jak se jmenuje, kde bydlí apod.)

Příčiny poruch vědomí

• úrazy hlavy nebo jiné těžké poranění související s rozvojem šokového stavu

• onemocnění mozku (takzvané mozkové mrtvice, nádory, krvácení, epilepsie a další)

• otravy (nejčastěji alkohol, drogy a průmyslové látky)

• všechna onemocnění způsobující nedostatek přívodu kyslíku do mozku (srdeční, cévní choroby nebo masivní krvácení apod.)

• nemoci postihující metabolismus (nejčastěji diabetes - cukrovka) V čem spočívá ohrožení života?

• dušení – v bezvědomí dochází k ochabnutí svalů, může tak dojít k zapadnutí jazyka a tím se uzavře průchod vzduchu do plic; dále může dojít k ochabnutí dýchacích svalů

• vdechnutí cizích těles a tekutin (zvratky, krev, zubní protézy, žvýkačky …) vlivem vymizení obraných reflexů, jako jsou polykání a kašel

• zranění způsobená nekontrolovanými pády

Jak poskytnout první pomoc?

• zjištění stavu vědomí – reaguje na oslovení? neprobírá se ani při zatřesení či štípnutí do ušního lalůčku? = hluboké bezvědomí

• zjistěte, zda dýchá a jak?; položte postiženého na záda a sledujte dýchání; přiložte ucho k ústům postiženého – slyšíte nebo cítíte vydechovaný vzduch? Pokud nedýchá pravidelně – stejnou frekvencí jako vy, nebo si nejste jisti, že dýchá = nedýchá

• proveď záklon hlavy tlakem rukou na čelo postiženého, který leží na zádech na tvrdé podložce (nic nedávejte pod hlavu!) - už dýchá? Ne? Volejte 155, organizujte pomoc na místě, zahajte oživovací pokusy. Pamatujte! Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, okamžitě začni s oživovacími pokusy (KPR)! Pokud je postižený v bezvědomí a nelze jednoznačně určit zda dýchá (chrčivé, lapavé, nepravidelné), neváhej a začni s KPR!

• pokud postižený nereaguje, ale dýchá, přetočte postiženého do polohy na boku s níže uloženou paží před tělem (poloha umožňuje odtok případných zvratků nebo krve z dutiny ústní)

• od postiženého neodcházejte do příjezdu záchranné služby a kontrolujte, zda nedošlo k zástavě dechu – pokud ano, přetočit pacienta na záda a začněte oživovacími pokusy.

• při zvracení nebo krvácení z úst ponechte postiženého v poloze na boku a nechte zvratky či krev volně vytékat – prevence vdechnutí tekutiny, kontrolujte dýchání

• u křečí zabraňte dalšímu poranění, především hlavy, o okolní předměty a nesnažte se nic strkat mezi zuby či otevírat ústa – tím ohrožujete sebe i postiženého. Pozor! Pokud s námi pacient hovoří, nemůže se jednat o bezvědomí a je jisté, že dýchá a má funkční krevní oběh. Kvalita dýchání a krevního oběhu sice může být zhoršená, ale prozatím je dostačující pro fungování mozkové činnosti a život.

Pokud se nám nedaří navázat slovní či jiný kontakt, a to ani po bolestivém podnětu, nezačneme hned provádět srdeční masáž, ale nejdříve ověříme, zda postižený dýchá. Každá porucha vědomí může znamenat bezprostřední ohrožení života a potřebuje okamžitou pomoc a aktivaci záchranné služby. Většina poruch vědomí je přechodná a jejich příčina je řešitelná. V případě neposkytnutí pomoci je úmrtí v důsledku udušení neodvratitelné. Nejčastější zbytečná smrt je udušením vdechnutými zvratky při těžké opilosti.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz

Lukáš Humpl